Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมศุลกากร

Share ข่าวนี้

เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 10 กันยายน 2561

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 10 กันยายน 2561
 
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 30 อัตรา
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
1. สาขาวิชาการบัญชี 
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
4. สาขาวิชานิติศาสตร์ 
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
6. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
7. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
8. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
11. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
12. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
13. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
14. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
15. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 
และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 10 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 419.60 KB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://job.customs.go.th/

วันที่ประกาศ : 20 สิงหาคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top