คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
รวมข้อสอบจริง 1,500 ข้อ กฏหมาย และ ระเบียบ ที่ต้องใช้ปฎิบัติงานในหน้าที่ สอบบรรจุพนักงานเทศบาล จังหวัด ลำพูน (อ.กฤติน)
TS153
เข้าชม 4,926 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 150 บาท

รวมข้อสอบจริง 1,500 ข้อ กฎหมายและระเบียบ ที่ต้องใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
สอบบรรจุพนักงานเทศบาล จังหวัดลำพูน
ข้อสอบเก่าตั้งแต่ปี 2546 - 2551 (ปีล่าสุด)
แนวข้อสอบครบทุกระเบียบที่ต้องใช้สอบ
 
สารบัญ (รวมข้อสอบ 1,910 ข้อ)
+ ข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (100 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (50 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไข พ.ศ.2547 (150 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (40 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (30 ข้อ)
+ ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548 (100 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (120 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 (50 ข้อ)
+ ข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 (40 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ.2539 (40 ข้อ)
+ ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (25 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (10 ข้อ)
+ ข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 (30 ข้อ)
+ ข้อสอบ ระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 (110 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (20 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 (20 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 (10 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิภสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 (35 ข้อ)
+ ข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (50 ข้อ)
+ ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (80 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (80 ข้อ)
+ ข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (100 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.การควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม (60 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม (65 ข้อ)
+ ข้อสอบ ข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง พ.ศ.2495 (15 ข้อ)
+ ข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (100 ข้อ)
+ ข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2520 (60 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติม (30 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และแก้ไขเพิ่มเติม (30 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และแก้ไขเพิ่มเติม (40 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 (50 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522 (30 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 (30 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 (30 ข้อ)
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 (30 ข้อฆ
+ ข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (50 ข้อ)

จัดทำโดย อาจารย์ กฤติน วงศ์หาริมาตร

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด เทศบาล
หน้าที่ 1/1
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


HE269
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เทศบาล (อ.ภราดร)
ราคาพิเศษ 145 บาท
 

GR146
คู่มือเตรียมสอบแข่งขัน เทศบาล เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1 (อ.จีระ)
ราคาพิเศษ 180 บาท
 

TS153
รวมข้อสอบจริง 1,500 ข้อ กฏหมาย และ ระเบียบ ที่ต้องใช้ปฎิบัติงานในหน้าที่ สอบบรรจุพนักงานเทศบาล จังหวัด ลำพูน (อ.กฤติน)
ราคาพิเศษ 150 บาท
 

NV157
รวมข้อสอบ 300 ข้อ อธิบายคำตอบละเอียดทุกข้อ บุคคลากร 3 เทศบาลลำพูน (NV)
ราคาพิเศษ 120 บาท
 
 

VK001
คู่มือปฏิบัติงานสอบเลื่อนระดับและสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ภาค ข.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.วีระชัย)
ราคาพิเศษ 350 บาท
! สินค้าหมด
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com