Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมพัฒนาที่ดิน

Share ข่าวนี้

E-B ฟรี ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน วิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ข้อสอบการเงินเเละบัญชี ข้อสอบ บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน ชุดที่ 4

E-B ฟรี ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน วิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ข้อสอบการเงินเเละบัญชี ข้อสอบ บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน ชุดที่ 4

ข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน

(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )

 

ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน,แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเกษตร
16.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป็นกรอบด้านใด
ก.ด้านความมั่นคง
ข.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 
17.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นกรอบด้านใด
ก.ด้านความมั่นคง
ข.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 
18.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีเป็นกรอบด้านใด
ก.ด้านความมั่นคง
ข.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 
19.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ เป็นกรอบด้านใด
ก.ด้านความมั่นคง
ข.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
20.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการมีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย เป็นกรอบด้านใด
ก.ด้านความมั่นคง
ข.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
21.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน เป็นกรอบด้านใด
ก.ด้านความมั่นคง
ข.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
22.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็น
กลไกในการสนับสนุนการพัฒนา เป็นกรอบด้านใด
ก.ด้านความมั่นคง
ข.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
23.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นกรอบด้านใด
ก.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ก.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
24.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มี
ประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ เป็นกรอบด้านใด
ก.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ก.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
25.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เป็นกรอบด้านใด
ก.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ก.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
26.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นกรอบด้านใด
ก.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ก.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
27.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการร่วมลดปัญหาโลกร้อนและ
ปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นกรอบด้านใด
ก.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ก.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
28.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม กรอบด้านใด
ก.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ตอบ ก.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
29.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม กรอบด้านใด
ก.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ข.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 
30.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ กรอบด้านใด
ก.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ข.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 
 
ตัวอย่างข้อสอบชุดนี้นำมาจาก E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ กรมพัฒนาที่ดิน 
 
 
ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเงินเเละบัญชี ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน บริหารงานทั่วไป แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเกษตร  แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
 
 
 
 
 
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***
 

เว็บไซต์ http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
 
  LINE ID :  sheetram
qr code sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
ข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน,แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเกษตร,แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน ฟรี,แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน,สมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน,กรมพัฒนาที่ดินรับสมัคร,แนวสอบกรมพัฒนาที่ดิน,,รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร,ข้อสอบกรมวิชาการเกษตร,ข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ,ข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,ข้อสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ,แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเกษตร,กรมวิชาการเกษตร,แนวข้อสอบกรมวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร,รับสมัครงานกรมวิชาการ เกษตร,เปิดสอบกรมวิชาการเกษตร,ข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน,แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร,แนวข้อสอบ ภาค ข นักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน,สอบนักวิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดิน ,สอบนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 2557,ข้อสอบนักวิชาการเกษตรพร้อมเฉลย กรมพัฒนาที่ดิน,แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 กรมพัฒนาที่ดิน ,ข้อสอบนักวิชาการเกษตรพร้อมเฉลย กรมพัฒนาที่ดิน

 

เปิดดูรายละเอียด :

เว็บไซต์ติดต่อ :

วันที่ประกาศ : 11 ธันวาคม 2560

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top