ข่าวงานราชการ
กรมบัญชีกลาง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวม 12 อัตรา <รับออนไลน์>(24 มิถุนายน-14 กรกฎาคม 2558)
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครสอบ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร วุฒิ ป.โท รวม 30 อัตรา (22 มิ.ย.-2 ก.ค.58)
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สมัคร เจ้าหน้าที่ประจำสถานี ประจำรถไฟฟ้า MRT สมัครและสัมภาษณ์ทันที่ วันเสาร์ที่ 4 ก.ค.58 / สมัครด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-14.00 ที่สำนักงานใหญ่
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน รวม 21 ตำแหน่ง 251 อัตรา (บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2558)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 11 ตำแหน่ง 17 อัตรา (บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2558)
ความคืบหน้า15 อบต.ภายในจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมเปิดสอบแข่งขัน
ความคืบหน้ากรณี 15 อบต.ภายในจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมเปิดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการ)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (1 - 8 กรกฎาคม 2558)
กรมทางหลวงชนบท
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 20 อัตรา (13-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ส่วนกลาง 8 ตำแหน่ง ส่วนภูมิภาค 72 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558)
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 52 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ รวม 52 อัตรา (24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ รวม 3 อัตรา <รับออนไลน์> (22 มิถุนายน-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและนักนิติวิทยาศาสตร์ รวม 4 อัตรา (25 มิถุนายน-8 กรกฎาคม 2558)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นัก จัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงาน ธุรการ (29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
กรมสรรพสามิต
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี และนักวิชาการสรรพสามิต(คนพิการ) (22-26 มิถุนายน 2558)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประกาศ รับสมัครสอบบุคคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิชาการ รวม 1 อัตรา (10 มิถุนายน-9 ตุลาคม 2558)
กรมการแพทย์
ประกาศรับสมัครสอบบุคคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักยุทศาสตร์การแพทย์) รวม 1 อัตรา (4 มิถุนายน-4 สิงหาคม 2558)
สพป.อุดรธานี เขต 3
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (22 - 30 มิถุนายน 2558)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ประกาศ รับสมัครครูช่วยสอนและบุคลากรสนับสนุนการสอน รวม 28 อัตรา (22 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้ นักเรียน) รวม 4 อัตรา (24 - 30 มิถุนายน 2558)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ .
ประกาศ รับสมัครเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ รวม 8 อัตรา (1-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
กระทรวงการต่างประเทศ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเทศสหการปฏิบัติการ รวม 6 อัตรา <รับออนไลน> (22 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
กรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา <รับออนไลน์> (26 มิถุนายน-2 กรกฏาคม 2558)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ประกาศ รับสมัครบุุคลเข้าปฎิบัติงาน รวม 11 ตำแหน่ง 72 อัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้ - 12 กรกฎาคม 2558)
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เตรียมเปิดรับสมัครปี 2558 รวม 2,598 อัตรา แนวทางการสอบภาค ก อาจจะใช้ภาค ก ของ กพ แทน
ธนาคารออมสิน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ วุฒิ ม.3-ปริญญาโท หลายอัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้-30 ธันวาคม 2558)
สำนักงบประมาณ
ประกาศ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ รวม 29 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (28 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2558)
กรมควบคุมมลพิษ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฎิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน <รับออนไลน์> (25 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2558)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ปวช ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก รวม 53 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. (บัดนี้-23 มิถุนายน 2558)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ประกาศ รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ รวม 14 อัตรา (15-23 มิถุนายน 2558)
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
ประกาศ รับสมัครบุคลากร จำนวนมาก ทุกสาขา รวมหลายอัตรา (เดือน มิถุนายน 2558)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ รวม 7 อัตรา <รับออนไลน์>(29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 11 อัตรา (บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2558)
อบจ.สงขลา
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวม 43 อัตรา (1-10 กรกฎาคม 2558)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา (1 - 7 กรกฎาคม 2558)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 31 อัตรา (29 มิถุนายน-3 กรกฏาคม 2558)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน รวม 28 อัตรา (บัดนี้-10 กรกฎาคม 2558)
เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 20 ตำแหน่ง (บัดนี้ -15 กรกฎาคม 2558)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 12 อัตรา (บัดนี้-10 กรกฎาคม 2558)
กรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศรับสมัครสอบบุคคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ รวม 5 อัตรา (16 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลางและภูมิภาค ปริญญาตรี และ พรีดีกรี (Pre-Degree) รับสมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก 27 มิ.ย.-6 ก.ค.2558
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร เพื่อปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์การตลาด ประจำฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ รวม 4 อัตรา <รับออนไลน์>(3-30 มิถุนายน 2558)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นข้าราชการ รวม 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา (15 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
BX แจกฟรี แนวข้อสอบ ปปช ข้อสอบ ปปช แนวข้อสอบสำนักงาน ปปช ข้อสอบเก่า ปปช เจ้าพนักงานป้องกันการทุตจริตปฎิบัติการ สำนักงาน ปปช ปี 2557 ชุด 1
กรมสรรพากร
Download ข้อสอบสรรพากร นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร แนวข้อสอบเก่าสรรพากร ติวสรรพากร ปี 2558 ชุด 1
กรมสรรพากร
TOP แนวข้อสอบสรรพากร นักวิชาการสรรพากรปฎิบัติการ กรมสรรพากร แนวข้อสอบเก่าสรรพากร ติวสรรพากร ปี 2558 ชุด 2
กรมสรรพากร
LOAD ฟรี ข้อสอบสรรพากร นิติกรปฎิบัติการ กรมสรรพากร แนวข้อสอบเก่าสรรพากร ติวสรรพากร ปี 2558 ชุด 5
กรมสรรพากร
file ฟรี ข้อสอบสรรพากร นักวิชาการสรรพากรปฎิบัติการ กรมสรรพากร แนวข้อสอบเก่าสรรพากร ติวสรรพากร ปี 2558 ชุด 6
กรมสรรพากร
AA+ ข้อสอบสรรพากร นักวิชาการตรวจสอบภาษีปฎิบัติการ กรมสรรพากร แนวข้อสอบเก่าสรรพากร ติวสรรพากร ปี 2558 ชุด 8
สำนักงาน กศน.
HI แนวข้อสอบ บรรณรักษ์ กศน ข้อสอบ กศน คู่มือสอบสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2558 ชุด 1
สำนักงาน กศน.
LOAD แนวข้อสอบบรรณรักษ์ กศน ข้อสอบเก่า กศน คู่มือสอบสำนักงานการศึกษานอกระบบ ติวสำนักงาน กศน ปี 2558 ชุด 2
สำนักงาน กศน.
PDF แนวข้อสอบ กศน ข้อสอบเก่า กศน คู่มือสอบสำนักงานการศึกษานอกระบบ ติวสำนักงาน กศน คู่มือสอบ กศน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2558 ชุด 3
สำนักงาน กศน.
(NEW!) แนวข้อสอบ กศน ข้อสอบ กศน คู่มือสอบสำนักงานการศึกษานอกระบบ ติวสำนักงาน กศน คู่มือสอบ กศน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2558 ชุด 4
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
PDF FILE แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สตง แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติว สตง สมัครสอบ สำนักงาน สตง ชุดที่ 3 ปี 2558
สำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ
LOAD ฟรี แนวข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2 ปี 2558
สำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ
AA ฟรี แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3 ปี 2558
สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
BB แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 4 ปี 2558
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
DOWNLOAD ฟรี แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 5 ปี 2558
สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
BIG แจกฟรี แนวข้อสอบนิกรปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 8 ปี 2558
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[LOAD] ข้อสอบพนักงานบัญชี สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบพนักงานบัญชี ข้อสอบสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้อสอบเก่าพนักงานบัญชี สอบสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558 ชุด 1
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[FREE] แนวข้อสอบพนักงานบัญชี สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบพนักงานบัญชี ข้อสอบสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้อสอบเก่าพนักงานบัญชี สอบสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558 ชุด 2
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
BIG แนวข้อสอบสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป สถานธนานุบาลท้องถิ่น แนวข้อสอบโรงรับจำนำ องค์การปกครองท้องถิ่น ข้อสอบสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้อสอบเก่าพนักงานบัญชี สอบสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วน
สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
A* แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวข้อสอบสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คู่มือเตรียมสอบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2558 ชุด 1