ข่าวงานราชการ
กรมการบินพลเรือน
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ รวม 12 อัตรา <รับออนไลน์>(22 ธันวาคม 2557-16 มกราคม 2557)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา <รับแออนไลน์> (23 ธ.ค.57-20 ม.ค.57)
กรมการท่องเที่ยว
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการรวม 17 อัตรา (22 ธันวาคม พ.ศ. 2557-14 มกราคม พ.ศ. 2558)
กรมศุลกากร
ประกาศ รับสมัครสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการและนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ รวม 34 อัตรา <รับออนไลน์>(22 ธ.ค.57-15 ม.ค.58)
กรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ รวม 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (19 ธันวาคม 2557-13 มกราคม 2558)
กองทัพบก
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน รวม 200 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (16 - 31 มกราคม 2558)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เตรียมเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี พ.ศ. 2557 (รอบที่ 2) สายป้องกันปราบปราม (ปป.) จำนวน 5,000 อัตรา ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกสอบเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 450 อัตรา (1-25 ธันวาคม 2557)
กรมสรรพสามิต
ประกาศ รับสมัครสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ รวม 50 อัตรา <รับออนไลน์>(8-29 ธันวาคม 2557)
กรมยุทธศึกษาทหาบก
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร รวม 107 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 (7-11 มกราคม 2558)
การประปาส่วนภูมิภาค
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานรวม 52 อัตรา <รับออนไลน์>(17-29 ธันวาคม 2557)
สำนักงาน ปปช.
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สายงานปราบปรามการทุจริต รวม 18 อัตรา <รับออนไลน์> (19 ธันวาคม 2557-15 มกราคม 2558)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวม 50 อัตรา (22 ธันวาคม 57-16 มกราคม 58)
กองทัพอากาศ
ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ รวม 4 อัตรา (17-25 ธันวาคม 2557)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม 7 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (26 พฤศจิกายน-19 ธันวาคม 2557)
กรมชลประทาน
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา <รับออนไลน์> (3-25 ธันวาคม 2557)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร (ธ.ก.ส.)
เตรียมรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อ คาดว่าสอบข้อเขียน มกราคม 2558 ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ตำแหน่งปฎิบัติงานพัฒนาธุรกิจ จำนวน 820 อัตรา และ ปฏิบัติงานการเงิน จำนวน 940 อัตรา รวมกว่า 1,760 อัตรา
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนะธรรม และ เจ้าหน้าที่ธุรการ รวม 2 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (21-27 พฤศจิกายน 2557)
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป้นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558 <รับแออนไลน์>(1 ธันวาคม 2557-15 กุมภาพันธ์ 2558)
กรมสรรพาวุธทหารบก
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ และ พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 315 อัตรา (8-17 ธันวาคม 2557)
กรมการขนส่งทางบก
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (4-26 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
กรมปศุสัตว์
ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ รวม 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา (ภายในเดือน ธันวาคม 2557)
ศูนย์การทหารราบ
ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่า ร.) ประจำปี 58 จำนวน 200 อัตรา (16 - 31 มกราคม 2558)
เนติบัณฑิตยสภา
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา รวม 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (1 - 26 ธันวาคม 2557)
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2558 <รับออนไลน์> (5 มกราคม-22 กุมภาพันธ์ 2558)
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ รวม 20 อัตรา <รับออนไลน์>(17 พ.ย.–9 ธ.ค 2557)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 5 ตำแหน่ง 50 อัตรา (6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ (15 ธ.ค.57-9 ม.ค.58)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ รวม 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา (12 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2557)
บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประกาศ รับสมัครพนักงานจำนวน 182 อัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2557 แล้วแต่ตำแหน่ง)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ภาค ก. พิเศษ)
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วยทหารปืนใหญ่ ในส่วนกำลังรบ จำนวน 120 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (20 - 29 มกราคม 2558)
กรมทางหลวง
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฎิบัติการ รวม 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (24 พฤศจิกายน-19 ธันวาคม 2557)
สำนักงาน ก.พ.ร.
ประกาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการฯ รวม 40 อัตรา (บัดนี้ – 9 มกราคม 2558)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (26 พฤศจิกายน-18 ธันวาคม 2557)
กรมประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รวม 3 ตำแหน่ง 19 อัตรา <รับออนไลน์>(1-23 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
จะประกาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) ปีการศึกษา2557 <รับออนไลน์> (8 - 26 ธันวาคม 2557)
สำนักงาน ก.พ.
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) และ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิ ป.โท) รวม 12 อัตรา (16 ธ.ค.57-8 ม.ค.58)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ (17-23 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558
ธนาคารออมสิน
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างหลายตำแหน่ง (บัดนี้-30 ธ.ค.2557)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
DOWNLOAD ข้อสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมเจรจาการค้า เปิดสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2557 ชุด 1
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
LOAD ฟรี ข้อสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมเจรจาการค้า เปิดสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2557 ชุด 2
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
DOWNLOAD ข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคคลภายนอก ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำรวจประมวลผล ป้องกันและปราบปราม นิติกร บริหารการศึกษา แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคลภายนอก ปี 2558 ชุดที่ 1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
LOAD แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคคลภายนอก ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำรวจประมวลผล ป้องกันและปราบปราม นิติกร บริหารการศึกษา แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคลภายนอก ปี 2558 ชุดที่ 2
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
BIG แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ รอง สว.บุคคลภายนอก ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำรวจประมวลผล ป้องกันและปราบปราม นิติกร บริหารการศึกษา บัญชี แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคลภายนอก ปี 2558 ชุดที่ 3
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Bonus ข้อสอบนายร้อยตำรวจ รอง สว. บุคคลภายนอก ติวนายร้อยตำรวจ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำรวจประมวลผล ป้องกันและปราบปราม นิติกร บริหารการศึกษา บัญชี แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคลภายนอก ปี 2558 ชุดที่ 4
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
DD ข้อสอบนายร้อยตำรวจ รอง สว. บุคคลภายนอก ติวนายร้อยตำรวจ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำรวจประมวลผล ป้องกันและปราบปราม นิติกร บริหารการศึกษา บัญชี แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคลภายนอก ปี 2558 ชุดที่ 5
กรมบังคับคดี
[NEW] ฟรี ข้อสอบนิติกร กรมบังคับคดี แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกร แนวข้อเก่าสอบนิติกร ติวกรมบังคับคดี PDF ข้อสอบกรมบังคับคดี ติวกรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 5
กรมบังคับคดี
[Click ดูฟรี] ข้อสอบนิติกร กรมบังคับคดี แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกร แนวข้อเก่าสอบนิติกร ติวกรมบังคับคดี PDF ข้อสอบกรมบังคับคดี ติวกรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 6
กรมบังคับคดี
[VV แจกฟรี] ข้อสอบนิติกร กรมบังคับคดี แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกร แนวข้อเก่าสอบนิติกร ติวกรมบังคับคดี ข้อสอบกรมบังคับคดี ติวกรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 9
กรมยุทธศึกษาทหารบก
DOWNLOAD แนวข้อสอบสัสดี ข้อสอบสัสดี พร้อมเฉลย ปี 58 คู่มือเตรียมสอบสัสดี ฟรี กรมยุทธศึกษาทหารบก ชุดที่ 1 ปี 2558
กรมศุลกากร
LOAD ฟรี ข้อสอบนิติกร ศุลกากร ข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ข้อสอบศุลการักษ์ กรมศุลกากร ข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน สอบกรมศุลกากร แนวข้อสอบกรมศุลกากร ติวกรมศุลกากร สมัครสอบกรมศุลกากร สอบกรมศุลกากร ปี 2558 ชุด 2
กรมพัฒนาที่ดิน
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน ข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ชุดที่ 1
กรมพัฒนาที่ดิน
LOAD ฟรี แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน ข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน ชุดที่ 2
กรมโยธาธิการและผังเมือง
์NEW ฟรี ข้อสอบ ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง คู่มือเตรียมสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2557 ชุด 1
กรมโยธาธิการและผังเมือง
DOWNLOAD ฟรี แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง คู่มือเตรียมสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2557 ชุด 2
กรมโยธาธิการและผังเมือง
LOAD ฟรี ข้อสอบ แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คู่มือเตรียมสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2557 ชุด 3
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
LOAD ฟรี ข้อสอบสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แนวข้อสอบสภาความมั่นคง คู่มือเตรียมสอบสภาความมั่นคง หนังสือ E-BOOK ปี 2557 ชุด 1
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แนวข้อสอบสภาความมั่นคง คู่มือเตรียมสอบสภาความมั่นคง หนังสือสภาความมั่นคงแห่งชาติ ติวสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2557 ชุด 2
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
HI ฟรี ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แนวข้อสอบสภาความมั่นคง คู่มือเตรียมสอบสภาความมั่นคง หนังสือสภาความมั่นคงแห่งชาติ ติวสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2557 ชุด 3
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
BB แจกฟรี ข้อสอบสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ นักจัดการงานทั่วไป แนวข้อสอบสภาความมั่นคง คู่มือเตรียมสอบสภาความมั่นคง หนังสือสภาความมั่นคงแห่งชาติ ติวสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2557 ชุด 4
กรมส่งเสริมสหกรณ์
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบนักวิชาสหกรณ์ปฎิบัติการ แนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ คู่มือเตรียมสอบนักวิชาสหกรณ์ปฎิบัติการ ข้อสอบเก่านักวิชาสหกรณ์ปฎิบัติการ คู่มือเตรียมสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2557 ชุด 1
กรมส่งเสริมสหกรณ์
LOAD ฟรี แนวข้อสอบนักวิชาสหกรณ์ปฎิบัติการ ข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ คู่มือเตรียมสอบนักวิชาสหกรณ์ปฎิบัติการ ข้อสอบเก่านักวิชาสหกรณ์ปฎิบัติการ คู่มือเตรียมสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2557 ชุด 2