Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมท่าอากาศยาน

Share ข่าวนี้

ประกาศรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 695 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561

กรมท่าอากาศยาน ประกาศรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 695 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561
 
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
- ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน จำนวน 29 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 10 อัตรา
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 31 อัตรา
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 29 อัตรา
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 7 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานขับเคสื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 11 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหนัาที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 167 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพสิง จำนวน 298 อัตรา
- ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ จำนวน 7 อัตรา
- ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 8 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 16 อัตรา
- ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 9 อัตรา
- ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน 6 อัตรา
- ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิขาการเงินและบัญขี จำนวน 6 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิขาการพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิขาการขนส่ง จำนวน 15 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิขาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) จำนวน 8 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 อัตรา
 
การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 16.30 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ : http://airports.thaijobjob.com/

วันที่ประกาศ : 19 เมษายน 2561

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top