Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 29 เมษายน 2561

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 29 เมษายน 2561
 
 
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร
 
2. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางช่างโลหะทางช่างเชื่อม ทางช่างกลโรงงาน
 
3. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาการศึกษาศาสตร์ ทางเทคนิคการอาชีพก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีก่อสร้าง
 
4. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพลศึกษา)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางพลศึกษา ทางนันทนาการ ทางการจัดการกีฬา
 
5. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น(กรณีจบปริญญาตรี แต่ไม่มีวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถือว่าขาดคุณสมบัติไม่สามารถสมัครได้)
- เฉพาะเพศชาย
- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไว้ ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม
 
6. พนักงานพินิจ (หญิง)
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น(กรณีจบปริญญาตรี แต่ไม่มีวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถสมัครได้)
- เฉพาะเพศหญิง
- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซ.ม.
 
7. พนักงานพินิจ (ชาย)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น(กรณีจบปริญญาตรี แต่ไม่มีวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถสมัครได้)
- เฉพาะเพศชาย
- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไว้ ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม
 
การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 29 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 1.24 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.djop.thaijobjob.com

วันที่ประกาศ : 29 มีนาคม 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top