Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมแพทย์ทหารบก

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2561

กรมแพทย์ทหารบก ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2561
 
ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการประจำปีงบประมาณ 2561
 
กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหล่าทหารแพทย์ จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้
 
คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
1. เป็นทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก (เหล่าแพทย์) เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ หรือกองทัพเรือ (เหล่าอื่น ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์โดยมีเอกสารรับรอง และ/หรือ มีประกาศนียบัตรว่าได้เข้ารับการอบรมในด้านการแพทย์และพยาบาล ในระหว่างเป็นทหารกองประจำการ)(ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วก่อนวันรับสมัคร (ปลดประจำการแล้ว)) อายุระหว่าง 18-25 ปี เกิดปี พ.ศ.2535-2542 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2536-1 มิ.ย. 2543) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง (จำนวน 50 อัตรา)
2. เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) หรือเป็น ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่า) มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล อายุระหว่าง 18 - 25 ปี เกิดปี พ.ศ.2536 - 2543 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2536 - 1 มิ.ย. 2543) ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง และสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของเหล่าทัพหลักสูตร 1 ปี หรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากสถานบันการศึกษาอื่น หลักสูตร 1 ปี ที่ทางราชการรับรอง (จำนวน 20 อัตรา)
3. ชาย มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป
4. หญิง มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ ขอรับใบสมัครและสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 94.95 KB)

เว็บไซต์ติดต่อ :

วันที่ประกาศ : 12 กุมภาพันธ์ 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top