Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กองบัญชาการกองทัพไทย

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ และเป็นพนักงานราชการ จำนวน 137 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ และเป็นพนักงานราชการ จำนวน 137 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพนักงานราชการ จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561
 
ตำแหน่งที่รับสมัคร
- นายทหารสัญญาบัตร 7 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโยธา จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
2. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
3. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
4. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
 
- นายทหารประทวน 14 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งพลขับ จำนวน 14 อัตรา (ชาย)
 
- พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร 25 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งการเงิน จำนวน 7 อัตรา (ชาย)
2. กลุ่มตำแหน่งการเงิน จำนวน 4 อัตรา (ชาย/หญิง)
3. กลุ่มตำแหน่งการข่าว จำนวน 5 อัตรา (ชาย/หญิง)
4. กลุ่มตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
5. กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
6. กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
7. กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
8. กลุ่มตำแหน่งรัฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
9. กลุ่มตำแหน่งสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
10. กลุ่มตำแหน่กราฟิกมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
11. กลุ่มตำแหน่งนายทหารพยาบาล จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
 
- พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารประทวน 91 อัตรา
1. กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ จำนวน 20 อัตรา (ชาย)
2. กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ จำนวน 26 อัตรา (ชาย/หญิง)
3. กลุ่มตำแหน่งการเงินและงบประมาณ จำนวน 8 อัตรา (ชาย)
4. กลุ่มตำแหน่งการเงินและงบประมาณ จำนวน 18 อัตรา (ชาย/หญิง)
5. กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา (ชาย)
6. กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
7. กลุ่มตำแหน่งการสัตว์ จำนวน 7 อัตรา (ชาย)
8. กลุ่มตำแหน่งช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
9. กลุ่มตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
- ผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารประทวน จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี
- ผู้สมัครสอบตำแหน่งพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 34 ปี
- ผู้สมัครสอบตำแหน่งพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารประทวน จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 29 ปี
 
การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://j1.rtarf.mi.th/recruitment2561

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 350.16 KB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://j1.rtarf.mi.th/recruitment2561

วันที่ประกาศ : 14 พฤศจิกายน 2560

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top