คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
แนวข้อสอบ ภาค ข. กฏหมาย ระเบียบ ที่ใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ อบต. อบจ. เทศบาล เมืองพัทยา ทุกระดับ (TD)
TD007
! สินค้าหมด
เข้าชม 9,081 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 109 บาท

แนวข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ ภาค ข. กฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เตรียมสอบ อบต. อบจ. เทศบาล เมืองพัทยา ทุกระดับ
ครอบคลุม เข้าใจง่าย ตรงแนวข้อสอบมากที่สุด
จับประเด็นข้อสอบ
+ กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
+ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
+ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
+ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
+ พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
+ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
+ พรบ.ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542
+ พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
+ พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
+ พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2542
+ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2539
+ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
+ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
+ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
+ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
+ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
+ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
+ รวมกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
+ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

สารบัญ
+ กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
+ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
+ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
+ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
+ พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
+ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
+ พรบ.ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542
+ พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
+ พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
+ พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2542
+ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2539
+ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
+ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
+ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
+ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
+ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
+ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
+ รวมกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
+ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

จัดทำโดย... ติวเตอร์เดียว

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด อบต.
หน้าที่ 1/3
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


SG387
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครนายก (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

SG386
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

SG385
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

SG384
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 
 

SG383
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสตึก (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

SG382
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขมาร (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

SG381
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

SG362
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อบต./อบจ./เทศบาล ทุกจังหวัด (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 1,500 บาท
 
 

SG361
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อบต./อบจ./เทศบาล ทุกจังหวัด (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

KY052
สุดยอดแนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล นักวิชาการเงินและบัญชี (KY)
ราคาพิเศษ 170 บาท
! สินค้าหมด

KY051
สุดยอดแนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล นักวิชาการการเกษตร (KY)
ราคาพิเศษ 100 บาท
! สินค้าหมด

KY050
สุดยอดแนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ช่างโยธา (KY)
ราคาพิเศษ 155 บาท
! สินค้าหมด
 

KY049
สุดยอดแนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (KY)
ราคาพิเศษ 160 บาท
! สินค้าหมด

KY048
สุดยอดแนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (KY)
ราคาพิเศษ 140 บาท
! สินค้าหมด

GB214
คู่มือเตรียมสอบ อบต.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 (GB)
ราคาพิเศษ 130 บาท
 

BP280
คลังข้อสอบ อบต. ภาค ข.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จพง.พัฒนาชุมชน 2 (BP)
ราคาพิเศษ 120 บาท
! สินค้าหมด
 

BP273
สรุป-เก็งข้อสอบ ภาค ข. ฉบับปรับปรุง ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน3อบต.(BP)
ราคาพิเศษ 120 บาท
! สินค้าหมด

KY020
สุดยอดแนวข้อสอบ กว่า 1,200 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด พนักงานส่วนตำบล นิติกร ระดับ 3 (ทีมงานเกียรตินิยม)
ราคาพิเศษ 380 บาท
! สินค้าหมด

GR168
อบต. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 (อ.จีระ)
ราคาพิเศษ 120 บาท
 

GR165
อบต. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 (อ.จีระ)
ราคาพิเศษ 120 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com