คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติปฎิบัติการ (ฉบับใหม่ล่าสุด) (PK)
PK133
! สินค้าหมด
เข้าชม 8,457 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 230 บาท

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ
2.ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
+ พรบ.วิธีดำเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56-58 และมาตรา 74-76 พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม
+ พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
+ พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
+ พรบ. ราชทัณฑ์ พ.. 2479 มาตรา 32(5)-(8), 43 กฎกระทรวง ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ 46 ข้อ 91-98 กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3
+ กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
+ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2547
3. ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ (งานสืบเสาะและพินิจ งานควบคุมและสอดส่อง และงานกิจกรรมชุมชน ได้แก่ งานบริการสังคม งานฟื้นฟูแก้ไข งานสงเคราะหู้กระทำผิด งานบริการสังคมแทนค่าปรับและงานสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยฯ)
4. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ที่ใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูกระทำผิด
5. ความรู้เกี่ยวกับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (งานตรวจพิสูงต์ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด)
 
สารบัญ
กรมคุมประพฤติ
+ วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาท
ความรู้เกี่ยวกับการคุมประพฤติ
+ ระเบียบการพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
+ พรบ.วิธีดำเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56-58 และมาตรา 74-76 พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม
+ พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
+ พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
+ พรบ. ราชทัณฑ์ พ.. 2479 มาตรา 32(5)-(8), 43 กฎกระทรวง ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ 46 ข้อ 91-98 กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3
+ กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
+ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2547
ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ
+ ความรู้เกี่ยวกับ อาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา
+ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
+ ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ (งานสืบเสาะและพินิจ)
+ งานควบคุมและสอดส่อง
+ งานบริการสังคมและแทนค่าปรับ
+ งานแก้ไขฟื้นฟู
+ งานสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย
+ งานบริการสังคม
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ที่ใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูกระทำผิด
+ พรบ.คุ้มครองผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
+ การเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ความรู้เกี่ยวกับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (งานตรวจพิสูงต์ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด)
+ งานตรวจพิสูจน์
+ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
+ พรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
+ พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
+ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
+ พรบ.วัตถุที่ออกฤทฺธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
+ พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
กรอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2552

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาก้าวหน้า

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมคุมประพฤติ
หน้าที่ 1/1
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


HE298
คู่มือเตรียมสอบบรรจุ พนักงานคุมประพฤติ (Hi-Ed)
ราคาพิเศษ 150 บาท
! สินค้าหมด

SP065
คู่มือเตรียมสอบ กรมคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติปฎิบัติการ (SP)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 

PK133
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติปฎิบัติการ (ฉบับใหม่ล่าสุด) (PK)
ราคาพิเศษ 230 บาท
! สินค้าหมด

SP008
คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ 3 (SP)
ราคาพิเศษ 200 บาท
! สินค้าหมด
 

GB121
คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ 3 (GB)
ราคาพิเศษ 200 บาท
! สินค้าหมด
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com