คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
กทม. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 (เล่มเดียวครบ)
GB096
เข้าชม 4,708 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 150 บาท

หลักสูตรการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมหรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถ
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมทั้งการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษา ได้แก่ การสรุปความ ตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ การสังเคราะห์ข้อความ เป็นต้น
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะนน)
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สำรวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย
- การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่น ๆ
- พระราชบัญญัติป้องกันฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
- ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28

สารบัญ
ตอนที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ 100 คะแนน
ตอนที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย 100 คะแนน
แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
วิชาความสามารถทั่วไป (100 ข้อ)
แนวข้อสอบอนุกรม (65 ข้อ)
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป (94 ข้อ)
แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางและกราฟ (14 ข้อ)
แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา (10 ข้อ)
แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ (8 ข้อ)
แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย (70 ข้อ)
แนวข้อสอบการสรุปความและตีความ (30 ข้อ)
แนวข้อสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (25 ข้อ)
แนวข้อสอบการเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา (25 ข้อ)
ตอนที่ 3 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 200 คะแนน
เรื่องเกี่ยวกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 50)
พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495
พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 28 (การบรรจุก๊าซ)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2505) ออกตามความใน พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิบัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2538
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (100 ข้อ)
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 (25 ข้อ)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (60 ข้อ)
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ (50 ข้อ)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (50 ข้อ)
แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 (50 ข้อ)
กทม.3/2550


รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)
หน้าที่ 1/11
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


TBC123
คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (กทม.) (TBC)
ราคาพิเศษ 260 บาท
 

TBC122
คู่มือ+ข้อสอบ กทม. ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ใช้สอบทุกต่ำแหน่ง (TBC)
ราคาพิเศษ 270 บาท
 

CA262
เจาะข้อสอบจากสนามจริง ข้่าราชการ กทม.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

CW119
รวมข้อสอบ 1,052 ข้ออธิบายคำตอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก กทม. (ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน) (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 
 

SP689
คู่มือสอบ ภาค ก. กทม.ระดับปฏิบัติงาน วุฒิปวช.,ปวส. เล่มเดียวครบ (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

NK260
คู่มือ + ข้อสอบ 500 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติการ กทม.2557 (NK)
ราคาพิเศษ 150 บาท
! สินค้าหมด

SP684
สรุป + ข้อสอบ กทม. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. ( SP )
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

NV569
รอมข้อสอบ 1000 ข้อ นักประชาสัมพันธ์ฯ ภาค ก. และ ภาค ข.กรุงเทพมหารนคร ครั้งที่ 12/2557 (NV)
ราคาพิเศษ 199 บาท
 
 

CW116
รวมข้อสอบ 1,070 ข้ออธิบายคำตอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปฎิบัติการ กทม. (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

NK259
แนวข้อสอบ ภาค ก. กทม. ปี 57 ระดับปฏิบัติงาน (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) ข้อสอบกว่า 500 ข้อ พร้อมอธิบายคำตอบตรงแนวที่สอบ ปัจจุบัน เข้าใจง่าย (NK)
ราคาพิเศษ 160 บาท
! สินค้าหมด

NK258
คู่มือสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กทม. ปี57 สรุปสาระสำคํย พร้อมสรุปข้อสอบและข้อสอบเก่าปีล่าสุด (NK)
ราคาพิเศษ 160 บาท
! สินค้าหมด

SP681
คู่มือสอบ (ภาค ก.) กทม. ระดับปฏิบัติการ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) ความรู้ความสามารถทั่วไป สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

NVT230
E-BOOK Download นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรุงเทพมหานคร (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

SG709
ติวสดอาทิตย์ (แถมฟรี)+เอกสารประกอบการติว กทม ภาค ก (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 4,500 บาท
 

SG708
ติวสดเสาร์ (แถมฟรี)+เอกสารประกอบการติว กทม ภาค ข เฉพาะตำแหน่ง **ประชาสัมพันธ์/จัดเก็บรายได้/พัสดุ** (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 4,500 บาท
 

SG707
ติวสดเสาร์-อาทิตย์ (แถมฟรี)+เอกสารประกอบการติว กทม ภาค ก+ข เฉพาะตำแหน่ง **ประชาสัมพันธ์/จัดเก็บรายได้/พัสดุ** (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 6,000 บาท
 
 

SG706
DVD+เอกสารประกอบ ติวทางไปรษณีย์ กทม ภาค ข เฉพาะตำแหน่ง **ประชาสัมพันธ์/จัดเก็บรายได้/พัสดุ** จัดส่ง EMS (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,100 บาท
 

SG705
DVD+เอกสารประกอบ ติวทางไปรษณีย์ ภาค ก กทม (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จัดส่ง EMS (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,100 บาท
 

SG704
DVD+เอกสารประกอบ ติวทางไปรษณีย์ กทม ภาค ก+ข เฉพาะตำแหน่ง **ประชาสัมพันธ์/จัดเก็บรายได้/พัสดุ** จัดส่ง EMS (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 5,100 บาท
 

SP671
คู่มือ+ข้อสอบ ล่าสุด กทม. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com