Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2561

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2561
 
ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือวิจิตรศิลป์และ ประยุกต์ศิลป์
 
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง หรือวิศวกรรมสุขาภิบาล
 
3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
 
4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านการต่างประเทศ)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือภาษา วรรณคดี
 
5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานนโยบายและยุทธศาสตร์)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 
6. ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน 21000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 416.58 KB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://thaigov.thaijobjob.com/

วันที่ประกาศ : 31 พฤษภาคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top