คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
รวมแนวข้อสอบเก่า กฎหมายระเบียบและคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการครูผู้ช่วย สพฐ.(อ.กฤติน)
TS204
เข้าชม 4,900 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 150 บาท

เตรียมสอบบรรจุข้าราชการครู สพฐ.
รวมแนวข้อสอบเก่า เก็งข้อสอบปีล่าสุด เฉลยอธิบายคำตอบ - เหตุผลทุกข้อ
ขอบเขตการสอบ
1. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
3. พ.ร.บ. สภาครู และบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
4. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
6. พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
7. กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากำหนด

สารบัญ
เก็งข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2550
 + ข้อสอบ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (80 ข้อ)
 + ข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (100 ข้อ)
 + ข้อสอบ พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (80 ข้อ)
 + ข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (80 ข้อ)
 + ข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (100 ข้อ)
 + ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

(25 ข้อ)
 + ข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 - 2559 (80 ข้อ)
 + ข้อสอบ พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา พ.ศ. 2547 (20 ข้อ)
 + ข้อสอบ การปฏิรูประบบราชการกระทรวงศึกษาธิการ (40 ข้อ)
 + ข้อสอบ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (50 ข้อ)
 + ข้อสอบ พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 (40 ข้อ)
 + ข้อสอบ ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 (15 ข้อ)
 + ข้อสอบ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 (20

ข้อ)
ข้อสอบ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 (100 ข้อ)
ข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 (60 ข้อ)
 + เก็งข้อสอบครูและบุคลากรทางการศึกษา (100 ข้อ)
 + เก็งข้อสอบ กฎหมาย-ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (100 ข้อ)
 + ข้อสอบกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544


จัดทำโดย อาจารย์ กฤติน วงศ์หาริมาตร และคณะ

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)
หน้าที่ 1/8
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


KT006
ติวสอบครูผู้ช่วย 57 เอกสาร+DVD ติวสรุปครบทุกวิชาทั้งภาค ก.-ข. รวม 24 ชั่วโมง (ยกเว้นวิชาเอก)
ราคาพิเศษ 999 บาท
 

HE385
ติวข้อสอบ ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ความรู้ความสามาารถเกี่ยวกับ วิชาการศึกษา (Hi-ED)
ราคาพิเศษ 145 บาท
 

CW107
รวมข้อสอบ 1,541 ข้ออธิบายคำตอบ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา (ภาค ข.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

CA250
เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก การบัญชี ใหม่ล่าสุดเล่มเดียวครบเจาะข้อสอบจากสนามสอบจริง (CA)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 
 

KT005
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาก.ก ความรอบรู้ จับประเด็นแนวข้อสอบ (ครูถัง)
ราคาพิเศษ 150 บาท
 

KT004
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาก.ก ความรู้ความสามารถทั่วไป จับประเด็นแนวข้อสอบ (ครูถัง)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 

SP650
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอก การเงินและการบัญชี (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

VVB052
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผุ้ช่วย วิชาเอก สุขศึกษา (VVB)
ราคาพิเศษ 270 บาท
 
 

VVB051
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผุ้ช่วย วิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว (VVB)
ราคาพิเศษ 270 บาท
 

VVB050
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผุ้ช่วย วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์ (VVB)
ราคาพิเศษ 270 บาท
 

SP648
สรุป+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (SP)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 

SP647
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ แนวข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย (SP)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 
 

SP645
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอก พลศึกษา (SP)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 

GB457
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (GB)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 

CA249
เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป ใหม่ล่าสุดเล่มเดียวครบเจาะข้อสอบจากสนามสอบจริง (CA)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 

CW105
รวมข้อสอบ 1,104 ข้ออธิบายคำตอบ ความรอบรู้ ครูผู้ช่วย (ภาค ก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 
 

VVB049
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผุ้ช่วย วิชาเอก คหกรรม (VVB)
ราคาพิเศษ 270 บาท
 

VVB047
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผุ้ช่วย วิชาเอก ฟิสิกส์ (VVB)
ราคาพิเศษ 270 บาท
 

VVB046
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผุ้ช่วย วิชาเอก เกษตร (VVB)
ราคาพิเศษ 270 บาท
 

VVB045
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผุ้ช่วย วิชาเอก เคมี (VVB)
ราคาพิเศษ 270 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com