ข่าวงานราชการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)
ประกาศการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำสาขา รวม 1700 อัตรา <รับออนไลน์> (21-28 ม.ค.58)
สพฐ.
เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยปี 58 ระหว่าง 23-29 มี.ค.58 ประกาศผลสอบภายใน14 พ.ค. 58
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2558 จำนวน 847 อัตรา ภูมิภาค (14-25 ม.ค.58) อัตราทั่วไป (2-13 ก.พ.58)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ และ นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ 6 อัตรา <รับออนไลน์> (3 - 17 กุมภาพันธ์ 2558)
สำนักงาน ป.ป.ช.
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ รวม 24 อัตรา รับออนไลน์ (30 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2558)
กรมชลประทาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ รวม 5 ตำแหน่ง 179 อัตรา <สมัครออนไลน์> (2 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ประกาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน รวม 19 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (บัดนี้-20 กุมภาพันธ์ 2558)
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เตรียมเปิดรับสมัครปี 2558 รวม 2,598 อัตรา แนวทางการสอบภาค ก อาจจะใช้ภาค ก ของ กพ แทน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ รวม 7 ตำแหน่ง <รับออนไลน์> (26 มกราคม-13 กุมภาพันธ์ 2558)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ขยายกำหนดการรับสมัคร ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายงานด้านสนับสนุน) และ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายงานด้านการเจรจา) รวม 14 อัตรา (3 ธันวาคม 2557-16 มกราคม 2558)
กรมยุทธศึกษาทหาบก
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร รวม 107 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 (7-11 มกราคม 2558)
กรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ รวม 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (19 ธันวาคม 2557-13 มกราคม 2558)
กองทัพบก
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน รวม 200 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (16 - 31 มกราคม 2558)
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 60 อัตรา <รับออนไลน์> (24 ธันวาคม 2557-30 มกราคม 2558)
กองทัพอากาศ
ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอก รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ รวม 621 อัตรา <รับออนไลน์> (15 ม.ค.-5 มี.ค.58)
กรมธนารักษ์
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน รวม 3 อัตรา (5-23 มกราคม พ.ศ. 2558)
กรมวิชาการเกษตร
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ รวม 7 อัตรา <รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต> (8-28 มกราคม 2558)
สำนักงบประมาณ
ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ นิติกร และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รวม 26 อัตรา (12-30 ม.ค.58)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักวิชาการเผยแพร่ และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (12-16 ม.ค.58)
กรมธนารักษ์
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน รวม 3 อัตรา <รับออนไลน์> (5-23 มกราคม 2558)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อบรรจุเข้าทำงาน ในคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ รวม 121 อัตรา <รับออนไลน์> (9-30 ม.ค.58)
ศูนย์การทหารม้า
ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 100 อัตรา (20 - 29 มกราคม 2558)
อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา (19 ม.ค – 9 ก.พ. 58)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประกาศ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 23 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ (14 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประกาศ รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวนรวม 64 อัตรา (28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558)
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 5 อัตรา <รับออนไลน์> (22-28 ม.ค.58)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวม 19 ตำแหน่ง (22-30 มกราคม 2558)
กรมการบินพลเรือน
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ รวม 12 อัตรา <รับออนไลน์>(22 ธันวาคม 2557-16 มกราคม 2557)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา <รับแออนไลน์> (23 ธ.ค.57-20 ม.ค.57)
กรมการท่องเที่ยว
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการรวม 17 อัตรา (22 ธันวาคม พ.ศ. 2557-14 มกราคม พ.ศ. 2558)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร (ธ.ก.ส.)
ยกเลิก ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ และพนักงานการเงิน [2015-01-10]
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป้นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558 <รับแออนไลน์>(1 ธันวาคม 2557-15 กุมภาพันธ์ 2558)
ศูนย์การทหารราบ
ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่า ร.) ประจำปี 58 จำนวน 200 อัตรา (16 - 31 มกราคม 2558)
เนติบัณฑิตยสภา
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา รวม 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (1 - 26 ธันวาคม 2557)
กองทัพอากาศ
ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ รวม 4 อัตรา (17-25 ธันวาคม 2557)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เตรียมเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี พ.ศ. 2557 (รอบที่ 2) สายป้องกันปราบปราม (ปป.) จำนวน 5,000 อัตรา ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2558 <รับออนไลน์> (5 มกราคม-22 กุมภาพันธ์ 2558)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 5 ตำแหน่ง 50 อัตรา (6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ (15 ธ.ค.57-9 ม.ค.58)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ รวม 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา (12 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2557)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ภาค ก. พิเศษ)
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วยทหารปืนใหญ่ ในส่วนกำลังรบ จำนวน 120 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (20 - 29 มกราคม 2558)
สำนักงาน ก.พ.ร.
ประกาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการฯ รวม 40 อัตรา (บัดนี้ – 9 มกราคม 2558)
สำนักงาน ก.พ.
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) และ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิ ป.โท) รวม 12 อัตรา (16 ธ.ค.57-8 ม.ค.58)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
BX แจกฟรี แนวข้อสอบ ปปช ข้อสอบ ปปช แนวข้อสอบสำนักงาน ปปช ข้อสอบเก่า ปปช เจ้าพนักงานป้องกันการทุตจริตปฎิบัติการ สำนักงาน ปปช ปี 2557 ชุด 1
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
LOAD ฟรี ข้อสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมเจรจาการค้า เปิดสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2557 ชุด 2
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
DOWNLOAD ข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคคลภายนอก ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำรวจประมวลผล ป้องกันและปราบปราม นิติกร บริหารการศึกษา แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคลภายนอก ปี 2558 ชุดที่ 1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
LOAD แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคคลภายนอก ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำรวจประมวลผล ป้องกันและปราบปราม นิติกร บริหารการศึกษา แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคลภายนอก ปี 2558 ชุดที่ 2
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
BIG แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ รอง สว.บุคคลภายนอก ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำรวจประมวลผล ป้องกันและปราบปราม นิติกร บริหารการศึกษา บัญชี แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคลภายนอก ปี 2558 ชุดที่ 3
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Bonus ข้อสอบนายร้อยตำรวจ รอง สว. บุคคลภายนอก ติวนายร้อยตำรวจ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำรวจประมวลผล ป้องกันและปราบปราม นิติกร บริหารการศึกษา บัญชี แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคลภายนอก ปี 2558 ชุดที่ 4
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
DD ข้อสอบนายร้อยตำรวจ รอง สว. บุคคลภายนอก ติวนายร้อยตำรวจ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำรวจประมวลผล ป้องกันและปราบปราม นิติกร บริหารการศึกษา บัญชี แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคลภายนอก ปี 2558 ชุดที่ 5
กรมศุลกากร
PDF แจกฟรี ข้อสอบกรมศุลกากร แนวข้อสอบกรมศุลกากร ติวกรมศุลกากร สมัครสอบกรมศุลกากร สอบกรมศุลกากร ปี 2558 ชุด 1
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบสำนักงาน ปปช แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฎิบัติการ สายงานปราบปรามทุจริต สำนักงาน ปปช คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ปปช สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปี 2558 ชุด 2
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
LOAD ฟรี ข้อสอบสำนักงาน ปปช สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฎิบัติการ สายงานปราบปรามทุจริต สำนักงาน ปปช คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ปปช ปี 2558 ชุด 3
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
AA ฟรี ข้อสอบสำนักงาน ปปช สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฎิบัติการ สายงานปราบปรามทุจริต สำนักงาน ปปช คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ปปช ปี 2558 ชุด 4
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)
LOAD ฟรี แนวข้อสอบ ธกส. แจกฟรี ข้อสอบ ธกส คู่มือสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สอบ ธกส ปี 2558 ชุดที่ 1
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)
BONUS ข้อสอบ ธกส พนักงานพัฒนาธุรกิจ พนักงานการเงิน ข้อสอบ ธกส คู่มือสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สอบ ธกส ปี 2558 ชุดที่ 2
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
BOM แนวข้อสอบ ธกส พนักงานพัฒนาธุรกิจ พนักงานการเงิน ข้อสอบ ธกส คู่มือสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สอบ ธกส ปี 2558 ชุดที่ 3
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
DOWNLOAD ฟรี แนวข้อสอบ ธกส ภาษาอังกฤษ พนักงานพัฒนาธุรกิจ พนักงานการเงิน ข้อสอบ ธกส คู่มือสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สอบ ธกส ปี 2558 ชุดที่ 4
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
FREE แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ธกส พนักงานพัฒนาธุรกิจ พนักงานการเงิน ข้อสอบ ธกส คู่มือสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สอบ ธกส ปี 2558 ชุดที่ 5
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
AAA แนวข้อสอบ ธกส พนักงานพัฒนาธุรกิจ พนักงานการเงิน ข้อสอบ ธกส คู่มือสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สอบ ธกส ปี 2558 ชุดที่ 6
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
BB ข้อสอบ ธกส พนักงานพัฒนาธุรกิจ พนักงานการเงิน ข้อสอบ ธกส คู่มือสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สอบ ธกส ปี 2558 ชุดที่ 7
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
DD ข้อสอบ ธกส พนักงานพัฒนาธุรกิจ พนักงานการเงิน ข้อสอบ ธกส คู่มือสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สอบ ธกส ปี 2558 ชุดที่ 8