Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

สำนักงาน ก.พ.

Share ข่าวนี้

เปิดให้สมัครสอบ ภาค ก. เพิ่มเติม สำหรับผู้สมัครสอบที่เคยลงทะเบียนสมัครไว้เมื่อวันที่ 14 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 ที่ไม่สามารถชำระค่าสมัครสอบได้ ให้สามารถสมัครสอบ ภาค ก. ของ ก.พ. ได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้สมัครสอบ ภาค ก. เพิ่มเติม สำหรับผู้สมัครสอบที่เคยลงทะเบียนสมัครไว้เมื่อวันที่ 14 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 ที่ไม่สามารถชำระค่าสมัครสอบได้ ให้สามารถสมัครสอบ ภาค ก. ของ ก.พ. ได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  หัวข้อ "ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม" หัวข้อย่อย "การลงทะเบียน"
 
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)
 
1. การลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติมในครั้งนี้ รับลงทะเบียนเฉพาะกรณีผู้ที่ลงทะเบียน
 สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 เท่านั้น
2. ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 เฉพาะระดับปริญญาตรี 
 และ ปริญญาโท ต้องเลือกลงทะเบียนช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เท่านั้น
 
2.1 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมสอบในการสมัครสอบได้ เพื่อดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
- ไฟล์ประกาศ
 
2.2 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)
- ไฟล์ประกาศ
 
3. กำหนดการ รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)
- ไฟล์ประกาศ
 
เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2562 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 3 เมษายน 2562
 
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2562 (รอบทั่วไป) รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 3 เมษายน 2562
 
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562
 
ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ระดับปริญญาตรี
4. ระดับปริญญาโท
 
กําหนดการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562
 
 
รายชื่อศูนย์สอบ และจำนวนที่นั่งสอบ 
 
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 3 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562" ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 99.81 KB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://job2.ocsc.go.th

วันที่ประกาศ : 23 พฤษภาคม 2562

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top