ข่าวงานราชการ
กรมปศุสัตว์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ <รับออนไลน์>(1-27 เม.ย.2558)
กรมการจัดหางาน
ประกาศ สมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ รว 48 อัตรา <รับออนไลน์> (23 มีนาคม-16 เมษายน 2558)
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 6 ตำแหน่ง <รับออนไลน์> (16 มีนาคม-16 เมษายน 2558)
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
จะเปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2558 ปลายเดือนเมษายน 2558 โปรดติดตาม
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานธุรการ รวม 16 อัตรา <รับออนไลน์> (30 มีนาคม - 3 เมษายน พ.ศ. 2558)
สำนักงาน ก.พ.
ประกาศ ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง ก.พ.ประกาศยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบ ก.พ.แต่ละครั้งต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 150 วัน
กรมส่งเสริมการเกษตร
ประกาศ รับสมัครสอบพนักงานราชการ รวม 158 อัตรา <รับออนไลน์> (30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เพื่อรองรับโครงการประปาทันใจระยะที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่มิสเตอร์ประปา) โดยขยายเวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย จำนวน 34 อัตรา <รับออนไลน์> (18 มีนาคม -1 เมษายน 2558)
กรมพลาธิการทหารเรือ
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ รวม 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (23 มีนาคม -3 เมษายน 2558)
บริษัท ทีโอทีเอาท์ซอสซิ่ง เซอร์วิส จำกัด (TOT OS)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน และ อบรมจำนวนมาก (บัดนี้-เม.ย.2558)
ประกาศกรมวิชาการเกษตร
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ และนักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ <รับออนไลน์>(1-27 เม.ย.58)
กระทรวงการต่างประเทศ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการฑูตปฏิบัติการ รวม 30 อัตรา <รับออนไลน์> (5-30 มีนาคม 2558)
ธนาคารออมสิน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ วุฒิ ม.3-ปริญญาโท หลายอัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้-30 ธันวาคม 2558)
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 3 ตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรา <รับออนไลน์> (12 มีนาคม-6 เมษายน 2558)
Air Asia
เปิดรับสมัคร student pilot 2015 for TAA & TAAX (1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2558)
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เตรียมเปิดรับสมัครปี 2558 รวม 2,598 อัตรา แนวทางการสอบภาค ก อาจจะใช้ภาค ก ของ กพ แทน
กรมธนารักษ์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ รวม 30 อัตรา <รับออนไลน์> (20 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม 2558)
กรมอู่ทหารเรือ
ประกาศ รับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2558 รวม 45 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางอินเทอร์เน็ต (5 กุมภาพันธ์-10 มีนาคม 2558)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ จรวม 8 อัตรา (23 กุมภาพันธ์-19 มีนาคม พ.ศ. 2558)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558
กรมชลประทาน
BB ข้อสอบกรมชลประทาน แนวข้อสอบกรมชลประทาน คู่มือเตรียมสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ นิติกร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน ปี 2558 ชุดที่ 1
กรมการปกครอง
FREE แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบปลัดอำเภอ คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ ติวปลัดอำเภอ แนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ เปิดสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 ชุดที่ 1
กรมการปกครอง
PDF ข้อสอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ ติวปลัดอำเภอ แนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ เปิดสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 ชุดที่ 2
กรมการปกครอง
Download ข้อสอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ -ข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ ติวปลัดอำเภอ แนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ เปิดสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 ชุดที่ 3
กรมการปกครอง
LOAD ฟรี ข้อสอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ -ข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ ติวปลัดอำเภอ แนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ เปิดสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 ชุดที่ 4
กรมการปกครอง
BIG แจกฟรี แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบพนักงานปกครองปฎิบัติการ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ ติวปลัดอำเภอ แนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ เปิดสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 ชุดที่ 5
กรมการปกครอง
VIP แจกฟรี แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบพนักงานปกครองปฎิบัติการ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ ติวปลัดอำเภอ แนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ เปิดสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 ชุดที่ 6
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
BX แจกฟรี แนวข้อสอบ ปปช ข้อสอบ ปปช แนวข้อสอบสำนักงาน ปปช ข้อสอบเก่า ปปช เจ้าพนักงานป้องกันการทุตจริตปฎิบัติการ สำนักงาน ปปช ปี 2557 ชุด 1
สำนักงาน สพฐ
PDF แจกฟรี ข้อสอบครู สพฐ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ข้อสอบเก่าครูผู้ช่วย สพฐ ติวครูผู้ช่วย สพฐ ชุดที่ 1 ปี 2558
สำนักงาน สพฐ
LOAD ฟรี ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ข้อสอบเก่าครูผู้ช่วย สพฐ ติวครูผู้ช่วย สพฐ ชุดที่ 3 ปี 2558
สำนักงาน สพฐ
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ข้อสอบเก่าครูผู้ช่วย สพฐ ติวครูผู้ช่วย สพฐ ชุดที่ 2 ปี 2558
สำนักงาน สพฐ
DD ฟรี ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ วิชาความรอบรู้ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ข้อสอบเก่าครูผู้ช่วย สพฐ ติวครูผู้ช่วย สพฐ ชุดที่ 4 ปี 2558
สำนักงาน สพฐ
EW ฟรี ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ วิชาชีพครู วิชาการศึกษา ความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความรอบรู้ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ข้อสอบเก่าครูผู้ช่วย สพฐ ติวครูผู้ช่วย สพฐ ชุดที่ 5 ปี 2558
กรมราชทัณฑ์
Download ฟรี ข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฎิบัติการ กรมราชทัณฑ์ แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ ติวกรมราชทัณฑ์ ชุดที่ 1 ปี 2558
กรมราชทัณฑ์
load ฟรี แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฎิบัติการ กรมราชทัณฑ์ ข้อสอบกรมราชทัณฑ์ ติวกรมราชทัณฑ์ ชุดที่ 2 ปี 2558
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สตง สอบนักวิชาการพัสดุ สตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติว สตง สมัครสอบ สำนักงาน สตง, ชุดที่ 1 ปี 2558
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
LOAD ฟรี แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สตง แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติว สตง สมัครสอบ สำนักงาน สตง, ชุดที่ 2 ปี 2558
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
PDF FILE แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สตง แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติว สตง สมัครสอบ สำนักงาน สตง ชุดที่ 3 ปี 2558
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
ABC ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สตง แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติว สตง สมัครสอบ สำนักงาน สตง ชุดที่ 4 ปี 2558
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
DD แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สตง แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติว สตง สมัครสอบ สำนักงาน สตง ชุดที่ 6 ปี 2558
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
EE ข้อสอบ สตง แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติว สตง สมัครสอบ สำนักงาน สตง ชุดที่ 7 ปี 2558
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
TT แนวข้อสอบ สตง แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน สตง แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติว สตง สมัครสอบ สำนักงาน สตง ชุดที่ 8 ปี 2558
สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
AA ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ปปช คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ปปช ปี 2558 ชุด 5
สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
CC แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ปปช คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ปปช ปี 2558 ชุด 6
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
DOWNLOAD ฟรี แนวข้อสอบสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1 ปี 2558
สำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ
LOAD ฟรี แนวข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2 ปี 2558
สำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ
AA ฟรี แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3 ปี 2558
สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
BB แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 4 ปี 2558
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
DOWNLOAD ฟรี แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 5 ปี 2558
สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
PDF FILE ฟรี ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 6 ปี 2558
สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
FILE แจกฟรี ข้อสอบนิกรปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 7 ปี 2558
สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
BIG แจกฟรี แนวข้อสอบนิกรปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 8 ปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ
DOWNLOAD ข้อสอบธนาคารกรุงเทพ แนวข้อสอบธนาคารกรุงเทพ คู่มือเตรียมสอบธนาคารกรุงเทพ สอบธนาคารกรุงเทพ แนวข้อสอบธนาคาร ชุด 1
กรมการจัดหางาน
DOWNLOAD ฟรี แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน ข้อสอบเก่านักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน ชุดที่ 1 ปี 2558
กรมการจัดหางาน
LOAD ฟรี ข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน ข้อสอบเก่านักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน ชุดที่ 2 ปี 2558
กรมการจัดหางาน
PDF ฟรี ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน ข้อสอบเก่านักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน ชุดที่ 3 ปี 2558
กรมการจัดหางาน
BONUS แจกฟรี แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน ข้อสอบเก่านักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน ชุดที่ 4 ปี 2558
กรมการจัดหางาน
SSS แจกฟรี แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สอบกรมการจัดหางาน แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน ข้อสอบเก่ากรมจัดหางาน ข้อสอบเก่านักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน ชุดที่ 5 ปี 2558
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
BONUS แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สตง แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติว สตง สมัครสอบ สำนักงาน สตง ชุดที่ 5 ปี 2558
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบสำนักงาน ปปช แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฎิบัติการ สายงานปราบปรามทุจริต สำนักงาน ปปช คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ปปช สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปี 2558 ชุด 2
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
AA ฟรี ข้อสอบสำนักงาน ปปช สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฎิบัติการ สายงานปราบปรามทุจริต สำนักงาน ปปช คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ปปช ปี 2558 ชุด 4
ธนาคารออมสิน
คู่มือเตรียมสอบ ข้อสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน จาก SHEETRAM.COM
ธนาคารกรุงไทย
[GO ข้อสอบธนาคารกรุงไทย] แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย คู่มือเตรียมสอบธนาคารกรุงไทย ชุดที่ 1