คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
กทม. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 (เล่มเดียวครบ)
GB096
เข้าชม 8,427 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 150 บาท

หลักสูตรการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมหรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถ
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมทั้งการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษา ได้แก่ การสรุปความ ตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ การสังเคราะห์ข้อความ เป็นต้น
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะนน)
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สำรวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย
- การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่น ๆ
- พระราชบัญญัติป้องกันฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
- ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28

สารบัญ
ตอนที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ 100 คะแนน
ตอนที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย 100 คะแนน
แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
วิชาความสามารถทั่วไป (100 ข้อ)
แนวข้อสอบอนุกรม (65 ข้อ)
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป (94 ข้อ)
แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางและกราฟ (14 ข้อ)
แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา (10 ข้อ)
แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ (8 ข้อ)
แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย (70 ข้อ)
แนวข้อสอบการสรุปความและตีความ (30 ข้อ)
แนวข้อสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (25 ข้อ)
แนวข้อสอบการเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา (25 ข้อ)
ตอนที่ 3 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 200 คะแนน
เรื่องเกี่ยวกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 50)
พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495
พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 28 (การบรรจุก๊าซ)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2505) ออกตามความใน พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิบัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2538
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (100 ข้อ)
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 (25 ข้อ)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (60 ข้อ)
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ (50 ข้อ)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (50 ข้อ)
แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 (50 ข้อ)
กทม.3/2550


รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)
หน้าที่ 1/12
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


TBC606
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณะสุข กรุงเทพมหานคร (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 

TBC605
คัมภีร์ปกเขียว นักจัดการงานทั่วไป กทม.
ราคาพิเศษ 285 บาท
 

NVT565
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ พนักนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม. ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

SP1004
สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กทม. ภาค ข. (SP)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 
 

TT078
สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม. (อ.ธนิต)
ราคาพิเศษ 276 บาท
 

TBC602
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 

TBC599
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรุงเทพมหานคร (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 

NVT564
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม. ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 
 

NVT563
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

CW317
โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด 1,094 ข้อ ภาค ก.กทม. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เล่มใหม่ล่าสุดปี 2559-60 ภาค ก. กทม.ทุกตำแหน่งต้องสอบ (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 209 บาท
 

SP1000
สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม. ภาค ข. วุฒิ.ปตรี (SP)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 

TBC597
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 237 บาท
 
 

SP999
สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กทม. วุฒิปริญญาตรี (SP)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 

SP998
สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กทม. วุฒิ ปวช. (SP)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 

TD254
เจาะข้อสอบ 1400 ข้อ ภาค ก+ข ธุรการปฏิบัติงาน กทม. ปรับปรุงล่าสุดปี 59 (TD)
ราคาพิเศษ 228 บาท
 

TD253
เจาะข้อสอบ 1200 ข้อ ภาค ก. กทม. ใช้สอบทุกตำแหน่ง ปี 59 (TD)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 
 

NV738
รวมข้อสอบ 500 ข้อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2559 ใหม่ล่าสุดปี 59 (NV)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

NV737
รวมข้อสอบ 500 ภาค ก.ระดับปฏิบัติงาน กทม.ครั้งที่ 2/2559 (NV)
ราคาพิเศษ 180 บาท
 

SP996
สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กทม.) กรุงเทพมหานคร วุฒิปวช.,ปวส. (SP)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 

SF081
เจาะข้อสอบ 1300 ข้อ ภาค ก. กทม.ปฏิบัติการ รวมกฏหมาย+ความสามารถทั่วไทย+ภาษาไทย ปี 59 ครั้งที่ 2 (SF)
ราคาพิเศษ 209 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com