ข่าวงานราชการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม 7 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (26 พฤศจิกายน-19 ธันวาคม 2557)
กรมที่ดิน
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ รวม 5 ตำแหน่ง 92 อัตรา (24 พฤศจิกายน-16 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
กรมศุลกากร
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลุกจ้างชั่วคราว จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา (24 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา <รับออนไลน์>(14-28 พฤษจิกายน 2557)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ รวม 14 ตำแหน่ง 21 อัตรา (17-21 พฤษจิกายน 2557)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (26 พฤศจิกายน-18 ธันวาคม 2557)
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนะธรรม และ เจ้าหน้าที่ธุรการ รวม 2 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (21-27 พฤศจิกายน 2557)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกสอบเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 450 อัตรา (1-25 ธันวาคม 2557)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร (ธ.ก.ส.)
เตรียมรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อ คาดว่าสอบข้อเขียน มกราคม 2558 ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ตำแหน่งปฎิบัติงานพัฒนาธุรกิจ จำนวน 820 อัตรา และ ปฏิบัติงานการเงิน จำนวน 940 อัตรา รวมกว่า 1,760 อัตรา
กรุงเทพมหานคร
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ รวม 12 ตำแหน่ง 112 อัตรา <รับออนไลน์>(21 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2557)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา จำนวนหลายอัตรา (22-23 พฤศจิกายน 2557)
กรมทางหลวงชนบท
ประกาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ รวม 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (24-28 พฤศจิกายน 2557)
กรมยุทธการทหารบก
ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) รวม 15 อัตรา (10-28 พฤศจิกายน 2557)
อบจ.เชียงราย
ประกาศ รับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ รวม 48 อัตรา และผู้ช่วยครู 13 อัตรา ( 24 พฤศจิกายน- - 2 ธันวาคม 2557
สำนักงานประกันสังคม
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ และ นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ (24 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ภาค ก. พิเศษ)
กรมทางหลวง
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฎิบัติการ รวม 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (24 พฤศจิกายน-19 ธันวาคม 2557)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 3 รวม 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา <รับออนไลน์>(10-28 พฤษจิกายน 2557)
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอก ชาย-หญิง สอบบรรจุเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร รวม 40 อัตรา (20 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2557)
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2558 <รับออนไลน์> (5 มกราคม-22 กุมภาพันธ์ 2558)
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ รวม 20 อัตรา <รับออนไลน์>(17 พ.ย.–9 ธ.ค 2557)
สำนักงาน ก.พ.ร.
ประกาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการฯ รวม 40 อัตรา (บัดนี้ – 9 มกราคม 2558)
กองทัพอากาศ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานสูทกรรม และครูฝึกอาชีพพื้นฐาน รับสมัครด้วยตัวเอง (บัดนี้-18 พฤษจิกายน 2557)
กรมส่งเสริมการเกษตร
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) รวม 120 อัตรา <รับออนไลน์> (4-24 พ.ย.2557)
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วยทหารปืนใหญ่ ในส่วนกำลังรบ จำนวน 120 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (20 - 29 มกราคม 2558)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 5 อัตรา <รับออน์ไลน์> (10 - 28 พฤศจิกายน 2557)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวมหลายอัตรา ( 22-23 พฤศจิกายน 2557)
สำนักงาน ก.พ.
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2558 (10-28 พ.ย.2557)
บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประกาศ รับสมัครพนักงานจำนวน 182 อัตรา <รับออนไลน์> (บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2557 แล้วแต่ตำแหน่ง)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เตรียมเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี พ.ศ. 2557 (รอบที่ 2) สายป้องกันปราบปราม (ปป.) จำนวน 5,000 อัตรา <รับออนไลน์> (14 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2557) (ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ)
กรมทรัพยากรน้ำ
ประกาศสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ( 3-21 พฤศจิกายน 2557)
กรมการสัตว์ทหารบก
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 25 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (24 - 28 พฤศจิกายน 2557)
เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล รวม 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (3 - 24 พฤศจิกายน 2557)
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
ประกาศ รับสมัครพนักงานจำนวนมากว่า 1,789 อัตรา ทุกสาขาวิชา รับทางออนไลน์และสมัครด้วยตัวเอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)
ประกาศ รับสมัครสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ รวม 9 อัตรา <รับออนไลน์> (31 ตุลาคม-20 พฤศจิกายน 2557)
กรมยุทธศึกษาทหารบก
ประกาศ รับสมัครสอบทหารกองหนุน คัดเลือกเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่ง เสมียนสัสดีอำเภอ และเสมียนสัสดีจังหวัด จำนวน 100 อัตรา ทั่วประเทศ รับสมัครด้วยตัวเอง (22-28 พฤศิจกายน 2557)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558
ธนาคารออมสิน
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างหลายตำแหน่ง (บัดนี้-30 ธ.ค.2557)
กรมบังคับคดี
[NEW] ฟรี ข้อสอบนิติกร กรมบังคับคดี แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกร แนวข้อเก่าสอบนิติกร ติวกรมบังคับคดี PDF ข้อสอบกรมบังคับคดี ติวกรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 5
กรมบังคับคดี
[Click ดูฟรี] ข้อสอบนิติกร กรมบังคับคดี แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกร แนวข้อเก่าสอบนิติกร ติวกรมบังคับคดี PDF ข้อสอบกรมบังคับคดี ติวกรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 6
กรมบังคับคดี
[VV แจกฟรี] ข้อสอบนิติกร กรมบังคับคดี แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกร แนวข้อเก่าสอบนิติกร ติวกรมบังคับคดี ข้อสอบกรมบังคับคดี ติวกรมบังคับคดี ปี 2557 ชุด 9
กรมโยธาธิการและผังเมือง
์NEW ฟรี ข้อสอบ ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง คู่มือเตรียมสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2557 ชุด 1
กรมโยธาธิการและผังเมือง
DOWNLOAD ฟรี แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง คู่มือเตรียมสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2557 ชุด 2
กรมโยธาธิการและผังเมือง
LOAD ฟรี ข้อสอบ แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คู่มือเตรียมสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2557 ชุด 3
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
DOWNLOAD ข้อสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมเจรจาการค้า เปิดสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2557 ชุด 1
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
LOAD ฟรี ข้อสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมเจรจาการค้า เปิดสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2557 ชุด 2
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
DOWNLOAD ข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคคลภายนอก ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำรวจประมวลผล ป้องกันและปราบปราม นิติกร บริหารการศึกษา แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคลภายนอก ปี 2558 ชุดที่ 1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
LOAD แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคคลภายนอก ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำรวจประมวลผล ป้องกันและปราบปราม นิติกร บริหารการศึกษา แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคลภายนอก ปี 2558 ชุดที่ 2
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
BIG แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ รอง สว.บุคคลภายนอก ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำรวจประมวลผล ป้องกันและปราบปราม นิติกร บริหารการศึกษา บัญชี แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคลภายนอก ปี 2558 ชุดที่ 3
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Bonus ข้อสอบนายร้อยตำรวจ รอง สว. บุคคลภายนอก ติวนายร้อยตำรวจ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำรวจประมวลผล ป้องกันและปราบปราม นิติกร บริหารการศึกษา บัญชี แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคลภายนอก ปี 2558 ชุดที่ 4
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
DD ข้อสอบนายร้อยตำรวจ รอง สว. บุคคลภายนอก ติวนายร้อยตำรวจ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำรวจประมวลผล ป้องกันและปราบปราม นิติกร บริหารการศึกษา บัญชี แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ บุคลภายนอก ปี 2558 ชุดที่ 5
กรมศุลกากร
HI ฟรี แนวข้อสอบกรมศุลกากร ข้อสอบนิติกร ศุลกากร ข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ข้อสอบศุลการักษ์ กรมศุลกากร ข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน สอบกรมศุลกากร แนวข้อสอบกรมศุลกากร ติวกรมศุลกากร สมัครสอบกรมศุลกากร สอบกรมศุลกากร ปี 2558 ชุด 3
กรมศุลกากร
GO ฟรี แนวข้อสอบกรมศุลกากร ข้อสอบนิติกร ศุลกากร ข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ข้อสอบศุลการักษ์ กรมศุลกากร ข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน สอบกรมศุลกากร แนวข้อสอบกรมศุลกากร ติวกรมศุลกากร สมัครสอบกรมศุลกากร สอบกรมศุลกากร ปี 2558 ชุด 4
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
HOT แจกฟรี ข้อสอบไปรษณีย์ แนวข้อสอบไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น บริหารธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล การเงิน บัญชี นิติศาสตร์ การตลาด การจัดการ สมัครสอบไปรษณีย์ ปี 2557 ชุด 6
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
BIG แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชน วิชาการศึกษา วิชาชีพครู แนวข้อสอบวิทยาลัยชุมชน ติววิทยาลัยชุมขน สอบครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ชุด 4
กรมยุทธศึกษาทหารบก
DOWNLOAD แนวข้อสอบสัสดี ข้อสอบสัสดี พร้อมเฉลย ปี 58 คู่มือเตรียมสอบสัสดี ฟรี กรมยุทธศึกษาทหารบก ชุดที่ 1 ปี 2558
กรมศุลกากร
PDF แจกฟรี ข้อสอบกรมศุลกากร แนวข้อสอบกรมศุลกากร ติวกรมศุลกากร สมัครสอบกรมศุลกากร สอบกรมศุลกากร ปี 2558 ชุด 1
กรมศุลกากร
LOAD ฟรี ข้อสอบนิติกร ศุลกากร ข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ข้อสอบศุลการักษ์ กรมศุลกากร ข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน สอบกรมศุลกากร แนวข้อสอบกรมศุลกากร ติวกรมศุลกากร สมัครสอบกรมศุลกากร สอบกรมศุลกากร ปี 2558 ชุด 2
กรมพัฒนาที่ดิน
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน ข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ชุดที่ 1
กรมพัฒนาที่ดิน
LOAD ฟรี แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน ข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน ชุดที่ 2
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แนวข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม คู่มือเตรียมสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม ข้อสอบเก่ากระทรวงการพัฒนาสังคม เปิดสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม 2557 ชุด 1
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
BB ฟรี ข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม ข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม บัญชี ธุรการ คู่มือเตรียมสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม ข้อสอบเก่ากระทรวงการพัฒนาสังคม เปิดสอบกระทรวงการพัฒนาสังคม 2557 ชุด 4
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
LOAD ฟรี ข้อสอบสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แนวข้อสอบสภาความมั่นคง คู่มือเตรียมสอบสภาความมั่นคง หนังสือ E-BOOK ปี 2557 ชุด 1
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
DOWNLOAD ฟรี ข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แนวข้อสอบสภาความมั่นคง คู่มือเตรียมสอบสภาความมั่นคง หนังสือสภาความมั่นคงแห่งชาติ ติวสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2557 ชุด 2