คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
กทม. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 (เล่มเดียวครบ)
GB096
เข้าชม 9,029 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 150 บาท

หลักสูตรการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมหรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถ
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมทั้งการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษา ได้แก่ การสรุปความ ตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ การสังเคราะห์ข้อความ เป็นต้น
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะนน)
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สำรวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย
- การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่น ๆ
- พระราชบัญญัติป้องกันฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
- ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28

สารบัญ
ตอนที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ 100 คะแนน
ตอนที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย 100 คะแนน
แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
วิชาความสามารถทั่วไป (100 ข้อ)
แนวข้อสอบอนุกรม (65 ข้อ)
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป (94 ข้อ)
แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางและกราฟ (14 ข้อ)
แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา (10 ข้อ)
แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ (8 ข้อ)
แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย (70 ข้อ)
แนวข้อสอบการสรุปความและตีความ (30 ข้อ)
แนวข้อสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (25 ข้อ)
แนวข้อสอบการเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา (25 ข้อ)
ตอนที่ 3 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 200 คะแนน
เรื่องเกี่ยวกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 50)
พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495
พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 28 (การบรรจุก๊าซ)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2505) ออกตามความใน พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิบัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2538
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (100 ข้อ)
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 (25 ข้อ)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (60 ข้อ)
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ (50 ข้อ)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (50 ข้อ)
แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 (50 ข้อ)
กทม.3/2550


รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)
หน้าที่ 1/12
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


GB539
ชุดรวมข้อสอบ 600ข้อ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ภาค ข.กทม. วุฒิป.ตรี (GB)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

TBC710
เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 

TBCE1094
E-BOOK ไฟล์ เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 234 บาท
 

TBC706
พิชิตข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 
 

TBC705
คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

TT084
สรุป+เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ (ภาค ข.) วุฒิป.ตรี กทม.(อ.ธนิต)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

TBC702
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 

TBC701
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 

NVT588
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ปี 60 กทม.(NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

TBCE1085
E-BOOK ไฟล์ พิชิตข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 243 บาท
 

TBCE1083
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 

TT083
สรุป+ข้อสอบ ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) กทม.(อ.ธนิต)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 

CA553
สรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตร ภาค ก. ทุกตำแหน่งต้องสอบ กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

NVT587
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปี60 กทม.(NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT586
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ปฏิบัติงาน ปี60 กทม.(NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT585
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน สาธารณสุข ปฏิบัติงาน ปี60 กทม.(NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 
 

TT082
สรุป+ข้อสอบล่าสุด นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ กทม. (ภาค ข.) วุฒิป.ตรี (อ.ธนิต)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

GB537
สรุป+ข้อสอบล่าสุด พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กทม.(ภาค ข.) วุฒิปวส. (GB)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

SP1050
สรุป+ข้อสอบล่าสุด รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ กทม.ทุุกตำแหน่งต้องสอบ (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

CA552
สรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตร นักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com