คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 (Hi-ED)
HE042
เข้าชม 5,894 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 128 บาท

ใช้สอบเป็นข้าราชการงานธุรการ ตำรวจสายอำนวยการ
พร้อมด้วย การปฏิบัติงานสำนักงาน การจัดเก็บเอกสาร การเลขานุการ การเขียน การพิมพ์ และโต้ตอบจดหมาย
เหมาะสำหรับ
- ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ ในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งในหน่วยงานเอกชนทั่วไป
- ใช้เป็นคู่มือในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม
- ใช้เป็นคู่มือในการสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยงานของรัฐ
- ใช้เตรียมตัวสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งงานสารบรรณ และเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ธุรการ เลขานุการ และผู้บริหารงานทั่วไป
พร้อมด้วย
- ภาคผนวก 1-5 ปรับปรุงแก้ไขถึง พ.ศ. 2546
- หนังสือชี้แจง ปรังปรุงแก้ไขถึง พ.ศ. 2548
- แบบท้ายระเบียบ แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2544
- สาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2548
- การวินิจฉัยปัญหา แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2536
- คำอธิบายประกอบ 1-10 ปรับปรุงและพัฒนาถึง พ.ศ. 2533
- การเขียนหนังสือราชการ และตัวอย่างปี พ.ศ. 2550
- คำราชาศัพท์ คำสุภาพ คำสามัญ หรือคำไม่ควรใช้

สารบัญ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2548 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ประวัติระเบียบงานสารบรรรณ
หมวด 1 ชนิดของหนังสือ
ส่วนที่ 1 หนังสือภายนอก
ส่วนที่ 2 หนังสือภายใน
ส่วนที่ 3 หนังสือประทับตรา
ส่วนที่ 4 หนังสือสั่งการ
ส่วนที่ 5 หนังสือประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
หมวด 2 การรับและส่งหนังสือ
ส่วนที่ 1 การรับหนังสือ
ส่วนที่ 2 การส่งหนังสือ
ส่วนที่ 3 บทเบ็ดเตล็ด
หมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ
ส่วนที่ 1 การเก็บรักษา
ส่วนที่ 2 การยืม
ส่วนที่ 3 การทำลาย
หมวด 4 มาตรฐาน แบบพิมพ์ และซอง
บทเฉพาะกาล
แบบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2544
ภาคผนวก ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ปรับปรุงแก้ไขถึง พ.ศ. 2546
ภาคผนวก 1 การกำหนดเลขที่หนังสือออก
ภาคผนวก 2 คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย ในหนังสือราชการและคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
ภาคผนวก 3 การลงชื่อและตำแหน่ง
ภาคผนวก 4 แบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
ภาคผนวก 5 การกำหนดเลขที่หนังสือออกและการออกหนังสือราชการของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ
คำอธิบายประกอบ 1-10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ปรังปรุงและพัฒนาถึง พ.ศ. 2533
คำอธิบาย 1 ความหมายของงานสารบรรณ
คำอธิบาย 2 วิธีการบันทึก
คำอธิบาย 3 การร่างหนังสือ
คำอธิบาย 4 การเขียนและการพิมพ์
คำอธิบาย 5 การกำหนดตัวเลขสำหรับใช้เป็นหัวข้อ
คำอธิบาย 6 การทำสำเนา
คำอธิบาย 7 การเสนอหนังสือ
คำอธิบาย 8 การจ่าหน้าซอง
คำอธิบาย 9 การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ
คำอธิบาย 10 รายงานการประชุม
การวินิจฉัยปัญาหในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมการวินิจฉัยปัญหาถึง พ.ศ. 2536
หนังสือชี้แจงและหนังสือที่กำหนดการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบงานสารบรรณ ปรังปรุงแก้ไขถึง พ.ศ. 2548
สาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ พร้อมอธิบายและตัวอย่างประกอบ แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2548
สรุปย่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 1-3
คำราชาศัพท์ - คำสุภาพ - คำสามัญหรือคำไม่ควรใช้
การเขียนหนังสือราชการ พร้อมตัวอย่างของปี พ.ศ. 2550

รวบรวมโดย.. อ.จำนงค์ หอมแย้ม และคณะ

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด หนังสือกฏหมายทั่วไป
หน้าที่ 1/3
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


BOL003
สถิติติดดาว เนติฯ ภาค 2 (BOL)
ราคาพิเศษ 70 บาท
 

BL033
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติ่มถึงปัจจุบัน (ติวเตอร์หมู)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

PNR002
พยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก (เสวก มณีกุต)
ราคาพิเศษ 332 บาท
 

TJG416
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 419/2556 (TJG)
ราคาพิเศษ 144 บาท
 
 

BAS015
ค่าฤชาธรรมเนียม (ครบวงจร) (สรารัตน์-ทนงศักดิ์)
ราคาพิเศษ 218 บาท
 

WC093
คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย (ศาตราจารย์ คนึง)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

TJG358
THE BIG STORY อ่านเพื่อสอบ แพ่งพาณิชย์ ทรัพย์สอนทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ (TJG)
ราคาพิเศษ 153 บาท
 

BOL001
สถิติติดดาว เนติฯ ภาค 1 (BOL)
ราคาพิเศษ 70 บาท
 
 

WC083
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สรุปสาระสำคัญและอธิบายรายมาตรา (อ.ประวีณ)
ราคาพิเศษ 143 บาท
 

TMP001
หลักการและกฏเกณฑ์แห่ง พรบ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2552 (อ.สุธีร์)
ราคาพิเศษ 170 บาท
 

TJG052
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548 (TJG)
ราคาพิเศษ 135 บาท
 

WC047
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย (อ.ดิเรก)
ราคาพิเศษ 219 บาท
 
 

TJG455
ขำขันเกี่ยวพันกับกฏหมาย และคำคมคารมปราชญ์ เล่ม 1 (TJG)
ราคาพิเศษ 102 บาท
 

TJG454
ขำขันเกี่ยวพันกับกฏหมาย และคำคมคารมปราชญ์ เล่ม 2 (TJG)
ราคาพิเศษ 102 บาท
 

TJG339
กฏหมาย แพ่ง-อาญา วิ.แพ่ง-วิ.อาญา (ขนาด A5) (บรรจุกล่อง : Box Set) (TJG)
ราคาพิเศษ 333 บาท
! สินค้าหมด

TJG390
The Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย คำถาม-คำตอบ แพ่ง เล่ม 1 นิติกรรม - สัญญา หนี้ ละเมิด (TJG)
ราคาพิเศษ 102 บาท
 
 

TJG376
รูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ (ปกแข็ง)(บรรจุกล่อง : Book Set)(TJG)
ราคาพิเศษ 252 บาท
 

TJG375
ประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (บรรจุกล่อง : Book Set)(TJG)
ราคาพิเศษ 216 บาท
! สินค้าหมด

TJG318
40 พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา เล่ม 1 (TJG)
ราคาพิเศษ 486 บาท
! สินค้าหมด

TJG320
40 พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา เล่ม 2 (TJG)
ราคาพิเศษ 522 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com