ข่าวงานราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) รวม 120 อัตรา <รับออนไลน์> (4-24 พ.ย.2557)
กรมยุทธศึกษาทหารบก
ประกาศ รับสมัครสอบทหารกองหนุน คัดเลือกเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่ง เสมียนสัสดีอำเภอ และเสมียนสัสดีจังหวัด จำนวน 100 อัตรา ทั่วประเทศ รับสมัครด้วยตัวเอง (22-28 พฤศิจกายน 2557)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ รวม 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา <รับออนไลน์> ( 3–7 พฤศจิกายน 2557)
กองทัพอากาศ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานสูทกรรม และครูฝึกอาชีพพื้นฐาน รับสมัครด้วยตัวเอง (บัดนี้-18 พฤษจิกายน 2557)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เตรียมเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี พ.ศ. 2557 (รอบที่ 2) สายป้องกันปราบปราม (ปป.) จำนวน 5,000 อัตรา <รับออนไลน์> (14 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557) (ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ)
กรมทรัพยากรน้ำ
ประกาศสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ( 3-21 พฤศจิกายน 2557)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ รวม 14 อัตรา <รับออนไลน์> (28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2557)
กรมการสัตว์ทหารบก
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 25 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (24 - 28 พฤศจิกายน 2557)
เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล รวม 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (3 - 24 พฤศจิกายน 2557)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)
ประกาศ รับสมัครสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ รวม 9 อัตรา <รับออนไลน์> (31 ตุลาคม-20 พฤศจิกายน 2557)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ประกาศ รับสมัครบุคคลสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป รวม 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (27 - 31 ตุลาคม 2557)
กองทัพอากาศ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานราชการ และลูกมือช่าง รวม 3 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (27 ต.ค.-5 พ.ย.2557)
กองทัพอากาศ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร รับสมัครด้วยตัวเอง (3-11 พฤศจิกายน 2557)
กรมประมง
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล) รวม 2 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (3-11 พฤศจิกายน 2557)
กรมประมง
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์สารสนเทศ) รับสมัครด้วยตัวเอง (29 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2557)
ธนาคารกรุงเทพ
ประกาศ รับสมัครผู้ร่วมงานจำนวนมาก ตำแหน่ง Customer Service Office/Teller (กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) และตำแหน่งผู้แทนขายสินเชื่อที่อยู่อาศัย จำนวนรวม 600 อัตรา
กรมธนารักษ์
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ เจ้าพนักงานธุรการ ช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่การตลาด พนักงานนำชม รวม 8 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (17-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว จังหวัดอุดรธานี
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการ) จำนวน 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา (วันที่ 6-31 ต.ค.57)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว จ.อุดรธานี
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (9-31 ตุลาคม 2557)
ธนาคารออมสิน
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างหลายตำแหน่ง (บัดนี้-30 ธ.ค.2557)
สำนักงาน ก.พ.
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2558 (10-28 พ.ย.2557)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป) และเจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) (ด้านเซรามิก) (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) รวม 7 อัตรา สมัครด้วยตัวเอง (8-21 ตุลาคม 2557)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ รวม 7 อัตรา <รับออนไลน์> (13 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2557)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำส่วนพัฒนาบุคลากร (เพศชาย) รับสมัครด้วยตัวเอง (บัดนี้-15 ตุลาคม 2557)
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประกาศ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานการท่าเรือ รวม 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา <รับออนไลน์> (9-30 ตุลาคม 2557)
กรมเจ้าท่า
ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นข้าราชการ รวม 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา <รับออนไลน์> (17 ตุลาคม-10 พฤศจิกายน 2557)
บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประกาศ รับสมัครพนักงานจำนวน 182 อัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2557 แล้วแต่ตำแหน่ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ รวม 8 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (27-31 ตุลาคม 2557)
กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพยาบาล,นักวิชาการศึกษา(สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) รวม 8 ตำแหน่ง รับสมัครด้วยตัวเอง (27-31 ตุลาคม 2557)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (สวทช.)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครด้วยตัวเอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ รวม 2 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (1-31 ตุลาคม 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ข้าราชการ (อาจารย์) 1 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (บัดนี้-22 ตุลาคม 2557)
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ รับสมัครด้วยตัวเอง (6-27 ตุลาคม 2557)
กรมศิลปากร
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ นายช่างเขียนแบบ และ นักทรัพยากรบุคคล รวม 3 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (13-27 ตุลาคม 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว จ.อุดรธานี
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา (9-31 ต.ค.57)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.)
มีความประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน จำนวน 100 อัตรา
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 200 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (27 - 31 ตุลาคม 2557)
สำนักงานคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)
LOAD ฟรี แนวข้อสอบสำนักงาน กคศ ข้อสอบสำนักงาน กคศ คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน กคศ สมัครสอบ กคส ปี 2557 ชุดที่ 2
กรมควบคุมมลพิษ
[ฺฺKK] ฟรี ข้อสอบเก่ากรมควบคุมมลพิษ ข้อสอบกรมควบคุมมลพิษ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สมัครสอบกรมควบคุมมลพิษ ข้อสอบกรมคุมมลพิษ 2557 ชุด 7
กรมบังคับคดี
[NEW] ฟรี ข้อสอบนิติกร กรมบังคับคดี แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกร แนวข้อเก่าสอบนิติกร ติวกรมบังคับคดี PDF ข้อสอบกรมบังคับคดี ติวกรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 5
กรมบังคับคดี
[Click ดูฟรี] ข้อสอบนิติกร กรมบังคับคดี แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกร แนวข้อเก่าสอบนิติกร ติวกรมบังคับคดี PDF ข้อสอบกรมบังคับคดี ติวกรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 6
กรมบังคับคดี
[OO ฟรี] ข้อสอบนิติกร กรมบังคับคดี แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกร แนวข้อเก่าสอบนิติกร ติวกรมบังคับคดี ข้อสอบกรมบังคับคดี ติวกรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 7
กรมบังคับคดี
[BOM แจกฟรี] ข้อสอบนิติกร กรมบังคับคดี แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกร แนวข้อเก่าสอบนิติกร ติวกรมบังคับคดี ข้อสอบกรมบังคับคดี ติวกรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 8
กรมบังคับคดี
[VV แจกฟรี] ข้อสอบนิติกร กรมบังคับคดี แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกร แนวข้อเก่าสอบนิติกร ติวกรมบังคับคดี ข้อสอบกรมบังคับคดี ติวกรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 9
กรมโยธาธิการและผังเมือง
์NEW ฟรี ข้อสอบ ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง คู่มือเตรียมสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2557 ชุด 1
กรมโยธาธิการและผังเมือง
DOWNLOAD ฟรี แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง คู่มือเตรียมสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2557 ชุด 2
กรมโยธาธิการและผังเมือง
LOAD ฟรี ข้อสอบ แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คู่มือเตรียมสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2557 ชุด 3
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
HOT แจกฟรี ข้อสอบไปรษณีย์ แนวข้อสอบไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น บริหารธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล การเงิน บัญชี นิติศาสตร์ การตลาด การจัดการ สมัครสอบไปรษณีย์ ปี 2557 ชุด 6
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
KK ฟรี ข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ข้อสอบธุรการ ข้อสอบเก่าสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ข้อสอบเจ้าพนักงานการข่าว สำนักงานข่าวกรอง ชุดที่ 6
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
((JOY พรี)) แนวข้อสอบกรมพินิจ นักวิชาการฝึกอบรมปฎิบัติการ ด้านพ่อบ้าน แม่บ้าน พนักงานคุมประพฤติปฎิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ กรมพินิจ ติวกรมพินิจ แนวข้อสอบกรมพินิจ คู่มือเตรียมสอบกรมพินิจ ข้อสอบเก่ากรมพินิจ 2557 ชุด 2-3
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
**ON แล้ว!!** แนวข้อสอบกรมพินิจ นักวิชาการฝึกอบรมปฎิบัติการ ด้านพ่อบ้าน แม่บ้าน พนักงานคุมประพฤติปฎิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ กรมพินิจ ติวกรมพินิจ แนวข้อสอบกรมพินิจ คู่มือเตรียมสอบกรมพินิจ ข้อสอบเก่ากรมพินิจ 2557 ชุด 2-4
ข้อสอบสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
(DOWNLOAD) ข้อสอบสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน แนวข้อสอบวิทยาลัยชุมชน ติววิทยาลัยชุมขน สอบครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ชุด 1
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
LOAD ข้อสอบครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน แนวข้อสอบวิทยาลัยชุมชน ติววิทยาลัยชุมขน สอบครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ชุด 2
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
FREE ข้อสอบครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชน วิชาการศึกษา วิชาชีพครู แนวข้อสอบวิทยาลัยชุมชน ติววิทยาลัยชุมขน สอบครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ชุด 3
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
BIG แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชน วิชาการศึกษา วิชาชีพครู แนวข้อสอบวิทยาลัยชุมชน ติววิทยาลัยชุมขน สอบครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ชุด 4
กรมพัฒนาที่ดิน
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน ข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ชุดที่ 1
กรมพัฒนาที่ดิน
LOAD ฟรี แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน ข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน ชุดที่ 2
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แนวข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม คู่มือเตรียมสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม ข้อสอบเก่ากระทรวงการพัฒนาสังคม เปิดสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม 2557 ชุด 1
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
LOAD ฟรี แนวข้อสอบกระทรวงพัฒนาสังคม ข้อสอบกระทรวงพัฒนาสังคม บัญชี ธุรการ คู่มือเตรียมสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม ข้อสอบเก่ากระทรวงการพัฒนาสังคม เปิดสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม 2557 ชุด 2
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Click ดูฟรี แนวข้อสอบกระทรวงพัฒนาสังคม ข้อสอบกระทรวงพัฒนาสังคม บัญชี ธุรการ คู่มือเตรียมสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม ข้อสอบเก่ากระทรวงการพัฒนาสังคม เปิดสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม 2557 ชุด 3
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
BB ฟรี ข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม ข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม บัญชี ธุรการ คู่มือเตรียมสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม ข้อสอบเก่ากระทรวงการพัฒนาสังคม เปิดสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม 2557 ชุด 4
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
LOAD ฟรี ข้อสอบสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แนวข้อสอบสภาความมั่นคง คู่มือเตรียมสอบสภาความมั่นคง หนังสือ E-BOOK ปี 2557 ชุด 1
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แนวข้อสอบสภาความมั่นคง คู่มือเตรียมสอบสภาความมั่นคง หนังสือสภาความมั่นคงแห่งชาติ ติวสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2557 ชุด 2