Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมพัฒนาที่ดิน

Share ข่าวนี้

EE ฟรี ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน วิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ข้อสอบการเงินเเละบัญชี ข้อสอบ บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน ชุดที่ 3

EE ฟรี ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน วิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ข้อสอบการเงินเเละบัญชี ข้อสอบ บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน ชุดที่ 3

ข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน

(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )

 

ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน,แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเกษตร
1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับใด
ก. ฉบับที่ 9 
ข. ฉบับที่ 10
ค. ฉบับที่ 11 
ง. ฉบับที่ 12
 
ตอบ ง. ฉบับที่ 12
 
2. ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับปัจจุบัน จัดตั้งอยู่บนพื้นฐานสิ่งใด
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ข.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ค.การระดมความคิดเห็นจากประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมไทย
ง.ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ
ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สศช. ได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 ประเด็นการปฏิรูปประเทศ และผลการระดมความคิดเห็นจากประชาชนในทุกภาคส่วน
ของสังคมไทย นำไปสู่การกำหนดหลักการพื้นฐานของแผน
 
3. หลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วยสิ่งใด
ก. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-ฉบับที่ 11
ข. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์
ค. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12”
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
หลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-ฉบับที่ 11 (2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่
สมบูรณ์ (3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” (4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายใน
ระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน และ (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว
 
4. ประเด็นการพัฒนาสำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับประเด็นใด
ก.การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน
ข. การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ค. การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
ประเด็นการพัฒนาสำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับประเด็นที่มี
ลักษณะการบูรณาการสำคัญที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจัง ดังนี้ (1) การพัฒนานวัตกรรมและการ
นำมาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน (2)
การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(3) การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย (4) การ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงและปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคม (5) การพัฒนา
และสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพื้นบานและทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนฐานการผลิตและฐาน
รายได้ (6) การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่ (7) การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการ
ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการให้โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม (8) การส่งเสริม
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม (9) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (10) สร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ขยายฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น
และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น (11) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาด
กลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม (12) การรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
(13) การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป้ฯปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ (14) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรร
มาภิบาลในสังคมไทย (15) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยาย
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจหลักและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม (16) การสร้างรายได้
สำหรับประชาชนในภาคการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน (17) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการ
พัฒนาอย่างเต็มที่ (18) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (19) การปรับปรุงภาคการเงิน
ของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้ และ (20) การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ
 
5. วัตถุประสงค์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คือข้อใด
ก.เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบุรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่นตลอดจนเป็น
คนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
ข.เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
ค.เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มแข็งมากขึ้น สร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ำ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
วัตถุประสงค์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1.เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบุรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่นตลอดจนเป็น
คนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2.เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3.เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มแข็งมากขึ้น สร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ำ
4.เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5.เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
6.เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตแอละบริการใหม่
7.เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำ
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก
 
6. ข้อใดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ก. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ข. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ค. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10.ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
 
7.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นกรอบด้านใด
ก.ด้านความมั่นคง
ข.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ก.ด้านความมั่นคง
 
8.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการรักษาความมั่นคงภายในและความ
สงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล เป็นกรอบ
ด้านใด
ก.ด้านความมั่นคง
ข.ด้านความสงบสุขของบ้านเมือง
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ก.ด้านความมั่นคง
 
9.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม เป็นกรอบด้านใด
ก.ด้านความมั่นคง
ข.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ก.ด้านความมั่นคง
 
10.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการปรับกระบวนการทางานของ
กลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น เป็นกรอบด้านใด
ก.ด้านความมั่นคง
ข.ด้านความสงบสุขของบ้านเมือง
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ก.ด้านความมั่นคง
 
11.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า เป็นกรอบด้านใด
ก.ด้านความมั่นคง
ข.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ตอบ ข.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 
12.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการพัฒนาผู้ประกอบการและ
เศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
เป็นกรอบด้านใด
ก.ด้านความมั่นคง
ข.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ข.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 
13.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา เป็น
กรอบด้านใด
ก.ด้านความมั่นคง
ข.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ข.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 
14.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นกรอบด้านใด
ก.ด้านความมั่นคง
ข.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 
15.กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการยกระดับการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นกรอบด้านใด
ก.ด้านความมั่นคง
ข.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ง.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 
ตอบ ค.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 
 
ตัวอย่างข้อสอบชุดนี้นำมาจาก E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ กรมพัฒนาที่ดิน 
 
 
ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเงินเเละบัญชี ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน บริหารงานทั่วไป แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเกษตร  แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
 
 
 
 
 
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***
 

เว็บไซต์ http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
 
  LINE ID :  sheetram
qr code sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
ข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน,แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเกษตร,แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน ฟรี,แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน,สมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน,กรมพัฒนาที่ดินรับสมัคร,แนวสอบกรมพัฒนาที่ดิน,,รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร,ข้อสอบกรมวิชาการเกษตร,ข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ,ข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,ข้อสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ,แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเกษตร,กรมวิชาการเกษตร,แนวข้อสอบกรมวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร,รับสมัครงานกรมวิชาการ เกษตร,เปิดสอบกรมวิชาการเกษตร,ข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน,แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร,แนวข้อสอบ ภาค ข นักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน,สอบนักวิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดิน ,สอบนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 2557,ข้อสอบนักวิชาการเกษตรพร้อมเฉลย กรมพัฒนาที่ดิน,แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 กรมพัฒนาที่ดิน ,ข้อสอบนักวิชาการเกษตรพร้อมเฉลย กรมพัฒนาที่ดิน

 

เปิดดูรายละเอียด :

เว็บไซต์ติดต่อ :

วันที่ประกาศ : 11 ธันวาคม 2560

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top