Download เปิดอ่านไฟล์ pdf

กรมการจัดหางาน

Share ข่าวนี้

เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 28 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2562

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 28 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2562
 
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 11 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 
2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาเศรษฐศาสตร์
 
3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
อัตราเงินเดือน 11500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 13 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไม่ต่ำกว่านี้
 
5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 11500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การขาย การจัดการ เลขานุการ
 
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (smart job center) ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร (ขนาด 1.40 MB)

เว็บไซต์ติดต่อ :

วันที่ประกาศ : 22 กรกฎาคม 2562

คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
Go Top