ข่าวงานราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ประกาศ รับสมัครบุุคคลเข้าเป็นพนักงานระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี รวม 10 ตำแหน่ง (หลายอัตรา) <รับออนไลน์>(17 เม.ย.-2 พ.ค.57)
กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 133 อัตรา <รับออนไลน์> (21-27 เม.ย.57)
www.sheetram.com ร่วมกับ อ.เป้ ชลสิทธิ์
แจกบัตร ติวฟรี !! ภาค ก สำนักงาน ก.พ. ปี 2557 ทั่วประเทศ รวม 9 จังหวัด เดือน พ.ค.- มิ.ย.57
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน ตำบลพิษณุโลก จำนวน ๕๒ อัตรา <รับออนไลน์>( 24 มีนาคม - 10 เมษายน 57)
สำนักงบประมาณ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลืกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวนรวม 4 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 30 เมษายน พ.ศ. 2557)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัด และ เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน รวม 2 อัตรา (1-18 เม.ย.57)
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ รวม 3 อัตรา (24 มี.ค.-17 เม.ย.57)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบท้องถิ่น และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรุ้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นวันที่ 27 เมษายน 2557
ธนาคารกรุงไทย
ประกาศรับสมัครงานหลายอัตรา เดือน เมษายน 2557
การประปาส่วนภูมิภาค
ประกาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค รวม 16 ตำแหน่ง 371 อัตรา <รับออนไลน์> (17-24 เม.ย.57)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่1/2557 จำนวน 14 ตำแหน่ง 158 อัตรา <รับออนไลน์> (25 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2557)
กรมสรรพากร
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 58 อัตรา (แบ่งเป็นคนพิการ 31 อัตรา) <รับออนไลน์> (10-28 เมษายน 2557)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แบบรายภาค / เขต / ตำแหน่ง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เปิดสอบบรรจุกว่า 7,170 อัตรา รอบเดียวทั่วประเทศ ประกาศเลื่อนวันสอบเป็นวันที่ 27 เมษายน 2557
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (21 มี.ค. – 11 เม.ย.57)
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม รวม 3 อัตรา (19 มี.ค.-9 เม.ย.57)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบท้องถิ่น และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรุ้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นวันที่ 27 เมษายน 2557
กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค(โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์) รวม 1 อัตรา (1-11 เม.ย.57)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือสอบ ข้อสอบ ติว ภาค ก ท้องถิ่น ภาค ข กรมส่งเสิมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกตำแหน่ง จาก sheetram.com
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 10 ตำแหน่ง 40 อัตรา <รับออนไลน์> (10-28 มี.ค.57)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 และระดับ 3 (18 มี.ค.-8 เม.ย.57)
กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ เปิดรับสมัครนักเรียน ม.6 เข้าเรียนพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 9 หลักสูตร ปีการศึกษา 2557 จำนวน 5,470 คน สมัครทั้งระบบสอบตรง วันที่ 15-31 มี.ค.นี้ และระบบสอบกลาง 18-24 มิ.ย.2557
เทศบาลนครแม่สอด
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 22 ตำแหน่ง 30 อัตรา (17 มีนาคม - 4 เมษายน 2557)
ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประกาศ รับสมัครแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ กว่า 500 อัตรา กลุ่มงานที่ 1-3 ตั้งแต่วันที่ 5-31 มีนาคม 2557 กลุ่มงานที่ 4-6 ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - 30 เมษายน 2557
กรมการพัฒนาชุมชน
ฟรี !! ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ข้อสอบสอบกรมการพัฒนาชุมชนปี 2557 ชุด 9
เทศบาลตำบลอรัญญิก
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 18 อัตรา (17 มีนาคม - 4 เมษายน 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 จำนวน 12 อัตรา (17 มีนาคม - 4 เมษายน 2557)
องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนแดง
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รวม 13 ตำแหน่ง 13 อัตรา (20 มี.ค.-11 เม.ย.57)
องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลของ องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ ประจำปี 2557 จำนวน 16 อัตรา (17 มีนาคม - 4 เมษายน 2557)
การประปานครหลวง (กปน.)
DOWNLOAD แจกฟรี ข้อสอบการประปานครหลวง ข้อสอบ กปน ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ ปี 2557 ชุด 1
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปช.)
BX แจกฟรี แนวข้อสอบ ปปช ข้อสอบ ปปช แนวข้อสอบสำนักงาน ปปช ข้อสอบเก่า ปปช เจ้าพนักงานป้องกันการทุตจริตปฎิบัติการ สำนักงาน ปปช ปี 2557 ชุด 1
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปช.)
BZX แจกฟรี แนวข้อสอบ ปปช พร้อมเฉลย ข้อสอบ ปปช แนวข้อสอบสำนักงาน ปปช ข้อสอบเก่า ปปช เจ้าพนักงานป้องกันการทุตจริตปฎิบัติการ สำนักงาน ปปช ปี 2557 ชุด 2
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปช.)
BZX แจกฟรี แนวข้อสอบ ปปช พร้อมเฉลย ข้อสอบ ปปช แนวข้อสอบสำนักงาน ปปช ข้อสอบเก่า ปปช เจ้าพนักงานป้องกันการทุตจริตปฎิบัติการ สำนักงาน ปปช ปี 2557 ชุด 3
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปช.)
SHEET แจกฟรี ข้อสอบ ปปช พร้อมเฉลย ข้อสอบ ปปช ข้อสอบสำนักงาน ปปช ข้อสอบเก่า ปปช เจ้าพนักงานป้องกันการทุตจริตปฎิบัติการ สำนักงาน ปปช ปี 2557 ชุด 4
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปช.)
EQ แจกฟรี แนวข้อสอบ ปปช พร้อมเฉลย ข้อสอบ ปปช ข้อสอบสำนักงาน ปปช ข้อสอบเก่า ปปช เจ้าพนักงานป้องกันการทุตจริตปฎิบัติการ สำนักงาน ปปช ปี 2557 ชุด 5
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
MM แจกฟรี แนวข้อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ข้อสอบสำนักงานทรัพย์สิน ปี 2557 ชุด 1
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
GG แจกฟรี ข้อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ข้อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คู่มือสอบสำนักงานทรัพย์สิน ปี 2557 ชุด 2
การประปานครหลวง (กปน.)
LOAD ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง ข้อสอบ กปน ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ ปี 2557 ชุด 2
การประปานครหลวง (กปน.)
TT ฟรี ข้อสอบการประปานครหลวง นักประชาสัมพันธ์ ข้อสอบ กปน สอบการประปา ข้อสอบ กปน ปี 2557 ชุด 3
การประปานครหลวง (กปน.)
YY แจกฟรี ข้อสอบการประปานครหลวง นักประชาสัมพันธ์ แนวข้อสอบ กปน สอบการประปา ปี 2557 ชุด 4
การประปานครหลวง (กปน.)
RR แจกฟรี แนวข้อสอบ กปน นักบัญชี แนวข้อสอบการประปานครหลวง ข้อสอบ กปน ข้อสอบการประปา ปี 2557 ชุด 7
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
GK แนวข้อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ข้อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทุกตำแหน่งต้องใช้สอบ ปี 2557 ชุด 3
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
HH ฟรี ข้อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทุกตำแหน่งต้องใช้สอบ ปี 2557 ชุด 4
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ต้องดู !! ข้อสอบ กฟผ ข้อสอบภาษาอังกฤษ กฟผ แนวข้อสอบ กฟผ ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อสอบเก่า กฟผ ปี 2557 ชุดที่ 1
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
TUTOR ฟรี ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อสอบเก่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปี 2557 ชุด 2
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
HOT ข้อสอบ กฟผ แนวข้อสอบ กฟผ ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อสอบเก่า กฟผ ปี 2557 ชุดที่ 3
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
AAAแจกฟรีสุดยอดข้อสอบ สตง. นักวิการการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี ปี 2557 ชุดที่ 1
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
BBB แจกฟรีสุดยอดข้อสอบ สตง.นักวิการการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) ปี2557 ชุดที่ 2
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
download ฟรี แนวข้อสอบ สตง กฏหมาย บัญชี ปี 2557 ชุดที่ 3
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
DDD ฟรี ข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นักวิการการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี กฏหมาย ปี2557 ชุดที่ 4
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
DOWNLOAD แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อสอบ สตง ข้อสอบบัญชี สตง ปี 57 ชุด 5
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
MMM แนวข้อสอบ สตง ข้อสอบ สตง ข้อสอบกฏหมาย แนวข้อสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สรุป ข้อสอบ สตง ปี 2557 ชุด 13
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
แจ่ม !! แนวข้อสอบ สตง ข้อสอบ สตง ข้อสอบกฏหมาย แนวข้อสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สรุป ข้อสอบ สตง ปี 2557 ชุด 14
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
QW แนวข้อสอบ กปภ ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค สอบการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย ฟรี คู่มือเตรียมสอบ กปภ ปี 2557 ชุด 1
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
TU แนวข้อสอบ กปภ ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค สอบการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย ฟรี คู่มือเตรียมสอบ กปภ ปี 2557 ชุด 2
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
TO แนวข้อสอบ กปภ ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ กปภ แนวข้อสอบพัสดุ กปภ พร้อมเฉลย ฟรี คู่มือเตรียมสอบ กปภ ปี 2557 ชุด 3
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
IA แนวข้อสอบ กปภ ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาค สอบ กปภ พร้อมเฉลย ฟรี คู่มือเตรียมสอบ กปภ ปี 2557 ชุด 4
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
TTT แนวข้อสอบ กปภ ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบบุคลากร การประปาส่วนภูมิภาค สอบ กปภ พร้อมเฉลย ฟรี คู่มือเตรียมสอบ กปภ ปี 2557 ชุด 5
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
YI ข้อสอบ กปภ ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบบุคลากร การประปาส่วนภูมิภาค สอบ กปภ พร้อมเฉลย ฟรี คู่มือเตรียมสอบ กปภ ปี 2557 ชุด 6
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
YE ข้อสอบ กปภ ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบพนักงานการเงินแลบัญชี การประปาส่วนภูมิภาค สอบ กปภ พร้อมเฉลย ฟรี คู่มือเตรียมสอบ กปภ ปี 2557 ชุด 7
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
OA ฟรี แนวข้อสอบ กปภ ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบพนักงานการเงินแลบัญชี การประปาส่วนภูมิภาค สอบ กปภ คู่มือเตรียมสอบ กปภ ปี 2557 ชุด 8
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
SS ฟรี แนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกตำแหน่ง ปี 2557 ชุด 1
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
DOWNLOAD ฟรี แนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าพนักงานธุรกร แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกตำแหน่ง ปี 2557 ชุด 2
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าพนักงานธุรการ แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกตำแหน่ง ปี 2557 ชุด 3
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกตำแหน่ง ปี 2557 ชุด 4
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
LOAD ฟรี ข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกตำแหน่ง ปี 2557 ชุด 5
สำนักงาน ก.พ.
AAA แนวข้อสอบสำนักงาน กพ ฟรี ปี 57 ข้อสอบ กพ ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สำนักงาน กพ ชุด 1
สำนักงาน กพ
BBB แนวข้อสอบสำนักงาน กพ ฟรี ปี 57 ข้อสอบ กพ ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สำนักงาน กพ ชุด 2
สำนักงาน กพ
CCC แนวข้อสอบสำนักงาน กพ ฟรี ปี 57 ข้อสอบ กพ ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สำนักงาน กพ ชุด 3
สำนักงาน กพ
DDD แนวข้อสอบสำนักงาน กพ ฟรี ปี 57 ข้อสอบ กพ ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สำนักงาน กพ ชุด 4
สำนักงาน ก.พ.
EEE ฟรี แนวข้อสอบความรู้ความสามารทั่วไป ภาค ก กพ ปี 57 พร้อมเฉลย ข้อสอบ กพ ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สำนักงาน กพ ชุด 5
สำนักงาน กพ
FFF ฟรี แนวข้อสอบความรู้ความสามารทั่วไป ภาค ก กพ ปี 57 พร้อมเฉลย ข้อสอบ กพ ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สำนักงาน กพ ชุด 6
สำนักงาน กพ
LOAD ฟรีพร้อมเฉลย แนวข้อสอบสำนักงาน กพ ปี 57 ข้อสอบ กพ ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สำนักงาน กพ ชุด 7
สำนักงาน กพ
ิbig bonus ข้อสอบคณิตศาสตร์ กพ ปี 57 แนวข้อสอบกพ ปี 57 ข้อสอบ กพ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สำนักงาน กพ ชุด 8
สำนักงาน ก.พ.
KK แนวข้อสอบภาค ก กพ ปี 57 ข้อสอบคณิตศาสตร์ กพ ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สำนักงาน กพ ชุด 9
สำนักงาน ก.พ.
HH แนวข้อสอบภาค ก กพ ปี 57 ข้อสอบภาษาอังกฤษ กพ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สำนักงาน กพ ชุด 10
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
JJ ฟรี ข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2557 ชุด 1
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
XH แจกฟรี ข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2557 ชุด 2
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
TR แจกฟรี ข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2557 ชุด 3
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
OA ฟรี ข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2557 ชุด 4
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
OY ฟรี ข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักทรัพยากรบุคคล แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2557 ชุด 5
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
SS ฟรี แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักทรัพยากรบุคคล แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2557 ชุด 6
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
QQ ฟรี แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2557 ชุด 7
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
EE ฟรี แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2557 ชุด 8
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
QE ฟรี แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักวิชาการพัสดุ แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2557 ชุด 9
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
QR ฟรี แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักวิชาการพัสดุ แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2557 ชุด 10
กรมการปกครองท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 57 ข้อสอบท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น ถาค ข. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2
กรมบังคับคดี
DOWNLOAD ฟรี แนวข้อสอบกรมบังคับคดี ข้อสอบกรมบังคับคดี นักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 1
กรมบังคับคดี
DOWNLOAD แจกฟรี ข้อสอบกรมบังคับคดี ข้อสอบกรมบังคับคดี นักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 2
กรมบังคับคดี
XXX แจกฟรี ข้อสอบกรมบังคับคดี ข้อสอบกรมบังคับคดี นักวิชาการการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 3
กรมบังคับคดี
xyz ฟรี ข้อสอบกรมบังคับคดี พร้อมเฉลย ข้อสอบกรมบังคับคดี นักวิชาการการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 4
กรมบังคับคดี
D มาก ฟรี ข้อสอบกรมบังคับคดี พร้อมเฉลย ข้อสอบกรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 5
กรมบังคับคดี
FIX ฟรี ข้อสอบกรมบังคับคดี พนักงานเดินหมาย พร้อมเฉลย ข้อสอบกรมบังคับคดี กรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 6
กรมการพัฒนาชุมชน
[ปี 57] ฟรี ข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ข้อสอบพัฒนาชุมชน ชุด 2
กรมการพัฒนาชุมชน
[DOWNLOAD ฟรี] ข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน คู่มือเตรียมกรมการพัฒนาชุมชน ชุด 3
กรมการพัฒนาชุมชน
แจกฟรี แนวข้อสอบพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน คู่มือเตรียมสอบกรมการพัฒนาชุมชน ชุด 4
ธนาคารออมสิน
[HOT ข้อสอบธนาคารออมสิน] แนวข้อสอบธนาคารออมสิน คู่มือเตรียมสอบธนาคารออมสิน ข้อสอบเก่าออมสิน ชุดที่ 2