Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

สนง.ตำรวจเเห่งชาติ

Share ข่าวนี้

ประกาศสอบตำรวจ ประจำปี 2560 จำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครจากบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)ประจำปี 2560 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.-8 ธ.ค

ประกาศสอบตำรวจ ประจำปี 2560 จำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครจากบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2560 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. สายป้องกันปราบปราม (นสต.1) จำนวน 4,700 อัตรา
2. สายปฏิบัติการพิเศษ (นสต.2) จำนวน 150 อัตรา
3. สายปราบปรามทั่วไป (นสต.3) จำนวน 150 อัตรา
 
หน่วยรับสมัครสอบ 
ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1)
ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2)
ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3)
ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4)
ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5)
ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6)
ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7)
ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8)
ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9)
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
 
คุณสมบัติ
- เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
- อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2542
- ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

เปิดดูรายละเอียด :

เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.policeadmission.org

วันที่ประกาศ : 25 พฤศจิกายน 2560

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top