Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

นักเรียนช่างฝีมือทหาร

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2561 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 - 11 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2561 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2. เป็นชายโสด อายุ 15 - 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา ( 1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2546) สำหรับบุคคลทั่วไป ส่วนผู้ที่เป็นข้าราชการกลาโหม พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 21 ปี บริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พศ.2540) และจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารมาแสดง
3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 
สิทธิและเงื่อนไขของการเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ระหว่างเข้ารับการศึกษา
1. เรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
2. ทางราชการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้วันละ ๑๑๑.- บาท
3. ทางราชการจ่ายค่าวัสดุฝึกให้
4. มีที่พักในโรงเรียนให้ระหว่างศึกษา
5. ให้การรักษาพยาบาล ฟรี
 
เมื่อสำเร็จการศึกษา
1. จะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ทางราชการจะบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย หรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม อัตราเงินเดือนขั้นต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3. สามารถเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่น ๆ ได้โดยขออนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดที่รับราชการ
 
การรับสมัครสอบ
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เว็บไซต์ http://www.mtts.ac.th/ เลือกหัวข้อ "สมัครสอบ"

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 1.04 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.mtts.ac.th/

วันที่ประกาศ : 23 ธันวาคม 2560

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top