Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2561

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2561
 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1)
อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
3) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 
2. ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
3) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
4) สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ
 
3. ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 3)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
4. ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 4)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบนิเทศศิลป์ทางการออกแบบสื่อสาร
2) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
3) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางมัลติมีเดีย
 
5. ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 5)
อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 
6. ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 6)
อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
7. ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 7)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
8. ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 8)
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 799.27 KB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://boi.thaijobjob.com

วันที่ประกาศ : 22 มีนาคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top