คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 (Hi-ED)
HE042
! สินค้าหมด
เข้าชม 9,592 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 128 บาท

ใช้สอบเป็นข้าราชการงานธุรการ ตำรวจสายอำนวยการ
พร้อมด้วย การปฏิบัติงานสำนักงาน การจัดเก็บเอกสาร การเลขานุการ การเขียน การพิมพ์ และโต้ตอบจดหมาย
เหมาะสำหรับ
- ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ ในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งในหน่วยงานเอกชนทั่วไป
- ใช้เป็นคู่มือในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม
- ใช้เป็นคู่มือในการสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยงานของรัฐ
- ใช้เตรียมตัวสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งงานสารบรรณ และเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ธุรการ เลขานุการ และผู้บริหารงานทั่วไป
พร้อมด้วย
- ภาคผนวก 1-5 ปรับปรุงแก้ไขถึง พ.ศ. 2546
- หนังสือชี้แจง ปรังปรุงแก้ไขถึง พ.ศ. 2548
- แบบท้ายระเบียบ แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2544
- สาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2548
- การวินิจฉัยปัญหา แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2536
- คำอธิบายประกอบ 1-10 ปรับปรุงและพัฒนาถึง พ.ศ. 2533
- การเขียนหนังสือราชการ และตัวอย่างปี พ.ศ. 2550
- คำราชาศัพท์ คำสุภาพ คำสามัญ หรือคำไม่ควรใช้

สารบัญ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2548 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ประวัติระเบียบงานสารบรรรณ
หมวด 1 ชนิดของหนังสือ
ส่วนที่ 1 หนังสือภายนอก
ส่วนที่ 2 หนังสือภายใน
ส่วนที่ 3 หนังสือประทับตรา
ส่วนที่ 4 หนังสือสั่งการ
ส่วนที่ 5 หนังสือประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
หมวด 2 การรับและส่งหนังสือ
ส่วนที่ 1 การรับหนังสือ
ส่วนที่ 2 การส่งหนังสือ
ส่วนที่ 3 บทเบ็ดเตล็ด
หมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ
ส่วนที่ 1 การเก็บรักษา
ส่วนที่ 2 การยืม
ส่วนที่ 3 การทำลาย
หมวด 4 มาตรฐาน แบบพิมพ์ และซอง
บทเฉพาะกาล
แบบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2544
ภาคผนวก ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ปรับปรุงแก้ไขถึง พ.ศ. 2546
ภาคผนวก 1 การกำหนดเลขที่หนังสือออก
ภาคผนวก 2 คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย ในหนังสือราชการและคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
ภาคผนวก 3 การลงชื่อและตำแหน่ง
ภาคผนวก 4 แบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
ภาคผนวก 5 การกำหนดเลขที่หนังสือออกและการออกหนังสือราชการของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ
คำอธิบายประกอบ 1-10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ปรังปรุงและพัฒนาถึง พ.ศ. 2533
คำอธิบาย 1 ความหมายของงานสารบรรณ
คำอธิบาย 2 วิธีการบันทึก
คำอธิบาย 3 การร่างหนังสือ
คำอธิบาย 4 การเขียนและการพิมพ์
คำอธิบาย 5 การกำหนดตัวเลขสำหรับใช้เป็นหัวข้อ
คำอธิบาย 6 การทำสำเนา
คำอธิบาย 7 การเสนอหนังสือ
คำอธิบาย 8 การจ่าหน้าซอง
คำอธิบาย 9 การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ
คำอธิบาย 10 รายงานการประชุม
การวินิจฉัยปัญาหในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมการวินิจฉัยปัญหาถึง พ.ศ. 2536
หนังสือชี้แจงและหนังสือที่กำหนดการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบงานสารบรรณ ปรังปรุงแก้ไขถึง พ.ศ. 2548
สาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ พร้อมอธิบายและตัวอย่างประกอบ แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2548
สรุปย่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 1-3
คำราชาศัพท์ - คำสุภาพ - คำสามัญหรือคำไม่ควรใช้
การเขียนหนังสือราชการ พร้อมตัวอย่างของปี พ.ศ. 2550

รวบรวมโดย.. อ.จำนงค์ หอมแย้ม และคณะ

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด หนังสือกฏหมายทั่วไป
หน้าที่ 1/3
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


BAS034
การประกันตัว ผู้ต้องหาหรือจำเลย อุทธรณ์คำสั่งการประกันตัว พิมพ์ครั้งที่ 3 (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่)
ราคาพิเศษ 440 บาท
 

KR064
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (ใช้สอบทุกหน่วยงาน) (KR)
ราคาพิเศษ 50 บาท
 

SB1009
เจาะข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป (กฏหมายที่ประชาชนควรรู้) (สูตรไพศาล)
ราคาพิเศษ 140 บาท
! สินค้าหมด

SB1006
ติวส่วนตัว วิชา จริยธรรม (ภาณุศักดิ์)
ราคาพิเศษ 120 บาท
! สินค้าหมด
 

SB1005
ติวส่วนตัว พระกฤษฏีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ภาณุศักดิ์)
ราคาพิเศษ 100 บาท
! สินค้าหมด

SB1003
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ (สูตรไพศาล)
ราคาพิเศษ 150 บาท
! สินค้าหมด

BOL003
สถิติติดดาว เนติฯ ภาค 2 (BOL)
ราคาพิเศษ 70 บาท
! สินค้าหมด

BL033
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติ่มถึงปัจจุบัน (ติวเตอร์หมู)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 
 

PNR002
พยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก (เสวก มณีกุต)
ราคาพิเศษ 332 บาท
 

TJG416
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 419/2556 (TJG)
ราคาพิเศษ 144 บาท
 

BAS015
ค่าฤชาธรรมเนียม (ครบวงจร) (สรารัตน์-ทนงศักดิ์)
ราคาพิเศษ 218 บาท
 

WC093
คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย (ศาตราจารย์ คนึง)
ราคาพิเศษ 190 บาท
! สินค้าหมด
 

TJG358
THE BIG STORY อ่านเพื่อสอบ แพ่งพาณิชย์ ทรัพย์สอนทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ (TJG)
ราคาพิเศษ 153 บาท
! สินค้าหมด

BOL001
สถิติติดดาว เนติฯ ภาค 1 (BOL)
ราคาพิเศษ 70 บาท
 

WC083
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สรุปสาระสำคัญและอธิบายรายมาตรา (อ.ประวีณ)
ราคาพิเศษ 143 บาท
! สินค้าหมด

TMP001
หลักการและกฏเกณฑ์แห่ง พรบ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2552 (อ.สุธีร์)
ราคาพิเศษ 170 บาท
 
 

TJG052
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548 (TJG)
ราคาพิเศษ 135 บาท
! สินค้าหมด

WC047
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย (อ.ดิเรก)
ราคาพิเศษ 219 บาท
! สินค้าหมด

TJG455
ขำขันเกี่ยวพันกับกฏหมาย และคำคมคารมปราชญ์ เล่ม 1 (TJG)
ราคาพิเศษ 102 บาท
 

TJG454
ขำขันเกี่ยวพันกับกฏหมาย และคำคมคารมปราชญ์ เล่ม 2 (TJG)
ราคาพิเศษ 102 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com