ข่าวงานราชการ
กองทัพเรือ
เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปี การศึกษา 2559 รับสมัครทางInternet (ตั้งแต่ 6 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2559)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ประเภทอัตราภูมิภาคและอัตราทั่วไป ประจำปี 2559
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2559 สมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 6 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2559)
กองทัพอากาศ
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพ อากาศ ประจำปี 2559 จำนวน 523 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 18 มกราคม - 1 มีนาคม 2559)
การประปานครหลวง
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2559 จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา เปิดรับสมัครออนไลน์ (ตั้งแต่ 1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559)
ปลัดอำเภอ
เตรียมเปิดรับสมัครสอบ ปลัดอำเภอ ประจำปี 2559 จำนวน 841 อัตรา
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนใต้ (ตำรวจสัญญาบัตร)
เปิดสอบตำรวจสัญญาบัตร ประจำปี 2559 จำนวน 150 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 1 - 23 กุมภาพันธ์ 2559)
กองทัพเรือ
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ แผนกธุรการและกำลังพล กองกลาง กรมยุทธการทหารเรือ (ตั้งแต่ 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
กรมชลประทาน
เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 735 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 15 - 26 กุมภาพันธ์ 2559)
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 86 อัตรา (ตั้งแต่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2559)
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 170 อัตรา (ตั้งแต่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2559)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 (ทยอยประกาศ)
การรถไฟแห่งประเทศไทย
งานเดินรถแขวงทุ่งสง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 35 อัตรา (ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2559)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี - โท จำนวน 30 อัตรา (ตั้งแต่ 18 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 47 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 26 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2559)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 13 ตำแหน่ง 45 อัตรา ครั้งที่ 1/2559 (ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2559 )
กรมศิลปากร
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 1 - 22 กุมภาพันธ์ 2559)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (ตั้งแต่ 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน และเจ้าพนักงานประจำสำนักงาน (ตั้งแต่ 8-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
กรมทางหลวง
เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2559)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน จำนวน 50 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ (ตั้งแต่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2559)
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (รรช.กฟภ.)
เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษา ประจำปี 2559 จบแล้วได้บรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา (ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2559)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 5 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2559)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2559)
กรมอนามัย
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ รวม 16 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 18 - 25 กุมภาพันธ์ 2559)
กรมการปกครอง
เตรียมพร้อมเปิดสอบ ปลัดอำเภอ อำเภอละ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอละ 2 อัตรา รวมจำนวน 2,523 อัตรา ทั่วประเทศ
ครม.อนุมัติอัตราข้าราชการเพิ่ม
ประกาศครม.อนุมัติอัตราข้าราชการเพิ่ม จำนวน 13,280 อัตรา
สพฐ.
สรุปผลสอบครูผู้ช่วย เผยผลสอบครูผู้ช่วยผ่านเกณฑ์เกือบ 2 หมื่น ขณะที่บรรจุได้ 1,611 อัตรา ไฟเขียวใช้บัญชีข้ามเขตได้
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เปิดรับสมัครลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesale ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร) ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ธนาคารกสิกรไทย
เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและการขายประจำสาขาทั่วประเทศ (Branch Advisory and Sales Officer: BAS) และตำแหน่งอื่นๆอีกหลายตำแหน่ง
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ 1-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 8 - 29 กุมภาพันธ์ 2559)
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปิดรับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2559)
กรมประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 1 - 19 กุมภาพันธ์ 2559)
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559)
อบจ.พัทลุง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2559)
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 48 อัตรา (ตั้งแต่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2559)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 98 อัตรา (ตั้งแต่ 9-29 กุมภาพันธ์ 2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 28 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 8-29 กุมภาพันธ์ 2559)
สสจ.เชียงใหม่
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุข จำนวน 125 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
KK แนวข้อสอบพนักงานการเงิน 4 ธกส. ข้อสอบพนักงานการเงิน 4 ข้อสอบธกส. คู่มือสอบพนักงานการเงิน 4 ธกส. คู่มือสอบพนักงานการเงิน 4 ธนาคารเพื่อการเกษตร คู่มือสอบธนาคารเพื่อการเกษตร ชุด 1
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
BB แนวข้อสอบพนักงานการเงิน 4 ธกส. ข้อสอบพนักงานการเงิน 4 ข้อสอบธกส. คู่มือสอบพนักงานการเงิน 4 ธกส. คู่มือสอบพนักงานการเงิน 4 ธนาคารเพื่อการเกษตร คู่มือสอบธนาคารเพื่อการเกษตร ชุด 2
กองทัพอากาศ
KK แนวข้อสอบนายทหารประทวน กองทัพอากาศ ข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ข้อสอบกองทัพอากาศ คู่มือสอบนายทหารประทวน กองทัพอากาศ คู่มือสอบนายทหารชั้นสัญญาบัตร ติวสอบนายทหารกองทัพอากาศ ชุด 1
กองทัพอากาศ
BB แนวข้อสอบนายทหารประทวน กองทัพอากาศ ข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ข้อสอบกองทัพอากาศ คู่มือสอบนายทหารประทวน กองทัพอากาศ คู่มือสอบนายทหารชั้นสัญญาบัตร ติวสอบนายทหารกองทัพอากาศ ชุด 2
กองทัพอากาศ
LL แนวข้อสอบนายทหารประทวน กองทัพอากาศ ข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ข้อสอบกองทัพอากาศ คู่มือสอบนายทหารประทวน กองทัพอากาศ คู่มือสอบนายทหารชั้นสัญญาบัตร ติวสอบนายทหารกองทัพอากาศ ชุด 3
กองทัพอากาศ
AA แนวข้อสอบนายทหารประทวน กองทัพอากาศ ข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ข้อสอบกองทัพอากาศ คู่มือสอบนายทหารประทวน กองทัพอากาศ คู่มือสอบนายทหารชั้นสัญญาบัตร ติวสอบนายทหารกองทัพอากาศ ชุด 4
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
AA แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อสอบเก่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ติวสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ชุด 1
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
AA แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อสอบเก่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ติวสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ชุด 2
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
AA แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อสอบเก่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ติวสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ชุด 3
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
AA แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อสอบเก่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ติวสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ชุด 4
กรมชลประทาน
KK แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน แนวข้อสอบนิติกร กรมชลประทาน ติวสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ข้อสอบเก่านิติกรกรมชลประทาน คู่มือสอบกรมชลประทาน ข้อสอบกรมชลประทาน ชุด 1
กรมชลประทาน
BB แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน แนวข้อสอบนิติกร กรมชลประทาน ติวสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ข้อสอบเก่านิติกรกรมชลประทาน คู่มือสอบกรมชลประทาน ข้อสอบกรมชลประทาน ชุด 1
กรมชลประทาน
KK แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน แนวข้อสอบนิติกร กรมชลประทาน ติวสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ข้อสอบเก่านิติกรกรมชลประทาน คู่มือสอบกรมชลประทาน ข้อสอบกรมชลประทาน ชุด 2
กรมชลประทาน
BB แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน แนวข้อสอบนิติกร กรมชลประทาน ติวสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ข้อสอบเก่านิติกรกรมชลประทาน คู่มือสอบกรมชลประทาน ข้อสอบกรมชลประทาน ชุด 2