ข่าวงานราชการ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)
ประกาศ รับสมัครสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ รวม 9 อัตรา <รับออนไลน์> (31 ตุลาคม-20 พฤศจิกายน 2557)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ประกาศ รับสมัครบุคคลสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป รวม 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (27 - 31 ตุลาคม 2557)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เตรียมเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี พ.ศ. 2557 (รอบที่ 2) สายป้องกันปราบปราม (ปป.) จำนวน 5,000 อัตรา <รับออนไลน์> (14 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557) (ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ)
กรมทรัพยากรน้ำ
ประกาศสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ( 3-21 พฤศจิกายน 2557)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ รวม 14 อัตรา <รับออนไลน์> (28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557)
กรมการสัตว์ทหารบก
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 25 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (24 - 28 พฤศจิกายน 2557)
เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล รวม 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (3 - 24 พฤศจิกายน 2557)
ธนาคารกรุงเทพ
ประกาศ รับสมัครผู้ร่วมงานจำนวนมาก ตำแหน่ง Customer Service Office/Teller (กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) และตำแหน่งผู้แทนขายสินเชื่อที่อยู่อาศัย จำนวนรวม 600 อัตรา
กรมธนารักษ์
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ เจ้าพนักงานธุรการ ช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่การตลาด พนักงานนำชม รวม 8 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (17-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว จังหวัดอุดรธานี
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการ) จำนวน 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา (วันที่ 6-31 ต.ค.57)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว จ.อุดรธานี
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (9-31 ตุลาคม 2557)
กรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รวม 40 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ (1 - 22 ตุลาคม 2557)
ธนาคารออมสิน
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างหลายตำแหน่ง (บัดนี้-30 ธ.ค.2557)
สำนักงาน ก.พ.
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2558 (10-28 พ.ย.2557)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการเงินและบัญชี และนักพัฒนาสังคม รวม 8 อัตรา สมัครด้วยตัวเอง (13-17 ตุลาคม 2557)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป) และเจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) (ด้านเซรามิก) (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) รวม 7 อัตรา สมัครด้วยตัวเอง (8-21 ตุลาคม 2557)
สถาบันโรคผิวหนัง
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (9-22 ตุลาคม 2557)
สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ รวม 1 อัตรา สมัครด้วยตัวเอง (6-22 ตุลาคม 2557)
กรมประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รวม 1 อัตรา สมัครด้วยตัวเอง (8-17 ตุลาคม 2557)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ รวม 7 อัตรา <รับออนไลน์> (13 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2557)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำส่วนพัฒนาบุคลากร (เพศชาย) รับสมัครด้วยตัวเอง (บัดนี้-15 ตุลาคม 2557)
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประกาศ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานการท่าเรือ รวม 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา <รับออนไลน์> (9-30 ตุลาคม 2557)
กรมเจ้าท่า
ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นข้าราชการ รวม 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา <รับออนไลน์> (17 ตุลาคม-10 พฤศจิกายน 2557)
บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประกาศ รับสมัครพนักงานจำนวน 182 อัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2557 แล้วแต่ตำแหน่ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ รวม 8 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (27-31 ตุลาคม 2557)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (สวทช.)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครด้วยตัวเอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ รวม 2 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (1-31 ตุลาคม 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ข้าราชการ (อาจารย์) 1 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (บัดนี้-22 ตุลาคม 2557)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ รับสมัครด้วยตัวเอง (6-27 ตุลาคม 2557)
กรมศิลปากร
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ นายช่างเขียนแบบ และ นักทรัพยากรบุคคล รวม 3 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (13-27 ตุลาคม 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว จ.อุดรธานี
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา (9-31 ต.ค.57)
สำนักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2557 จำนวน 32 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (20 - 26 ตุลาคม 2557)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร และ ช่างไฟฟ้า รวม 2 อัตรา <รับออนไลน์> (20-27 ตุลาคม 2557)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.)
มีความประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน จำนวน 100 อัตรา
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 200 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (27 - 31 ตุลาคม 2557)
สำนักงานคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)
LOAD ฟรี แนวข้อสอบสำนักงาน กคศ ข้อสอบสำนักงาน กคศ คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน กคศ สมัครสอบ กคส ปี 2557 ชุดที่ 2
กรมสรรพากร
PDF แจกฟรี ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กรมสรรพากร สอบสรรพากร แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฎิบัติงาน ข้อสอบเก่ากรมสรรพากร ชุด 1
กรมสรรพากร
QQ ฟรี แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กรมสรรพากร สอบสรรพากร แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อสอบเจ้าพนักงานสรรพกรปฎิบัติงาน ข้อสอบเก่ากรมสรรพากร ชุด 2
กรมสรรพากร
RR ฟรี ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กรมสรรพากร สอบสรรพากร แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อสอบเจ้าพนักงานสรรพกรปฎิบัติงาน ข้อสอบเก่ากรมสรรพากร ชุด 3
กรมสรรพากร
LOAD ฟรี ข้อสอบกรมสรรพากร ข้อสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฎิบัติงาน ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สมัครสอบสรรพากร กรมสรรพากร ชุด 8
กรมสรรพากร
BIG แจกฟรี ข้อสอบกรมสรรพากร ข้อสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฎิบัติงาน ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สมัครสอบสรรพากร กรมสรรพากร ชุด 9
กรมควบคุมมลพิษ
[ฺฺKK] ฟรี ข้อสอบเก่ากรมควบคุมมลพิษ ข้อสอบกรมควบคุมมลพิษ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สมัครสอบกรมควบคุมมลพิษ ข้อสอบกรมคุมมลพิษ 2557 ชุด 7
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
+ABC+ ฟรี แนวข้อสอบกรมพินิจ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ พนักงานคุมประพฤติ ข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและตุ้มครองเด็ก ข้อสอบกรมพินิจ คู่มือสอบกรมพินิจ ข้อสอบเก่ากรมพินิจ เปิดสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 2557 ชุด 7
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
+Click+ แจกฟรี แนวข้อสอบกรมพินิจ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ พนักงานคุมประพฤติ ข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและตุ้มครองเด็ก ข้อสอบกรมพินิจ คู่มือสอบกรมพินิจ ข้อสอบเก่ากรมพินิจ เปิดสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 2557 ชุด 8
กรมบังคับคดี
[NEW] ฟรี ข้อสอบนิติกร กรมบังคับคดี แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกร แนวข้อเก่าสอบนิติกร ติวกรมบังคับคดี PDF ข้อสอบกรมบังคับคดี ติวกรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 5
กรมบังคับคดี
[Click ดูฟรี] ข้อสอบนิติกร กรมบังคับคดี แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกร แนวข้อเก่าสอบนิติกร ติวกรมบังคับคดี PDF ข้อสอบกรมบังคับคดี ติวกรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 6
กรมบังคับคดี
[OO ฟรี] ข้อสอบนิติกร กรมบังคับคดี แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกร แนวข้อเก่าสอบนิติกร ติวกรมบังคับคดี ข้อสอบกรมบังคับคดี ติวกรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 7
กรมบังคับคดี
[BOM แจกฟรี] ข้อสอบนิติกร กรมบังคับคดี แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกร แนวข้อเก่าสอบนิติกร ติวกรมบังคับคดี ข้อสอบกรมบังคับคดี ติวกรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 8
กรมบังคับคดี
[VV แจกฟรี] ข้อสอบนิติกร กรมบังคับคดี แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกร แนวข้อเก่าสอบนิติกร ติวกรมบังคับคดี ข้อสอบกรมบังคับคดี ติวกรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 9
กรมโยธาธิการและผังเมือง
์NEW ฟรี ข้อสอบ ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง คู่มือเตรียมสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2557 ชุด 1
กรมโยธาธิการและผังเมือง
DOWNLOAD ฟรี แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง คู่มือเตรียมสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2557 ชุด 2
กรมโยธาธิการและผังเมือง
LOAD ฟรี ข้อสอบ แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คู่มือเตรียมสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2557 ชุด 3
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
HOT แจกฟรี ข้อสอบไปรษณีย์ แนวข้อสอบไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น บริหารธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล การเงิน บัญชี นิติศาสตร์ การตลาด การจัดการ สมัครสอบไปรษณีย์ ปี 2557 ชุด 6
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
KK ฟรี ข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ข้อสอบธุรการ ข้อสอบเก่าสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ข้อสอบเจ้าพนักงานการข่าว สำนักงานข่าวกรอง ชุดที่ 6
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
((JOY พรี)) แนวข้อสอบกรมพินิจ นักวิชาการฝึกอบรมปฎิบัติการ ด้านพ่อบ้าน แม่บ้าน พนักงานคุมประพฤติปฎิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ กรมพินิจ ติวกรมพินิจ แนวข้อสอบกรมพินิจ คู่มือเตรียมสอบกรมพินิจ ข้อสอบเก่ากรมพินิจ 2557 ชุด 2-3
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
**ON แล้ว!!** แนวข้อสอบกรมพินิจ นักวิชาการฝึกอบรมปฎิบัติการ ด้านพ่อบ้าน แม่บ้าน พนักงานคุมประพฤติปฎิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ กรมพินิจ ติวกรมพินิจ แนวข้อสอบกรมพินิจ คู่มือเตรียมสอบกรมพินิจ ข้อสอบเก่ากรมพินิจ 2557 ชุด 2-4
กรมพัฒนาที่ดิน
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน ข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ชุดที่ 1
กรมพัฒนาที่ดิน
LOAD ฟรี แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน ข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน ชุดที่ 2
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แนวข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม คู่มือเตรียมสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม ข้อสอบเก่ากระทรวงการพัฒนาสังคม เปิดสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม 2557 ชุด 1
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
LOAD ฟรี แนวข้อสอบกระทรวงพัฒนาสังคม ข้อสอบกระทรวงพัฒนาสังคม บัญชี ธุรการ คู่มือเตรียมสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม ข้อสอบเก่ากระทรวงการพัฒนาสังคม เปิดสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม 2557 ชุด 2
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Click ดูฟรี แนวข้อสอบกระทรวงพัฒนาสังคม ข้อสอบกระทรวงพัฒนาสังคม บัญชี ธุรการ คู่มือเตรียมสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม ข้อสอบเก่ากระทรวงการพัฒนาสังคม เปิดสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม 2557 ชุด 3
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
BB ฟรี ข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม ข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม บัญชี ธุรการ คู่มือเตรียมสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม ข้อสอบเก่ากระทรวงการพัฒนาสังคม เปิดสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม 2557 ชุด 4
กรมควบคุมมลพิษ
[ฺฺPP] ฟรี ข้อสอบเก่ากรมควบคุมมลพิษ ข้อสอบกรมควบคุมมลพิษ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สมัครสอบกรมควบคุมมลพิษ ข้อสอบกรมคุมมลพิษ 2557 ชุด 8