ข่าวงานราชการ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ประกาศ รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน รวม 53 อัตรา <รับออนไลน์> (1-25 สิงหาคม พ.ศ. 2557)
กองทัพเรือ
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนทั่วไปเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2557 จำนวน 49 อัตรา (บัดนี้ - 13 สิงหาคม 2557)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ด่วน !! เปิดสอบ รับสมัครตำรวจ 6,800 อัตรา ปี 2557 <รับออนไลน์>(22 ก.ค.-13 ส.ค.57)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข่าวเปิดสอบรับสมัคร นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร ภานใน 500 อัตรา บุคคลภายนอก 310 อัตรา คาดว่าจะเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 46 ตำแหน่ง (28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557)
อบต.ดอนกลอย อ.พิบูลรักษ์ จ.อุดรธานี
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 12 ตำแหน่ง (21 กรกฎาคม 15 สิงหาคม 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลบ้านแดง ระดับ 1-3 รวม 6 อัตรา (21 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2557)
กรมทางหลวง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รวม 14 ตำแหน่ง (25 ก.ค.-19 ส.ค.2557)
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวม 3 อัตรา (21 ก.ค.-8 ส.ค.2557)
รัฐสภา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ กำหนดการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนักวิชาการแรงงาน รวม 11 อัตรา (4-8 ส.ค.2557)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ รวม 8 อัตรา <รับออนไลน์>(1 สิงหาคม-3 กันยายน 2557)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการ ศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ พร้อมกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
กรมวิชาการเกษตร
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านการเกษตร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร) (18 สิงหาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2557)
สำนักงานอัยการสูงสุด
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 <รับออนไลน์> (2 - 31 กรกฎาคม 2557)
กรมการพัฒนาชุมชน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้่าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รวม 25 ตำแหน่ง <รับออนไลน์> (8-30 กรกฎาคม 2557)
สำนักงบประมาณ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นิติกรนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ รวม 27 อัตรา (7-29 กรกฎาคม 2557)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำรวจตำแหน่งว่างเตรียมเปิดสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่ และประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน
กระทรวงการต่างประเทศ
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ง ตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา <รับออนไลน์> (18 สิงหาคม - 5 กันยายน 2557)
กรมศิลปากร
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2557 จำนวน 10 อัตรา <รับออนไลน์> (25 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา (15 – 31 กรกฎาคม 2557)
กรมการแพทย์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก พนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ <รับออนไลน์> (22-28 ก.ค.2557)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวม 4 อัตรา (8-31 กรกฎาคม 2557)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (24 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557)