Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมแผนที่ทหาร

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 - 2 มีนาคม 2561

กรมแผนที่ทหาร ประกาศรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 - 2 มีนาคม 2561
 
ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2561
 
โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 25561
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.2 ตลอดช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 )
- เป็นชายโสด ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2541 - พ.ศ.2543)
- มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมัสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 
การจำหน่ายใบสมัคร
- สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาชุดละ 150 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใน ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ)
- ซื้อด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2561 ราคาชุดละ 100 บาท (เว้นวันหยุดราชการ)
 
การรับสมัคร
-สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561
-สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ค่าสมัคร 150 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใน ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ)

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 943.76 KB)

เว็บไซต์ติดต่อ :

วันที่ประกาศ : 11 ธันวาคม 2560

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top