ข่าวงานราชการ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ประกาศ รับสมัครบุุคคลเข้าเป็นพนักงานระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี รวม 10 ตำแหน่ง (หลายอัตรา) <รับออนไลน์>(17 เม.ย.-2 พ.ค.57)
โรงเรียนการไปรษณีย์
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนไปรษณีย์ รวม 210 อัตรา ประจำปี 2557 <สมัครได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง> (18-30 เม.ย.57)
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย รวม 28 อัตรา <รับออนไลน์>(17 เม.ย.-12 พ.ค.57)
สพฐ.
ประกาศผลสอบ ภาค ก และ ภาค ข และประกาศรายชื่อผู้มีสิทิ์สอบ ภาค ค ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 (Up Date 22 เม.ย.57 ทยอยประกาศ)
รัฐสภา
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ครั้งที่ 1/2557 รวม 7 ตำแหน่ง 40 อัตรา <รับออนไลน์>(9-23 พ.ค.57)
www.sheetram.com ร่วมกับ อ.เป้ ชลสิทธิ์
แจกบัตร ติวฟรี !! ภาค ก สำนักงาน ก.พ. ปี 2557 ทั่วประเทศ รวม 9 จังหวัด เดือน พ.ค.- มิ.ย.57
สำนักงบประมาณ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลืกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวนรวม 4 ตำแหน่ง (บัดนี้ - 30 เมษายน พ.ศ. 2557)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่1/2557 จำนวน 14 ตำแหน่ง 158 อัตรา <รับออนไลน์> (25 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2557)
กรมสรรพากร
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 58 อัตรา (แบ่งเป็นคนพิการ 31 อัตรา) <รับออนไลน์> (10-28 เมษายน 2557)
กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 133 อัตรา <รับออนไลน์> (21-27 เม.ย.57)
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
โรงพยาบาลตำรวจ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ 22 - 28 เมษายน 2557
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แบบรายภาค / เขต / ตำแหน่ง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เปิดสอบบรรจุกว่า 7,170 อัตรา รอบเดียวทั่วประเทศ ประกาศเลื่อนวันสอบเป็นวันที่ 27 เมษายน 2557
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบท้องถิ่น และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรุ้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นวันที่ 27 เมษายน 2557
ธนาคารกรุงไทย
ประกาศรับสมัครงานหลายอัตรา เดือน เมษายน 2557
การประปาส่วนภูมิภาค
ประกาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค รวม 16 ตำแหน่ง 371 อัตรา <รับออนไลน์> (17-24 เม.ย.57)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบท้องถิ่น และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรุ้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นวันที่ 27 เมษายน 2557
ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประกาศ รับสมัครแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ กว่า 500 อัตรา กลุ่มงานที่ 1-3 ตั้งแต่วันที่ 5-31 มีนาคม 2557 กลุ่มงานที่ 4-6 ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - 30 เมษายน 2557
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบ สกย แนวข้อสอบสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง แนวข้อสอบ สกย คู่มือสอบ สกย ทุกตำแหน่ง ปี 2557 ชุด 1
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)
DOWNLOAD แนวข้อสอบ กสย แนวข้อสอบสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง แนวข้อสอบ สกย คู่มือสอบ สกย ทุกตำแหน่ง ปี 2557 ชุด 2
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)
PDF File แนวข้อสอบ สกย ข้อสอบสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง แนวข้อสอบ สกย คู่มือสอบ สกย ทุกตำแหน่ง ปี 2557 ชุด 3
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)
PDF แนวข้อสอบ สกย ข้อสอบกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พนักงานด้านการเกษตร แนวข้อสอบ สกย คู่มือสอบ สกย ปี 2557 ชุด 4
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)
HKL ข้อสอบ กสย แจกฟรี !! แนวข้อสอบกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พนักงานด้านการเกษตร แนวข้อสอบ สกย คู่มือสอบ สกย ปี 2557 ชุด 5
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)
BIG ข้อสอบ กสย แจกฟรี !! แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่ สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง แนวข้อสอบ สกย คู่มือสอบ สกย ปี 2557 ชุด 6
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)
JJJ แนวข้อสอบ สกย ฟรี แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่ สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง แนวข้อสอบ สกย คู่มือสอบ สกย ปี 2557 ชุด 7
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย)
DDD แจกฟรี ข้อสอบ สกย บุคคลากร แนวข้อสอบสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง แนวข้อสอบ สกย คู่มือสอบ สกย ทุกตำแหน่ง ปี 2557 ชุด 8
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย)
WER ฟรี ข้อสอบ สกย บุคคลากร แนวข้อสอบกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง แนวข้อสอบ สกย คู่มือเตรียมสอบ สกย ทุกตำแหน่ง ปี 2557 ชุด 9
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย)
ERT ฟรี ข้อสอบ นิติกร สกย แนวข้อสอบกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง แนวข้อสอบ สกย คู่มือเตรียมสอบ สกย ทุกตำแหน่ง ปี 2557 ชุด 10
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
MM แจกฟรี แนวข้อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ข้อสอบสำนักงานทรัพย์สิน ปี 2557 ชุด 1
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
GG แจกฟรี ข้อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ข้อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คู่มือสอบสำนักงานทรัพย์สิน ปี 2557 ชุด 2
การประปานครหลวง (กปน.)
LOAD ฟรี แนวข้อสอบการประปานครหลวง ข้อสอบ กปน ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ ปี 2557 ชุด 2
การประปานครหลวง (กปน.)
TT ฟรี ข้อสอบการประปานครหลวง นักประชาสัมพันธ์ ข้อสอบ กปน สอบการประปา ข้อสอบ กปน ปี 2557 ชุด 3
การประปานครหลวง (กปน.)
YY แจกฟรี ข้อสอบการประปานครหลวง นักประชาสัมพันธ์ แนวข้อสอบ กปน สอบการประปา ปี 2557 ชุด 4
การประปานครหลวง (กปน.)
RR แจกฟรี แนวข้อสอบ กปน นักบัญชี แนวข้อสอบการประปานครหลวง ข้อสอบ กปน ข้อสอบการประปา ปี 2557 ชุด 7
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
GK แนวข้อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ข้อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทุกตำแหน่งต้องใช้สอบ ปี 2557 ชุด 3
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
HH ฟรี ข้อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทุกตำแหน่งต้องใช้สอบ ปี 2557 ชุด 4
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
AAAแจกฟรีสุดยอดข้อสอบ สตง. นักวิการการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี ปี 2557 ชุดที่ 1
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
BBB แจกฟรีสุดยอดข้อสอบ สตง.นักวิการการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) ปี2557 ชุดที่ 2
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
download ฟรี แนวข้อสอบ สตง กฏหมาย บัญชี ปี 2557 ชุดที่ 3
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
DDD ฟรี ข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นักวิการการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี กฏหมาย ปี2557 ชุดที่ 4
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
DOWNLOAD แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อสอบ สตง ข้อสอบบัญชี สตง ปี 57 ชุด 5
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
MMM แนวข้อสอบ สตง ข้อสอบ สตง ข้อสอบกฏหมาย แนวข้อสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สรุป ข้อสอบ สตง ปี 2557 ชุด 13
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
แจ่ม !! แนวข้อสอบ สตง ข้อสอบ สตง ข้อสอบกฏหมาย แนวข้อสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สรุป ข้อสอบ สตง ปี 2557 ชุด 14
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
QW แนวข้อสอบ กปภ ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค สอบการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย ฟรี คู่มือเตรียมสอบ กปภ ปี 2557 ชุด 1
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
TU แนวข้อสอบ กปภ ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค สอบการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย ฟรี คู่มือเตรียมสอบ กปภ ปี 2557 ชุด 2
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
TO แนวข้อสอบ กปภ ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ กปภ แนวข้อสอบพัสดุ กปภ พร้อมเฉลย ฟรี คู่มือเตรียมสอบ กปภ ปี 2557 ชุด 3
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
IA แนวข้อสอบ กปภ ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาค สอบ กปภ พร้อมเฉลย ฟรี คู่มือเตรียมสอบ กปภ ปี 2557 ชุด 4
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
TTT แนวข้อสอบ กปภ ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบบุคลากร การประปาส่วนภูมิภาค สอบ กปภ พร้อมเฉลย ฟรี คู่มือเตรียมสอบ กปภ ปี 2557 ชุด 5
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
YI ข้อสอบ กปภ ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบบุคลากร การประปาส่วนภูมิภาค สอบ กปภ พร้อมเฉลย ฟรี คู่มือเตรียมสอบ กปภ ปี 2557 ชุด 6
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
YE ข้อสอบ กปภ ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบพนักงานการเงินแลบัญชี การประปาส่วนภูมิภาค สอบ กปภ พร้อมเฉลย ฟรี คู่มือเตรียมสอบ กปภ ปี 2557 ชุด 7
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
OA ฟรี แนวข้อสอบ กปภ ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบพนักงานการเงินแลบัญชี การประปาส่วนภูมิภาค สอบ กปภ คู่มือเตรียมสอบ กปภ ปี 2557 ชุด 8
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
SS ฟรี แนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกตำแหน่ง ปี 2557 ชุด 1
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
DOWNLOAD ฟรี แนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าพนักงานธุรกร แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกตำแหน่ง ปี 2557 ชุด 2
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าพนักงานธุรการ แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกตำแหน่ง ปี 2557 ชุด 3
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกตำแหน่ง ปี 2557 ชุด 4
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
LOAD ฟรี ข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกตำแหน่ง ปี 2557 ชุด 5
สำนักงาน ก.พ.
AAA แนวข้อสอบสำนักงาน กพ ฟรี ปี 57 ข้อสอบ กพ ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สำนักงาน กพ ชุด 1
สำนักงาน กพ
BBB แนวข้อสอบสำนักงาน กพ ฟรี ปี 57 ข้อสอบ กพ ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สำนักงาน กพ ชุด 2
สำนักงาน กพ
CCC แนวข้อสอบสำนักงาน กพ ฟรี ปี 57 ข้อสอบ กพ ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สำนักงาน กพ ชุด 3
สำนักงาน กพ
DDD แนวข้อสอบสำนักงาน กพ ฟรี ปี 57 ข้อสอบ กพ ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สำนักงาน กพ ชุด 4
สำนักงาน ก.พ.
EEE ฟรี แนวข้อสอบความรู้ความสามารทั่วไป ภาค ก กพ ปี 57 พร้อมเฉลย ข้อสอบ กพ ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สำนักงาน กพ ชุด 5
สำนักงาน กพ
FFF ฟรี แนวข้อสอบความรู้ความสามารทั่วไป ภาค ก กพ ปี 57 พร้อมเฉลย ข้อสอบ กพ ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สำนักงาน กพ ชุด 6
สำนักงาน กพ
LOAD ฟรีพร้อมเฉลย แนวข้อสอบสำนักงาน กพ ปี 57 ข้อสอบ กพ ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สำนักงาน กพ ชุด 7
สำนักงาน กพ
ิbig bonus ข้อสอบคณิตศาสตร์ กพ ปี 57 แนวข้อสอบกพ ปี 57 ข้อสอบ กพ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สำนักงาน กพ ชุด 8
สำนักงาน ก.พ.
KK แนวข้อสอบภาค ก กพ ปี 57 ข้อสอบคณิตศาสตร์ กพ ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สำนักงาน กพ ชุด 9
สำนักงาน ก.พ.
HH แนวข้อสอบภาค ก กพ ปี 57 ข้อสอบภาษาอังกฤษ กพ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สำนักงาน กพ ชุด 10
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
JJ ฟรี ข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2557 ชุด 1
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
XH แจกฟรี ข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2557 ชุด 2
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
TR แจกฟรี ข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2557 ชุด 3
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
OA ฟรี ข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2557 ชุด 4
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
OY ฟรี ข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักทรัพยากรบุคคล แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2557 ชุด 5
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
SS ฟรี แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักทรัพยากรบุคคล แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2557 ชุด 6
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
QQ ฟรี แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2557 ชุด 7
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
EE ฟรี แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2557 ชุด 8
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
QE ฟรี แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักวิชาการพัสดุ แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2557 ชุด 9
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
QR ฟรี แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นักวิชาการพัสดุ แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คู่มือสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2557 ชุด 10
กรุงเทพมหานคร (กทม.)
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบ กทม แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร ข้อสอบ กทม คู่มือเตรียมสอบ กทม ปี 2557 ชุด 1
กรุงเทพมหานคร (กทม.)
DOWNLOAD ฟรี แนวข้อสอบ กทม ข้อสอบกรุงเทพมหานคร ข้อสอบ กทม คู่มือเตรียมสอบ กทม ปี 2557 ชุด 2
กรุงเทพมหานคร (กทม.)
LOAD ฟรี แนวข้อสอบ กทม นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ข้อสอบกรุงเทพมหานคร ข้อสอบ กทม คู่มือเตรียมสอบ กทม ปี 2557 ชุด 3
กรุงเทพมหานคร (กทม.)
RTD ข้อสอบ กทม ข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ กทม ข้อสอบกรุงเทพมหานคร ข้อสอบ กทม คู่มือเตรียมสอบ กทม ปี 2557 ชุด 4
กรมการปกครองท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 57 ข้อสอบท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น ถาค ข. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2
ธนาคารออมสิน
[HOT ข้อสอบธนาคารออมสิน] แนวข้อสอบธนาคารออมสิน คู่มือเตรียมสอบธนาคารออมสิน ข้อสอบเก่าออมสิน ชุดที่ 2
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
DOWNLOAD ฟรี แนวข้อสอบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ข้อสอบการท่าเรือ คู่มือเตรียมสอบการท่าเรือ ปี 2557 ชุด 1
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
LOAD ฟรี ข้อสอบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ข้อสอบการท่าเรือ คู่มือเตรียมสอบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 2557 ชุด 2
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
[แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556] ตัวอย่าง ข้อสอบเก่าท้องถิ่น ภาค ก แนวข้อสอบท้องถิ่น ข้อสอบท้องถิ่น 56 ชุดที่ 1
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
[ข้อสอบท้องถิ่น 2556] ข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ชุดที่ 2
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
[สอบท้องถิ่น 56] แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ก ข้อสอบท้องถิ่น ชุดที่ 3
ธนาคารออมสิน
คู่มือเตรียมสอบ ข้อสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน จาก SHEETRAM.COM
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
A++ ฟรี แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎบัติการ ข้อสอบ สตง กฏหมาย ปี 57 ชุด 15
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)
B++ ฟรี ข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎบัติการ ข้อสอบ สตง กฏหมาย ปี 57 ชุด 16
ธนาคารกรุงไทย
[GO ข้อสอบธนาคารกรุงไทย] แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย คู่มือเตรียมสอบธนาคารกรุงไทย ชุดที่ 1
ธนาคารกรุงไทย
[สุดยอด แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย] ข้อสอบธนาคารกรุงไทย คู่มือเตรียมสอบธนาคารกรุงไทย ชุดที่ 2