Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กองทัพอากาศ

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2561 จำนวน 665 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2561

กองทัพอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2561 จำนวน 665 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2561
 
ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ 2561
 
กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงาน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 665 อัตรา ประจำปี 2561 ดังนี้
1. ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 88 อัตรา
- ระดับปริญญาโท 9 อัตรา
- ระดับปริญญาตรี 79 อัตรา
 
2. ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 577 อัตรา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 21 อัตรา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 368 อัตรา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 87 อัตรา
- ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 101 อัตรา
 
การรับสมัครสอบ
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 1.00 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://job.rtaf.mi.th

วันที่ประกาศ : 13 มกราคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top