ข่าวงานราชการ
สำนักงาน ก.พ.
ประกาศ รับสมัครสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2558 (รอบทั่วไป) <รับออนไลน์> (5-25 มีนาคม 2558)
สพฐ.
แจ้งหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว751
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี) เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ รวม 7 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (3-10 มีนาคม 2558)
กรมราชทัณฑ์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน รวม 100 อัตรา <รับออนไลน์>(9-27 มีนาคม 2558)
ธนาคารออมสิน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ วุฒิ ม.3-ปริญญาโท หลายอัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้-30 ธันวาคม 2558)
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
ประกาศ รับสมัครสอบนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 45 อัตรา (บัดนี้-10 มีนาคม 2558)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ตร. (24 ก.พ. - 10 มี.ค. 2558)
สพฐ.
เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยปี 58 ระหว่าง 23-29 มี.ค.58 ประกาศผลสอบภายใน14 พ.ค. 58
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการพัสดุ รวม 106 อัตรา <รับออนไลน์> ตั้งแต่วันที่ (24 กุมภาพันธ์ -17 มีนาคม 2558)
กรมการปกครอง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) รวม 120 อัตรา <รับออนไลน์> ( 25 กุมภาพันธ์-19 มีนาคม 2558)
กระทรวงการต่างประเทศ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการฑูตปฏิบัติการ รวม 30 อัตรา <รับออนไลน์> (5-30 มีนาคม 2558)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน และนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน รวม 2 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (20 กุมภาพันธ์-10 มีนาคม 2558)
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เตรียมเปิดรับสมัครปี 2558 รวม 2,598 อัตรา แนวทางการสอบภาค ก อาจจะใช้ภาค ก ของ กพ แทน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป นิติกร และเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน รวม 12 อัตรา <รับออนไลน์> ( 2-13 มีนาคม 2558)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 8 อัตรา <รับออนไลน์> (5-27 มีนาคม 2558)
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงาน รวม รวม 28 ตำแหน่ง 46 อัตรา <รับออนไลน์> (16 กุมภาพันธ์ -15 มีนาคม 2558)
กองทัพอากาศ
ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอก รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ รวม 621 อัตรา <รับออนไลน์> (15 ม.ค.-5 มี.ค.58)
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ รวม 13 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (16 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม พ.ศ. 2558)
กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รวม 12 อัตรา (24 กุมภาพันธ์-17 มีนาคม พ.ศ. 2558)
กรมธนารักษ์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ รวม 30 อัตรา <รับออนไลน์> (20 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม 2558)
กรมอู่ทหารเรือ
ประกาศ รับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2558 รวม 45 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางอินเทอร์เน็ต (5 กุมภาพันธ์-10 มีนาคม 2558)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT)
ประกาศ รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 14 อัตรา <รับออนไลน์> (20 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2558)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการประมง รวม 5 อัตรา (10 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม พ.ศ. 2558)
อ.วรศักดิ์ พร้อมทีมงาน SHEETFOR G
ติวตำรวจ นายสิบ 2558 !! ก่อนสอบ 1 เดือน สนใจ Click !!
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ จรวม 8 อัตรา (23 กุมภาพันธ์-19 มีนาคม พ.ศ. 2558)
กรมศิลปากร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน <รับออนไลน์> (16 ก.พ.-10 มี.ค.58)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)
[BIG แนวข้อสอบ ธกส.] ฟรี ข้อสอบ ธกส คู่มือสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สอบ ธกส ปี 2558 ชุดที่ 1
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)
LOAD ฟรี แนวข้อสอบ ธกส. แจกฟรี ข้อสอบ ธกส คู่มือสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สอบ ธกส ปี 2558 ชุดที่ 1
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)
BONUS ข้อสอบ ธกส พนักงานพัฒนาธุรกิจ พนักงานการเงิน ข้อสอบ ธกส คู่มือสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สอบ ธกส ปี 2558 ชุดที่ 2
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
BOM แนวข้อสอบ ธกส พนักงานพัฒนาธุรกิจ พนักงานการเงิน ข้อสอบ ธกส คู่มือสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สอบ ธกส ปี 2558 ชุดที่ 3
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
AAA แนวข้อสอบ ธกส พนักงานพัฒนาธุรกิจ พนักงานการเงิน ข้อสอบ ธกส คู่มือสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สอบ ธกส ปี 2558 ชุดที่ 6
กรมชลประทาน
BB ข้อสอบกรมชลประทาน แนวข้อสอบกรมชลประทาน คู่มือเตรียมสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ นิติกร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน ปี 2558 ชุดที่ 1
กรมการปกครอง
FREE แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบปลัดอำเภอ คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ ติวปลัดอำเภอ แนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ เปิดสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 ชุดที่ 1
กรมการปกครอง
PDF ข้อสอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ ติวปลัดอำเภอ แนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ เปิดสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 ชุดที่ 2
กรมการปกครอง
Download ข้อสอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ -ข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ ติวปลัดอำเภอ แนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ เปิดสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 ชุดที่ 3
กรมการปกครอง
LOAD ฟรี ข้อสอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ -ข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ ติวปลัดอำเภอ แนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ เปิดสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 ชุดที่ 4
กรมการปกครอง
BIG แจกฟรี แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบพนักงานปกครองปฎิบัติการ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ ติวปลัดอำเภอ แนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ เปิดสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 ชุดที่ 5
กรมการปกครอง
VIP แจกฟรี แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบพนักงานปกครองปฎิบัติการ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ ติวปลัดอำเภอ แนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ เปิดสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 ชุดที่ 6
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
BX แจกฟรี แนวข้อสอบ ปปช ข้อสอบ ปปช แนวข้อสอบสำนักงาน ปปช ข้อสอบเก่า ปปช เจ้าพนักงานป้องกันการทุตจริตปฎิบัติการ สำนักงาน ปปช ปี 2557 ชุด 1
สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ)
LOAD ฟรี ข้อสอบ สคบ แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สคบ ข้อสอบเก่า สคบ แนวข้อสอบ นิติกร สคบ. ข้อสอบ สคบ ปี 58 แนวข้อสอบ พรบ คุ้มครองผู้บริโภค ปี 2558 ชุดที่ 1
สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ)
AA ฟรี แนวข้อสอบ สคบ แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สคบ ข้อสอบเก่า สคบ แนวข้อสอบ นิติกร สคบ. ข้อสอบ สคบ ปี 58 แนวข้อสอบ พรบ คุ้มครองผู้บริโภค ปี 2558 ชุดที่ 2
สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ)
BB แจกฟรี แนวข้อสอบ สคบ แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สคบ ข้อสอบเก่า สคบ แนวข้อสอบ นิติกร สคบ. ข้อสอบ สคบ ปี 58 แนวข้อสอบ พรบ คุ้มครองผู้บริโภค ปี 2558 ชุดที่ 3
สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ)
SS แจกฟรี แนวข้อสอบ พรบ คุ้มครองผู้บริโภค แนวข้อสอบ สคบ แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สคบ ข้อสอบเก่า สคบ แนวข้อสอบ นิติกร สคบ. ข้อสอบ สคบ ปี 58 ปี 2558 ชุดที่ 4
สำนักงาน สพฐ
PDF แจกฟรี ข้อสอบครู สพฐ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ข้อสอบเก่าครูผู้ช่วย สพฐ ติวครูผู้ช่วย สพฐ ชุดที่ 1 ปี 2558
สำนักงาน สพฐ
LOAD ฟรี ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ข้อสอบเก่าครูผู้ช่วย สพฐ ติวครูผู้ช่วย สพฐ ชุดที่ 3 ปี 2558
สำนักงาน สพฐ
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ข้อสอบเก่าครูผู้ช่วย สพฐ ติวครูผู้ช่วย สพฐ ชุดที่ 2 ปี 2558
สำนักงาน สพฐ
DD ฟรี ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ วิชาความรอบรู้ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ข้อสอบเก่าครูผู้ช่วย สพฐ ติวครูผู้ช่วย สพฐ ชุดที่ 4 ปี 2558
สำนักงาน สพฐ
EW ฟรี ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ วิชาชีพครู วิชาการศึกษา ความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความรอบรู้ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ข้อสอบเก่าครูผู้ช่วย สพฐ ติวครูผู้ช่วย สพฐ ชุดที่ 5 ปี 2558
สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
BIG ฟรี แนวข้อสอบสำนักงาน ปปช นักจัดการงานทั่วไป สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ปปช คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ปปช ปี 2558 ชุด 3
สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบสำนักงาน ปปช นักจัดการงานทั่วไป สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ปปช คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ปปช ปี 2558 ชุด 4
สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
AA ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ปปช คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ปปช ปี 2558 ชุด 5
สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
CC แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ปปช คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ปปช ปี 2558 ชุด 6
ธนาคารกรุงเทพ
DOWNLOAD ข้อสอบธนาคารกรุงเทพ แนวข้อสอบธนาคารกรุงเทพ คู่มือเตรียมสอบธนาคารกรุงเทพ สอบธนาคารกรุงเทพ แนวข้อสอบธนาคาร ชุด 1
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบสำนักงาน ปปช แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฎิบัติการ สายงานปราบปรามทุจริต สำนักงาน ปปช คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ปปช สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปี 2558 ชุด 2
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
AA ฟรี ข้อสอบสำนักงาน ปปช สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฎิบัติการ สายงานปราบปรามทุจริต สำนักงาน ปปช คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ปปช ปี 2558 ชุด 4
ธนาคารออมสิน
คู่มือเตรียมสอบ ข้อสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน จาก SHEETRAM.COM
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
BBB ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ สายปราบปราม วุฒิ ม.6 คู่มือสอบนายสิบตำรวจ พร้อมเฉลย ปี 2557 ชุดที่ 6
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
EEE แจกฟรี !! ข้อสอบนายสิบตำรวจ ม.6 ตำรวจอำนวยการ ข้อสอบตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ ติวตำรวจ คู่มือสอบนายสิบตำรวจ พร้อมเฉลย ปี 2557 ชุดที่ 8
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
CCC แจกฟรี !! ข้อสอบนายสิบตำรวจ ม.6 ตำรวจอำนวยการ ข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ ติวตำรวจ คู่มือสอบนายสิบตำรวจ พร้อมเฉลย ปี 2557 ชุดที่ 7
ธนาคารกรุงไทย
[GO ข้อสอบธนาคารกรุงไทย] แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย คู่มือเตรียมสอบธนาคารกรุงไทย ชุดที่ 1