Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

การไฟฟ้านครหลวง

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 124 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2561

การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 124 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2561
 
ประกาศที่ ฝทม. 4/2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
 
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 124 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ
- คุณวุฒิปริญญาโท
- ปริญญาตรี
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- มัธยมศึกษาตอนต้น
 
การรับสมัครสอบ
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 6.87 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http:///www.mea.or.th/

วันที่ประกาศ : 20 สิงหาคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top