Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กองทัพบก

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2561 จำนวน 2,680 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 - 25 มกราคม 2561

ประกาศรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2561 จำนวน 2,680 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 - 25 มกราคม 2561
 
กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเข้ารับศึกษา ตามหลักสูตรของกองทัพบก จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 
1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก จํานวน 1,980 นาย มียอดการจัดหาดังนี้
- บุคคลพลเรือน จํานวน 1,188 นาย
- ทหารกองประจําการ จํานวน 792 นาย
2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จํานวน 700 นาย
 
ประเภทของผู้สมัคร
1. บุคคลพลเรือน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์
2. ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการ กองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 24 ปี
3. พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
4. อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
5. ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก
 
คุณสมบัติทั่วไป
- วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
- มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
- มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
- ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
- ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคําพิพากษาโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
 
การรับสมัครสอบ
กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 - 25 มกราคม 2561 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 1.28 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.radd-atc.com

วันที่ประกาศ : 14 ธันวาคม 2560

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top