คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ความรอบรู้ ความรู้ความสามารถทั่วไป (SP)
SP173
เข้าชม 4,852 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 200 บาท

ทุกเอกต้องสอบ-เล่มเดียวครบ-ใหม่ล่าสุด
หลักสูตร
 + ความรอบรู้
 + กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 + ความสามารถทั่วไป

สารบัญ
ตอนที่ 1 แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้
 + สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 + ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับครู
 + นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 + เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 + วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ตอนที่ 2 กฎหมาย และระเบียบพระราชบัญญัติ
 + กฎหมายและระเบียบที่เกียวข้องในการปฏิบัติราชการ
 + พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 + พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 + พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 + พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 + พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 + พระราชบัญญัติคุ้มครอบเด็ก พ.ศ.2546
 + พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 + กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ท่ อ.ก.ค.ศ.
 + เขตพื้นที่การศึกษา กำหนด
ตอนที่ 3 ความรู้ความสามารถทั่วไป
 + บทที่ 1 ความสามารถทางด้านตัวเลข
    - 1.1 เลขนุกรมแบบเพิ่ม
    - 1.2 เลขอนุกรมแบบลด
    - 1.3 เลขอนุกรมหลายชั้น
    - แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 1
 + บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
    - แนวข้อสอบข้อมูลจากตาราง
    - แนวข้อสอบกราฟวงกลม
 + บทที่ 3 การแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
    - แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 1
    - แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 2
    - แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 3
    - แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 4
    - แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 5
    - แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 6
    - แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 7
    - แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 8
    - แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 9
    - แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 10
    - แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 11
    - แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 12
    - แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 ชุดที่ 13
 + บทที่ 4 ความสามารถทางด้านเหตุผล
    - 4.1 การสรุปความ
    - 4.2 การจัดกลุ่มเข้าพวกและการแยก
    - 4.3 อุปมาอุปมัย
    - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
    - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
    - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
    - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
    - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 5
    - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 6
    - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 7

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)
หน้าที่ 1/8
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


CW148
รวมข้อสอบ ครู กศน.ครูอาสาสมัคร สำนักงาน กศน. (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

CW147
รวมข้อสอบ 1,541 ข้ออธิบายคำตอบ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา อบจ.ชัยภูมิ (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

CW133
ชุดสรุป (ภาค ก.) 1,041 ข้ออธิบายคำตอบ ครูผู้ช่วย อบจ.ชัยภูมิ (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

SP710
สรุป+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย อบจ,ชัยภูมิ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ทุกตำ่แหน่งต้องสอบ (SP)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 
 

CA270
ชุดเจาะข้อสอบ ลุย!!ข้อสอบ+สรุป ครูผู้ช่วยวิชาเอก คณิตศาสตร์ (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

CW128
ชุดสรุปข้อสอบ 976 ข้ออธิบายคำตอบ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา อบจ.สกลนคร (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

CW127
ชุดสรุปข้อสอบ 976 ข้ออธิบายคำตอบ คอมพิวเตอร์ (ภาค ข.) ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
! สินค้าหมด

GR047
คูู่่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 ปี 2557 (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 350 บาท
 
 

CW122
รวมข้อสอบ 1,080 ข้อ ภาค ก.ต่ำแหน่ง ครูผู้ช่วย องค์การส่วนจังหวัดสกลนร (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

GR044
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา เล่ม 4 ปี 2557 -2558 (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 300 บาท
 

GR043
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฎิบัติของวิชาชีพครู เล่ม 3 ปี 2557-2558 (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

GR042
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป เล่ม 2 ปี 2557 - 2558 (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 300 บาท
 
 

GR041
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 ปี 2557 - 2558 (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 350 บาท
 

GR045
คู่มือเตรียคู่มือเตรียมสอบครู สพฐ. ปี 2557-2558 รวม 4 เล่ม ส่งพัสดุธรรมดา (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์) **อ่านรายละเอียดก่อนสั่ง**
ราคาพิเศษ 1,200 บาท
 

GR046
คู่มือเตรียมสอบครู สพฐ. ปี 2557-2558 รวม 4 เล่ม จัดส่งทาง EMS (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์) **กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง**
ราคาพิเศษ 1,370 บาท
 

SP694
คู่มือสอบ ครูผู้ช่วย กทม. ความรอบรู้ แนวข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 75 คะแนน (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

CW118
รวมข้อสอบ 1,541ข้ออธิบายคำตอบ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา ครูผู้ช่วย กทม. ใหม่ ปี 2557​ (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

CW117
รวมข้อสอบ 1,009 ข้ออธิบายคำตอบ ครูผู้ช่วย กทม. วิชาความรอบรู้ ใหม่ ปี 2557 (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

NV574
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ครูกรุงเทพมหานคร สำนักงานคระกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2557 (NV)
ราคาพิเศษ 180 บาท
 

KT006
ติวสอบครูผู้ช่วย 57 เอกสาร+DVD ติวสรุปครบทุกวิชาทั้งภาค ก.-ข. รวม 24 ชั่วโมง (ยกเว้นวิชาเอก)
ราคาพิเศษ 999 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com