กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
[แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ก แจกฟรี] แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดใหม่ 2556 คู่มือสอบท้องถิ่น ชุดที่ 7
( ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! ) แนวข้อสอบท้องถิ่น56,ข้อสอบท้องถิ่น2556,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 56,แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2556,แนวข้อสอบท้องถิ่นแจกฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่นระดับ 3,ชุมชนคนท้องถิ่น,แนวข้อสอบ อบต,แนวข้อสอบเก่าท้องถิ่น,แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่นระดับ 1,ข้อสอบท้อง[แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ก แจกฟรี] แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดใหม่ 2556 คู่มือสอบท้องถิ่น ชุดที่ 7ข้อสอบท้องถิ่น ปี2556,ข้อสอบท้องถิ่นแจกฟรี,ชุมชนคนของท้องถิ่น,สอบงานท้องถิ่น,ข้อสอบชุมชนรวมคนท้องถิ่น,ชุมชนคนท้องถิ่นแบ่งปัน,คู่มือสอบท้องถิ่น,สอบท้องถิ่น 55,สอบท้องถิ่น ภาค ก 2556,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 
1. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่ใช้อยู่เป็นฉบับ พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ.2535                   ข. พ.ศ. 2536
ค. พ.ศ. 2537                  ง. พ.ศ. 2538
 
ตอบ ค. พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ 6 พ.ศ.2552
 
2. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศใช้เมื่อใด
ก. 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2535                 ข. 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2536
ค. 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2537                 ง. 26 ธันวาคม พ.ศ. 2538
 
ตอบ ค. 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2537
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
 
3. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับแก้ไขล่าสุดเป็นฉบับที่เท่าไร พ.ศ.ใด
ก. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546                          ข. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
ค. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2546                          ง. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 
ตอบ ง. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ 6 พ.ศ.2552
 
4. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา                                    
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 60 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา                        
ง. 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
ตอบ ง. 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537)
 
5. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับนี้ยกเลิกกฎหมายใด
ก. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2535
ข. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ค. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 93 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2510
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ข. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 3)
 
6. “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายถึงใคร
ก. เทศบาล                                                       ข. สุขาภิบาล
ค. ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น        ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 4)
 
7. จากข้อข้างต้น ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นแต่ไม่รวมถึงหน่วยงานใด
ก. เทศบาล                                      ข. สุขาภิบาล
ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด             ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
 
ตอบ ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 4)
 
8. ผู้ใดรักษาการตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล นี้
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย               ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                    ง. ประธานสภาตำบล
 
ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 5)
 
9. สภาตำบลมีฐานะเป็นอย่างไร
ก. หน่วยงานของรัฐ                                     ข. รัฐวิสาหกิจ
ค. นิติบุคคล                                                ง. หน่วยงานอิสระ
 
ตอบ ค. นิติบุคคล
ในตำบลหนึ่งให้มีสภาตำบลสภาหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้สภาตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล (พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 6)
 
10. สภาตำบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตำแหน่ง ได้แก่
ก. กำนัน                                        ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. แพทย์ประจำตำบล                        ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
สภาตำบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตำแหน่งได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้านในตำบล และแพทย์ประจำตำบล และสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตำบลนั้นเป็นสมาชิกสภาตำบลหมู่บ้านละหนึ่งคน (พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 7)
 
11. การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร
ก. นายอำเภอ                                  ข. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ค. ประธานสภา                               ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
 
ตอบ ก. นายอำเภอ
ให้นายอำเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย (พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 10)
 
12. สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี                              ข. 3 ปี
ค. 4 ปี                              ง. 5 ปี
 
ตอบ ค. 4 ปี
สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง (พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 11)
 
13.นายอำเภอสามารถสั่งให้สมาชิกสภาตำบลพ้นจากตำแหน่งได้ในกรณีใด
ก. มิได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันเกิน 6 เดือน
ข. ขาดประชุมติดต่อกันเกิน 3 ครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันควร
ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
นายอำเภอสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 9 หรือมิได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตำบลติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 12 ข้อ 6)
 
14. เมื่อมีการสอบสวนแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกสภาตำบลบกพร่องในความประพฤติ ผู้ใดมีอำนาจสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด                           ข. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ค. ประธานสภาตำบล                             ง. คณะรัฐมนตรี
 
ตอบ ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าบกพร่องในทางความประพฤติ (พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 12 ข้อ 7)
 
15. มติของสภาตำบล สามารถให้สมาชิกสภาตำบลพ้นจากตำแหน่งได้โดยมีมติดังกล่าว ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2                         ข. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ค. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3                         ง. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
 
ตอบ ค. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
สภาตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชน์ของตำบล มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จำนวนสมาชิกสภาตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 12 ข้อ 5)
 
ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบภาค ก กรมส่งเสิมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่ม !!
 
 
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
E-BOOK Download เจาะข้อสอบกว่า 1,200 ข้อ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิ ปริญญาตรี ระดับ 3 ปี 56 (NVT) ราคา 249 บาท
จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ  
 
 
 
ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ปวช ปวส ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ป.ตรี ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ป.โท
 
ชุมชนรวมคนท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบท้องถิ่น 56,แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2556,แนวข้อสอบท้องถิ่น 55,แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2555,แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี,แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก 56,คลัง ข้อสอบ อบ ต,สอบท้องถิ่น,สอบท้องถิ่น 55,สอบท้องถิ่น ภาค ก 2555,แนวข้อสอบสอบท้องถิ่น 56,หนังสือสอบท้องถิ่น,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสอบ,สอบท้องถิ่น,กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ,ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,ข้อสอบเก่าท้องถิ่น,แนว ข้อสอบ กท้องถิ่น,ข้อสอบ ท้องถิ่น 2555,ข้อสอบคนท้องถิ่น,ชุมชนคนของท้องถิ่น,สอบงานท้องถิ่น

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/products-p-227-1-159-คู่มือ-ติว-ข้อสอบเก่า-ภาคก-ท้องถิ่น-อบต-อบจ-เทศบาล-ปี56.html
วันที่ประกาศ : 10 กรกฎาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
รวมข้อสอบ 600 ข้ออธิบายคำตอบ นายทหารประทวน สายงานสัสดี  (NV)
NV760

ราคาปกติ200 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 190 บาท
รวมข้อสอบ 600 ข้ออธิบายคำตอบ นายทหารประทวน สายงานสัสดี (NV)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

คู่มือเตรียมสอบ นายสิบทหารบก (TBC)
TBC1048

ราคาปกติ 280 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 257 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นายสิบทหารบก (TBC)

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด นักวิชาการพัสดุ (ก+ข) วุฒิ ป.ตรี กรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคม (GB)
GB524

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 257 บาท
สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด นักวิชาการพัสดุ (ก+ข) วุฒิ ป.ตรี กรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคม (GB)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการตำราทอง

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน วุฒิปวช.,ปวส เล่มเดียวครบ (GB)
GB525

ราคาปกติ 280 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 266 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน วุฒิปวช.,ปวส เล่มเดียวครบ (GB)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการตำราทอง

ชุดเจาะข้อสอบ ใหม่ล่าสุด นักเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่า (SP)
SP1028

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
ชุดเจาะข้อสอบ ใหม่ล่าสุด นักเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่า (SP)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน (TBC)
TBCE1040

ราคาปกติ 250 บาท ลด 10%

ราคาพิเศษ 225 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน (TBC)

จัดทำโดย...THE BEST CENTER

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน (TBC)
TBCE1041

ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 234 บาท
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน (TBC)

จัดทำโดย...THE BEST CENTER

คู่มือเตรียมสอบ กรมชลประทาน นายช่างชลประทาน (TBC)
TBC1042

250 ราคาปกติ ลด 5%

ราคาพิเศษ 238 บาท
คู่มือเตรียมสอบ กรมชลประทาน นายช่างชลประทาน (TBC)

THE BEST CENTER

รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ภาค ก.ปริญญาตรี ใหม่ล่าสุดปี60 (NV)
NV758

220 ราคาปกติ ลด 5%

ราคาพิเศษ 209 บาท
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ภาค ก.ปริญญาตรี ใหม่ล่าสุดปี60 (NV)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

 สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด นักการทูต ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี (SP)
SP1027

280 ราคาปกติ ลด5%

ราคาพิเศษ 266 บาท
สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด นักการทูต ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี (SP)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมที่ดิน (TBC)
TBC1040

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 257 บาท
คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมที่ดิน (TBC)

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

สรุป+ข้อสอบล่าสุด พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ4 (ภาค ก+ข) (GB)
GB521

270 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 257 บาท
สรุป+ข้อสอบล่าสุด พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ4 (ภาค ก+ข) (GB)

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการตำราทอง