คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
รวมกฏหมายและระเบียบ รวมเนื้อหาและข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ ทุกตำแหน่งต้องสอบ (CA)
CA015
! สินค้าหมด
เข้าชม 9,022 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 150 บาท

รวมข้อสอบ 763 ข้อ รวมกฎหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่งต้องสอบ (CAMPUS)
รวมเนื้อหาและข้อสอบ


หลักสูตรการสอบ
+ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
+ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
+ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
+ ฯลฯ

สารบัญ
+ แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (100 ข้อ)
+ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
+ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคก์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (162 ข้อ)
+ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (88 ข้อ)
+ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
+ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (20 ข้อ)
+ สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
+ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (25 ข้อ)
+ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (20 ข้อ)
+ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 (20 ข้อ)
+ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (50 ข้อ)
+ สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
+ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (15 ข้อ)
+ แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 (60 ข้อ)
+ แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนพัฒนาปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (20 ข้อ)
+ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 (10 ข้อ)
+ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2542 (45 ข้อ)
+ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 (30 ข้อ)
+ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 (30 ข้อ)
+ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (30 ข้อ)
+ แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (20 ข้อ)
+ แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (18 ข้อ)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ Campus Academy

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด อบต.
หน้าที่ 1/3
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


SG387
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครนายก (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

SG386
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

SG385
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

SG384
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 
 

SG383
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสตึก (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

SG382
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขมาร (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

SG381
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

SG362
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อบต./อบจ./เทศบาล ทุกจังหวัด (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 1,500 บาท
 
 

SG361
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.ทุกตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อบต./อบจ./เทศบาล ทุกจังหวัด (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท
 

KY052
สุดยอดแนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล นักวิชาการเงินและบัญชี (KY)
ราคาพิเศษ 170 บาท
! สินค้าหมด

KY051
สุดยอดแนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล นักวิชาการการเกษตร (KY)
ราคาพิเศษ 100 บาท
! สินค้าหมด

KY050
สุดยอดแนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ช่างโยธา (KY)
ราคาพิเศษ 155 บาท
! สินค้าหมด
 

KY049
สุดยอดแนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (KY)
ราคาพิเศษ 160 บาท
! สินค้าหมด

KY048
สุดยอดแนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (KY)
ราคาพิเศษ 140 บาท
! สินค้าหมด

GB214
คู่มือเตรียมสอบ อบต.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 (GB)
ราคาพิเศษ 130 บาท
 

BP280
คลังข้อสอบ อบต. ภาค ข.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จพง.พัฒนาชุมชน 2 (BP)
ราคาพิเศษ 120 บาท
! สินค้าหมด
 

BP273
สรุป-เก็งข้อสอบ ภาค ข. ฉบับปรับปรุง ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน3อบต.(BP)
ราคาพิเศษ 120 บาท
! สินค้าหมด

KY020
สุดยอดแนวข้อสอบ กว่า 1,200 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด พนักงานส่วนตำบล นิติกร ระดับ 3 (ทีมงานเกียรตินิยม)
ราคาพิเศษ 380 บาท
! สินค้าหมด

GR168
อบต. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 (อ.จีระ)
ราคาพิเศษ 120 บาท
 

GR165
อบต. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 (อ.จีระ)
ราคาพิเศษ 120 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com