คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
E-BOOK Download คู่มือสอบ นักประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง ปี 59 (NVT)
NVT517
เข้าชม 9,284 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 233 บาท
ราคาปกติ 259 บาท ลด10%

E-BOOK Download คู่มือสอบ นักประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง ปี 59 (NVT)

 

จัดทำ     : มกราคม 2559
จำนวน   : 227 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประปานครหลวง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม                             
สัญลักษณ์                                 
การบริหารจัดการภาพลักษณ์                             
ตราสัญลักษณ์ประจำองค์กร                             
สีประจำองค์กร                                 
ประวัติ/ภาระหน้าที่                                 
การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม             
ความรับผิดชอบต่อสังคม  CSR                            
จริยธรรม                                     
ประมวลจริยธรรมการประปานครหลวง                         
แนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย         
ธรรมภิบาล (Good Govermance)                        
กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง                     
กฎหมายการประปานครหลวง แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2535            
ความรู้เกี่ยวกับ กปน. กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน                  
บทบาทของ ICT กปน.ที่รองรับกับ AEC                         
การประปานครหลวงกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์กรชั้นนำในอาเซียน          
ถอดบทเรียนต่างประเทศ เตรียมรับสถานการณ์นํ้าในประเทศไทย             
กลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมของ กปน.ต่อประชาคมอาเซียน                
 
ส่วนที่ 2 กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 แก้ไขถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2535
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประปานครหลวง         

ส่วนที่ 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งบริหารงาน
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร                     
ความเป็นมาของการสื่อสาร                     
ความหมายของการสื่อสาร                     
หลักการสื่อสารที่สำคัญ                     
ความหมายของคำว่า “มวลชน”                 
ความหมายของคำว่า “การสื่อสาร”                 
กระบวนการสื่อสารมวลชน                     
กระบวนการสื่อสารมวลขน (Mass Communication Process)         
ทฤษฎีการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง                     
แนวคิดทฤษฎีผู้กรองสาร (Gatekeeper Theory)             
แนวคิดทฤษฎีการใช้สื่อเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ             
แนวคิดทฤษฎีการเล่น                     
ระบบการสื่อสารมวลชน                     
ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีเสรีนิยม                 
ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์             
ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม             
ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์     
    ความหมายของการประชาสัมพันธ์             
ลักษณะสำคัญของการประชาสัมพันธ์                 
องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์             
กลุ่มมวลชน (Publics)                     
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์                     
เอกสารประชาสัมพันธ์                     
การสื่อสารทางสื่อมวลชน                     
    แนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชน                 
การสื่อสารทางสื่อสิ่งพิมพ์                     
ระบบการพิมพ์                         
การเขียนบรรยายภาพข่าว                     
    องค์ประกอบของเหตุการณ์ที่มีคุณค่าทางข่าว         
    ประเภทและชนิดของข่าว                 
    คุณสมบัติของข่าวที่ดี                 
นโยบายด้านข่าวของหนังสือพิมพ์                 
การรวบรวมข้อมูลข่าว                     
เทคนิคการเขียน                         
การจัดทำรายการวิทยุ                     
    หลักการเขียนข่าววิทยุ                 
การพาสื่อมวลชน/กลุ่มเป้าหมายเยี่ยมชมกิจการ             
หลักสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน         
    การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคน      
    การให้ข่าวแก่สื่อมวลชน                 
การเขียนบทสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร              
            การรวบรวมข้อมูลข่าวจากการสัมภาษณ์             
            การใช้อุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูลข่าว             
การจัดนิทรรศการ                         
    การจัดแผ่นป้าย                     
    ประเภทของแผ่นป้าย                 
    เทคนิคการจัดทำแผ่นป้าย                 
    การจัดป้ายนิเทศ                     
    การจัดป้ายนิเทศให้สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์     
    การกำหนดบริเวณว่างในนิทรรศการ             
        การกำหนดทางเดินชมนิทรรศการ                 
การวางแผนเพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์                 
        หลักการประชาสัมพันธ์                     
        วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์                 
    หัวใจของการวางแผนงานประชาสัมพันธ์              
    การวางแผนให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทาง         
    โครงสร้างการเขียนข่าวทุกประเภท             
จรรยาบรรณในวิชาชีพ                     
    จรรยาบรรณในวิชาชีพ                 
จริยธรรมการดำเนินงานของการประปานครหลวง             
จริยธรรมการดำเนินงานขององค์กร                 
จริยธรรมการดำเนินงานของคณะกรรมการ                  
จริยธรรมการดำเนินงานของพนักงานและลูกจ้าง             
นักประชาสัมพันธ์และคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์         

ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540             
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550         
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์          
แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง                  

 

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้


จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด การประปานครหลวง (กปน.)
หน้าที่ 1/2
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


NVT632
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT631
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักบัญชี การประปานครหลวง ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT630
E-BOOK ไฟล์ เจาะข้อสอบ 1000 ข้อ ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) การประปานครหลวง ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT629
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) การประปานครหลวง ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 
 

NVT628
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นิติกร (การประปานครหลวง) ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT627
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล (การประปานครหลวง) ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT519
E-BOOK Download คู่มือสอบ นิติกร การประปานครหลวง ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT518
E-BOOK Download คู่มือสอบ นักวิชาการเงินการคลัง การประปานครหลวง ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 
 

NVT517
E-BOOK Download คู่มือสอบ นักประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT516
E-BOOK Download คู่มือสอบ นักบัญชี การประปานครหลวง ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT515
E-BOOK Download คู่มือสอบ นักบริหารงาน การประปานครหลวง ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT514
E-BOOK Download คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคล การประปานครหลวง ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 
 

NVT513
E-BOOK Download เจาะข้อสอบ 1000 ข้อ ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ (การประปานครหลวง) ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT512
E-BOOK Download คู่มือสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ (การประปานครหลวง) ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT511
File VDO MP 3 E-BOOK Download ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ (การประปานครหลวง) ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 539 บาท
 

NVT377
E-BOOK Download คู่มือสอบ นักบริหารงานพัสดุ การประปานครหลวง (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 
 

NVT194
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาค ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

NVT182
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

NVT181
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี การประปานครหลวง ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

NVT180
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงาน การประปานครหลวง ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com