ข่าวงานราชการ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์ เป็นนักเรียนไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558 รวม 180 คน ชาย 110 คน หญิง 70 คน รับสมัครได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (17-30 เม.ย.2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก รวม 1,273 อัตรา <รับออนไลน์> (27-30 เมษายน 2558)
กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2558 รวม 136 อัตรา <รับออนไลน์> (17-30 เม.ย.2558)
กรมการพัฒนาชุมชน
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 43 อัตรา <รับออนไลน์>(21-27 เมษายน 2558)
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประกาศ รับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ประจำสถานี จำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 84 อัตรา (บัดนี้ -30 เม.ย. 2558)
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ นิติกร รวม 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 4 ตำแหน่ง <รับออนไลน์> (28 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2558)
สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศเรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน สังกัด ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล พ.ศ. 2558 ตำรวจดุริยางค์ ชาย/หญิง รวม 36 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (27 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2558)
ธนาคารออมสิน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ วุฒิ ม.3-ปริญญาโท หลายอัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้-30 ธันวาคม 2558)
กรมปศุสัตว์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ <รับออนไลน์>(1-27 เม.ย.2558)
Air Asia
เปิดรับสมัคร student pilot 2015 for TAA & TAAX (1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2558)
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
จะเปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2558 ปลายเดือนเมษายน 2558 โปรดติดตาม
สำนักงาน ก.พ.
ประกาศ ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง ก.พ.ประกาศยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบ ก.พ.แต่ละครั้งต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 150 วัน
บริษัท ทีโอทีเอาท์ซอสซิ่ง เซอร์วิส จำกัด (TOT OS)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน และ อบรมจำนวนมาก (บัดนี้-เม.ย.2558)
ประกาศกรมวิชาการเกษตร
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ และนักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ <รับออนไลน์>(1-27 เม.ย.58)
กรมการท่องเที่ยว
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเเป็นเป็นพนักงานราชการ รวม 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (16-22 เมษายน 2558)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ และตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน <รับออนไลน์> (30 มีนาคม-28 เมษายน 2558)
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (16-22 เมษายน พ.ศ. 2558)
กรมการพัฒนาชุมชน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 43 ตำแหน่ง <รับออนไลน์> (21-27 เมษายน พ.ศ. 2558)
สพฐ
รวมลิงก์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ "ครูผู้ช่วย" รอบทั่วไป ภาค ก ประจำปี พ.ศ. 2558
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวม 1 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (20 เมษายน -12 พฤษภาคม 2558)
กรมประมง
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รวม 10 อัตรา <รับออนไลน์> (27 เมษายน -21 พฤษภาคม 2558)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รวม 39 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (20 เมษายน -1 พฤษภาคม 2558)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็น ราชการครู รวม 45 อัตรา (23 เม.ย.-7 พ.ค.2558)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 36 อัตรา <รับออนไลน์> (16 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558)
กรมสรรพาวุธทหารบก
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (อยุธยา)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานประจำในพื้นที่จังหวัดต่างๆ รวม 140 อัตรา (27-30 เมษายน 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) รวม 113 อัตรา (27-30 เมษายน 2558)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) รวม 68 อัตรา (27-30 เมษายน 2558)
กรมศิลปากร
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 26 ตำแหน่ง <รับออนไลน์> (23 เม.ย.-7 พ.ค.2558)
tupuek
ติวเข้ม...เตรียมสอบ ภาค ก ก.พ. 58 ครบทั้ง 3 วิชา 4 วัน ติว 25,26 เม.ย. และ 2,3 พ.ค. 9.30-18.30 เพียง.1,900 บาท
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เตรียมเปิดรับสมัครปี 2558 รวม 2,598 อัตรา แนวทางการสอบภาค ก อาจจะใช้ภาค ก ของ กพ แทน
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558
กรมการปกครอง
FREE แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบปลัดอำเภอ คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ ติวปลัดอำเภอ แนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ เปิดสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 ชุดที่ 1
กรมการปกครอง
PDF ข้อสอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ ติวปลัดอำเภอ แนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ เปิดสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 ชุดที่ 2
กรมการปกครอง
Download ข้อสอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ -ข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ ติวปลัดอำเภอ แนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ เปิดสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 ชุดที่ 3
กรมการปกครอง
LOAD ฟรี ข้อสอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ -ข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ ติวปลัดอำเภอ แนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ เปิดสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 ชุดที่ 4
กรมการปกครอง
BIG แจกฟรี แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบพนักงานปกครองปฎิบัติการ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ ติวปลัดอำเภอ แนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ เปิดสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 ชุดที่ 5
กรมการปกครอง
VIP แจกฟรี แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบพนักงานปกครองปฎิบัติการ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ ติวปลัดอำเภอ แนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอ เปิดสอบปลัดอำเภอ ปี 2558 ชุดที่ 6
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
BX แจกฟรี แนวข้อสอบ ปปช ข้อสอบ ปปช แนวข้อสอบสำนักงาน ปปช ข้อสอบเก่า ปปช เจ้าพนักงานป้องกันการทุตจริตปฎิบัติการ สำนักงาน ปปช ปี 2557 ชุด 1
สำนักงาน สพฐ
EW ฟรี ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ วิชาชีพครู วิชาการศึกษา ความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความรอบรู้ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ข้อสอบเก่าครูผู้ช่วย สพฐ ติวครูผู้ช่วย สพฐ ชุดที่ 5 ปี 2558
กรมราชทัณฑ์
Download ฟรี ข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฎิบัติการ กรมราชทัณฑ์ แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ ติวกรมราชทัณฑ์ ชุดที่ 1 ปี 2558
กรมราชทัณฑ์
load ฟรี แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฎิบัติการ กรมราชทัณฑ์ ข้อสอบกรมราชทัณฑ์ ติวกรมราชทัณฑ์ ชุดที่ 2 ปี 2558
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
PDF FILE แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สตง แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติว สตง สมัครสอบ สำนักงาน สตง ชุดที่ 3 ปี 2558
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
ABC ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สตง แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติว สตง สมัครสอบ สำนักงาน สตง ชุดที่ 4 ปี 2558
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
DD แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สตง แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติว สตง สมัครสอบ สำนักงาน สตง ชุดที่ 6 ปี 2558
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
EE ข้อสอบ สตง แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติว สตง สมัครสอบ สำนักงาน สตง ชุดที่ 7 ปี 2558
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
TT แนวข้อสอบ สตง แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน สตง แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติว สตง สมัครสอบ สำนักงาน สตง ชุดที่ 8 ปี 2558
สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
AA ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ปปช คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ปปช ปี 2558 ชุด 5
สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.)
CC แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ปปช คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ปปช ปี 2558 ชุด 6
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
DOWNLOAD ฟรี แนวข้อสอบสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1 ปี 2558
สำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ
LOAD ฟรี แนวข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2 ปี 2558
สำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ
AA ฟรี แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3 ปี 2558
สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
BB แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 4 ปี 2558
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
DOWNLOAD ฟรี แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 5 ปี 2558
สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
PDF FILE ฟรี ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 6 ปี 2558
สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
FILE แจกฟรี ข้อสอบนิกรปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 7 ปี 2558
สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
BIG แจกฟรี แนวข้อสอบนิกรปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฎิบัติการ การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 8 ปี 2558
ธนาคารกรุงเทพ
DOWNLOAD ข้อสอบธนาคารกรุงเทพ แนวข้อสอบธนาคารกรุงเทพ คู่มือเตรียมสอบธนาคารกรุงเทพ สอบธนาคารกรุงเทพ แนวข้อสอบธนาคาร ชุด 1
กรมการจัดหางาน
DOWNLOAD ฟรี แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน ข้อสอบเก่านักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน ชุดที่ 1 ปี 2558
กรมการจัดหางาน
LOAD ฟรี ข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน ข้อสอบเก่านักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน ชุดที่ 2 ปี 2558
กรมการจัดหางาน
PDF ฟรี ข้อสอบนักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน ข้อสอบเก่านักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน ชุดที่ 3 ปี 2558
กรมการจัดหางาน
BONUS แจกฟรี แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน ข้อสอบเก่านักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน ชุดที่ 4 ปี 2558
กรมการจัดหางาน
SSS แจกฟรี แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สอบกรมการจัดหางาน แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน ข้อสอบเก่ากรมจัดหางาน ข้อสอบเก่านักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน ชุดที่ 5 ปี 2558