Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมพัฒนาที่ดิน

Share ข่าวนี้

DWD ฟรี ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน บริหารงานทั่วไป ข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ข้อสอบการเงินเเละบัญชี ข้อสอบนัก วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ชุดที่ 2

DWD ฟรี ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน บริหารงานทั่วไป ข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ข้อสอบการเงินเเละบัญชี ข้อสอบนัก  วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ชุดที่ 2

ข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน

(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )

 

ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน,แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเกษตร
16.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้
เรียกว่า
ก. คำสั่ง 
ข. ระเบียบ
ค. ข้อบังคับ 
ง. กฎ
 
ตอบ ค. ข้อบังคับ
ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย
ที่บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 18 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
17.หนังสือประชาสัมพันธ์ มีกี่ชนิดอะไรบ้าง
ก. 2 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์
ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
ค. 3 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และข่าว
ง. 4 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ์ แถลงการณ์ และข่าว
 
ตอบ ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว (ข้อ 19 ระเบียบฯงานสารบรรณ)
 
18.บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัตินั้นเรียกว่า
หนังสือประชาสัมพันธ์ชนิดใด
ก. ประกาศ 
ข. แถลงการณ์
ค. ข่าว 
ง. ประชาสัมพันธ์
 
ตอบ ก. ประกาศ
ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
19.ในการประกาศนั้น ถ้ากฎหมายกำหนดให้เป็นการแจ้งความให้เปลี่ยนคำว่า "ประกาศ" เป็นคำใด
ก. คำสั่ง 
ข. แจ้งความ
ค. ประกาศแจ้งความ 
ง. แถลงการณ์
 
ตอบ ข. แจ้งความ
ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคำว่า ประกาศ เป็น แจ้งความ(ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
20.บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ์
หรือกรณีใดๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน หมายถึงหนังสือประชาสัมพันธ์ชนิดใด
ก. คำสั่ง 
ข. แจ้งความ
ค. ประกาศแจ้งความ 
ง. แถลงการณ์
 
ตอบ ง. แถลงการณ์
แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทาง
ราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 20
ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
21.บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบนั้นเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
ชนิดใด
ก. คำสั่ง 
ข. แจ้งความ
ค. ข่าว 
ง. แถลงการณ์
 
ตอบ ค. ข่าว
ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชกรเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ (ข้อ 22 ระเบียบ งานสารบรรณ)
 
22.หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ หมายถึงหนังสือใด
ก. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม , บันทึก , ข่าว
ข. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, หนังสืออื่น
ค. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, แถลงการณ์
ง. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, ประกาศ
 
ตอบ ข. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, หนังสืออื่น
หนังสือที่ราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงาน
การประชุม บันทึก และหนังสืออื่น (ข้อ 23 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
23.หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคลใด
ก. บุคคลทั่วไป 
ข. นิติบุคคล
ค. หน่วยงาน 
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือ
หน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจง ใช้
กระดาษตราครุฑ (ข้อ 24 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
24.หนังสือรับรองนั้น ใช้กระดาษชนิดใด
ก. กระดาษเอสี่ 
ข. กระดาษทำการ
ค. กระดาษบันทึก 
ง. กระดาษตราครุฑ
 
ตอบ ง. กระดาษตราครุฑ
คำอธิบายดังข้อข้างต้น
 
25.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหนังสือรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสำคัญ ที่ออกให้แก่บุคคล
ก. ติดรูปถ่ายขนาด 4 x 6 เซนติเมตร
ข. หน้าตรง ไม่สวมหมวก
ค. ประทับตราชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือคาบต่อระหว่างรูปด้านซ้ายและแผ่นกระดาษ
ง. ลงลายมือชื่อใต้รูป
 
ตอบ ค. ประทับตราชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือคาบต่อระหว่างรูปด้านซ้ายและแผ่นกระดาษ
รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่
บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง ขนาด 4x6 เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก
ประทับตราชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบน
แผ่นกระดาษ ให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อไว้ใต้รูปถ่ายพร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้
ลายมือชื่อด้วย (ข้อ 27 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
26.การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐานเรียกว่า
ก. บันทึกข้อความ 
ข. บันทึกการประชุม
ค. รายงานการประชุม
ง. บันทึกหลักฐาน
 
ตอบ ค. รายงานการประชุม
รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติ
ของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน (ข้อ 25 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
27.หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการชนิดบันทึกนั้นเป็นหนังสือที่ใช้กับงานลักษณะใด
ก. ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ข. ผู้บังคับบัญชาสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชา
ค. ข้อความที่เจ้าหน้าที่ตํ่ากว่าส่วนราชการระดับกรมใช้ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่ำกว่าส่วนราชการระดับกรม
ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกติใช้กระดาษบันทึกข้อความ (ข้อ 26 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
28.หลักฐานการสืบสวนและสอบสวนนั้นเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นเป็นหลักฐานในทางราชการชนิดใด
ก. หนังสืออื่น 
ข. บันทึก
ค. หนังสือรับรอง 
ง. รายงานการประชุม
 
ตอบ ก. หนังสืออื่น
หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เพื่อเป็นหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพด้วย
หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของ
ทางราชการแล้ว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรมจะกำหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่
มีรูปแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทำตมแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐาน
การสืบสวนและสอบสน และคำร้อง เป็นต้น (ข้อ 27 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
29.หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ มีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท, ด่วน ด่วนมาก
ข. 3 ประเภท,ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด
ค. 3 ประเภท, ด่วน ด่านมาก ด่วนมากที่สุด
ง. 4 ประเภท, ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด ด่วนมากที่สุด
 
ตอบ ข. 3 ประเภท,ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด
หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทาสารบรรณ
ด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. ด่วนที่สุด
2. ด่วนมาก
3. ด่วน
(ข้อ 28 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
30.หนังสือที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ เป็นหนังสือประเภทใด
ก. ด่วนที่สุด 
ข. ด่วนมากที่สุด
ค. ด่วนมาก 
ง. ด่วน
 
ตอบ ง. ด่วน
หนังสือประเภทด่วน คือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ (ข้อ 28.3
ระเบียบฯ งานสารบรรณ)

 

ตัวอย่างข้อสอบชุดนี้นำมาจาก E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ กรมพัฒนาที่ดิน 
 
 
ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเงินเเละบัญชี ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน บริหารงานทั่วไป แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเกษตร  แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
 
 
 
 
 
 
ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***
 

เว็บไซต์ http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
 
  LINE ID :  sheetram
qr code sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
ข้อสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,ข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน,แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเกษตร,แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน ฟรี,แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน,สมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน,กรมพัฒนาที่ดินรับสมัคร,แนวสอบกรมพัฒนาที่ดิน,,รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร,ข้อสอบกรมวิชาการเกษตร,ข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ,ข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,ข้อสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ,แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเกษตร,กรมวิชาการเกษตร,แนวข้อสอบกรมวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร,รับสมัครงานกรมวิชาการ เกษตร,เปิดสอบกรมวิชาการเกษตร,ข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน,แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร,แนวข้อสอบ ภาค ข นักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน,สอบนักวิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดิน ,สอบนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 2557,ข้อสอบนักวิชาการเกษตรพร้อมเฉลย กรมพัฒนาที่ดิน,แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 กรมพัฒนาที่ดิน ,ข้อสอบนักวิชาการเกษตรพร้อมเฉลย กรมพัฒนาที่ดิน

 

เปิดดูรายละเอียด :

เว็บไซต์ติดต่อ :

วันที่ประกาศ : 09 ธันวาคม 2560

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top