Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

การไฟฟ้านครหลวง

Share ข่าวนี้

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 130 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 มิถุนายน 2562

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 130 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 มิถุนายน 2562
 
ประกาศที่ ฝทม. 2/2562 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
 
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 130 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. บุคลากร จำนวน 4 อัตรา
2. นักการเงิน จำนวน 1 อัตรา
3. วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 15 อัตรา
4. วิศวกรโยธา จำนวน 5 อัตรา
5. วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
6. วิศวกรคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
7. นิติกร จำนวน 2 อัตรา
8. นักการตลาด จำนวน 1 อัตรา
9. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
10. เลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
11. นักบริหารงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
12. นักประมวลผลข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
13. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
14. พนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตรา
15. พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
16. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา
17. ช่างเทคนิคไฟฟ้า จำนวน 12 อัตรา
18. ช่างเทคนิคสายใต้ดิน จำนวน 6 อัตรา
19. ช่างเทคนิคโยธา จำนวน 4 อัตรา
20. ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
21. ช่างเทคนิคเครื่องกล จำนวน 3 อัตรา
22. พนักงานใช้เครื่องมือกล จำนวน 5 อัตรา
23. พนักงานสนาม จำนวน 26 อัตรา
 
การรับสมัครสอบ
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 6.43 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.mea.or.th/

วันที่ประกาศ : 30 พฤษภาคม 2562

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top