Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า เเละพันธุ์พืช

Share ข่าวนี้

DDฟรี ข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกตำแหน่ง ปี 2560

ข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช,แนวข้อสอบกรมอุทยาน,คู่มือเตรียมสอบกรมอุทยานแห่งชาติ
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
สมัครสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช,ข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ,ติวกรมอุทยานแห่งชาติ,สมัครสอบกรมอุทยานแห่งชาติ
DDฟรี ข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกตำแหน่ง ปี 2560
 
1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที่ใช้อยู่เป็นฉบับพุทธศักราชใด
ก. พุทธศักราช 2535 
ข. พุทธศักราช 2538
ค. พุทธศักราช 2539 
ง. พุทธศักราช 2542
ตอบ ก. พุทธศักราช 2535
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
 
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที่ใช้ในปัจจุบันมีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 60 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ ง. 60 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
 
3.ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในปัจจุบัน เป็นฉบับที่เท่าไร ปี พ.ศ.ใด
ก. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
ข. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533
ค. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
ง. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
ตอบ ง. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
 
4."การซื้อ" ไม่รวมถึงข้อใด
ก. การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง
ข. การซื้อพัสดุทุกชนิดที่มีการทดลอง
ค. การซื้อพัสดุทุกชนิดที่มีบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
ง. การซื้อพัสดุในลักษณะการจ้าง
 
ตอบ ง. การซื้อพัสดุในลักษณะการจ้าง
"การซื้อ" หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่
เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
 
5. ข้อใดหมายถึง "การจ้าง"
ก. การจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข. การจ้างเหมาบริการ
ค. การจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
ตอบ ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
"การจ้าง" ให้หมายความรวมถึง การจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
6. "การจ้างที่ปรึกษา" หมายความถึงข้อใด
ก. การจ้างบริการจากที่ปรึกษา
ข. การจ้างออกแบบ
ค. การควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. การจ้างบริการจากที่ปรึกษา
การจ้างที่ปรึกษา" หมายความว่า การจ้างบริการจากที่ปรึกษา แต่ไม่รวมถึงการจ้าง
ออกแบบและ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
 
7.ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 นั้นเป็นระเบียบฯที่ปรับปรุงระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ. 2520 ข. พ.ศ. 2521
ค. พ.ศ. 2522 ง. พ.ศ. 2523
ตอบ ข. พ.ศ. 2521
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เป็นการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521
 
8.วันที่ใช้บังคับของระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุคือเมื่อใด
ก. พ้นกำหนด 7 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. พ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. พ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ตอบ ง. ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ระเบียบฯ วาด้วยการพัสดุ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป (ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ (ข้อ 2) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552)
 
9. เงินช่วยเหลือ หมายถึงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากข้อใด
ก. รัฐบาลต่างประเทศ 
ข. องค์การระหว่างประเทศ
ค. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
"เงินช่วยเหลือ" หมายความว่า เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาล
และที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ
 
10. ข้อใด หมายถึง “อาคาร”
ก.โรงพยาบาล 
ข. สนามกีฬา
ค. สถานีนำร่อง 
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
"อาคาร" หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่
ทำการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนำร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะ
ทำนองเดียวกัน และรวมตลอดถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคาร
นั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ำ หอถังน้ำ ถนน ประปาและสิ่งอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัว
อาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
 
ข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช,แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช,คู่มือเตรียมสอบกรมอุทยานแห่งชาติ
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
 
E-BOOK DOWNLOAD คู่มือ+ข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2560
 
 
 
 
 ข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 60 ข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แนวข้อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2560
                       ข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ปี 2560 ข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นิติกร 2560
 
 
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 60 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 60 บาท เล่มต่อไป 30 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***

เว็บไซต์ 
http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
ข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช,แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช,คู่มือเตรียมสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช,สมัครสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช,ข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ,ติวกรมอุทยานแห่งชาติ,สมัครสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช,หนังสือเตรียมสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

เปิดดูรายละเอียด :

เว็บไซต์ติดต่อ :

วันที่ประกาศ : 31 ตุลาคม 2560

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top