องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 .................................................. 

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ          (ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ)   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้า ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้

                             1.1.1 สาขาวิชาภาษาไทย                             จำนวน 16 อัตรา

                             1.1.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์                          จำนวน 9 อัตรา

                             1.1.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                         จำนวน 12 อัตรา

                             1.1.4 สาขาวิชานาฎศิลป์                               จำนวน 3 อัตรา

                             1.1.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป                 จำนวน 1 อัตรา

                             1.1.6 สาขาวิชาสังคมศึกษา                           จำนวน 2 อัตรา

                             1.1.7 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์                  จำนวน 4 อัตรา

                             1.1.8 สาขาวิชาเคมี                                    จำนวน 3 อัตรา

                             1.1.9 สาขาวิชาบรรณารักษ์                        จำนวน 2 อัตรา

                             1.1.10 สาขาวิชาแนะแนว                            จำนวน 1 อัตรา

                             1.1.11 สาขาวิชาดนตรี                                จำนวน 8 อัตรา

                             1.1.12 สาขาวิชาชีววิทยา                            จำนวน 3 อัตรา

                             1.1.13 สาขาวิชาพลศึกษา                            จำนวน 3 อัตรา

                             1.1.14 สาขาวิชาฟิสิกส์                                 จำนวน 2 อัตรา

                             1.1.15 สาขาวิชาเกษตรกรรม                        จำนวน  1 อัตรา

                             1.1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา     จำนวน  2 อัตรา

                             1.1.17 สาขาวิชาศิลปศึกษา                           จำนวน 3 อัตรา

                             1.1.18 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์                         จำนวน  4 อัตรา

                             1.1.19 สาขาวิชาคหกรรม                            จำนวน 1 อัตรา

 

1.2 อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

1.2.1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 11,920   บาท

1.2.2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 12,530   บาท

(รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้)

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

2.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ (ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้

1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

2. วัณโรคในระยะอันตราย

3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

5. โรคพิษสุราเรื้อรัง

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ ก่อน ตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้า ราชการองค์การบริหาร         ส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน กฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ บุคลากรทางการศึกษา ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความ ผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ บริหาร       ส่วนจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

(13) ไม่ เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติ งาน           ในหน่วยงานของรัฐ                                            

ผู้ จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ใดเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเป็นกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองผู้นั้นต้องลาออกจากการดำรงตำแหน่งหรือการ ประกอบอาชีพนั้นและการลาออกต้องมีผลก่อนวันบรรจุเข้ารับราชการ

2.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

2.2.1มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้ว ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน วันสุดท้าย คือ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ผู้สมัครสอบแข่งขันในกลุ่มวิชาใดจะต้องสำเร็จการศึกษาที่ระบุว่าวิชานั้น เป็นทางสาขาวิชาหรือสาขาวิชาเอก ตามรายละเอียดตำแหน่งคุณวุฒิกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาหรือสาขาวิชาเอกที่จะ สอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้

2.2.2 เป็น ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

2.3 พระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันหรือเข้าสอบแข่งขัน ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

3. เงื่อนไขในการสมัครสอบแข่งขัน

3.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิสาขาวิชาเอกหลายสาขาให้ สมัครสอบแข่งขันได้เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น

3.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด  อันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้

4. วิธีการสมัครสอบแข่งขัน

4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมอาคารแสดงและ จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ                      350 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน คนละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบแข่งขัน

ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องนำเอกสารและหลักฐานมายื่นในวันสมัครสอบแข่งขันประกอบด้วย

5.1 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาที่ระบุกลุ่มวิชาเอก และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (พร้อมฉบับจริง)

5.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)

5.4 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (พร้อมฉบับจริง)

5.5 สำเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ สด.9 พร้อมฉบับจริง (เฉพาะผู้สมัครสอบแข่งขันที่เป็นชาย)

5.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปซึ่งถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

5.7 ใบรับรองแพทย์ จากแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรค ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

5.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันพร้อมประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบทางเว็ปไซต์ http://www.pao-sisaket.go.th และ ปิดประกาศไว้   ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หรือสามารถสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ              โทร 0-4581-4676 ต่อ 105 , 106 ในวันและเวลาราชการ        

7. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร และวิธีการสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้

8. เกณฑ์การตัดสิน

การ ตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องได้ คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

9.1 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะต้องนำคะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มารวมกัน

9.2 การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย กรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนน เท่ากันอีก ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

9.2 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็น อันยกเลิก

10. การบรรจุและแต่งตั้ง

10.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่ง ขันได้ในแต่ละกลุ่มวิชา โดยให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการสอบแข่งขันเลือกสถานศึกษาให้ผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างในแต่ละกลุ่มวิชา โดยมีเงื่อนไขดังนี้

10.1.1 ผู้สอบแข่งขันได้ที่รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ต้องปฏิบัติราชการในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก่อนการขอโอนไปสังกัดอื่น รวมถึงการโอนไปกรณีสอบแข่งขันได้ เว้นแต่ลาออกจากราชการ

10.1.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

10.2 ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ฉบับภาษาไทย ซึ่งหลักฐานแสดงคุณวุฒิดังกล่าวนี้ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือในวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุด ท้าย

10.3 เป็น ผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน         หากปรากฏภายหลังว่าผู้สอบแข่งขันได้รายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการหรือสั่งให้ออก จากราชการแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

10.4 ในกรณีผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแล้ว ต่อมาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่ได้รับการต่ออายุจะถือว่าเป็นผู้ขาด คุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่งตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              พ.ศ.2547 และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

10.5 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จะยึดประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับ การบรรจุครั้งแรกให้มารายงานตัวจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้อง สนใจรับทราบการประกาศผลการสอบแข่งขัน และจำนวนผู้ถูกเรียกบรรจุและแต่งตั้งซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนตำแหน่ง ที่ประกาศรับสมัคร สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามลำดับที่จะได้รับการบรรจุเป็นรายบุคคล โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียน         ตอบรับตามที่อยู่ในเขตจ่ายของไปรษณีย์ที่ผู้สอบแข่งขันได้ระบุไว้ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์บนต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียก ให้มารายงานตัวนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายหลังให้แจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

10.6 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหนังสือส่งตัว กำหนด                 ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุ เว้นแต่ในหนังสือจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

11. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

11.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว

11.2 ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง

11.3 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามที่กำหนด

11.4 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวันที่กำหนดได้

ทั้ง นี้ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิชา จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ตารางหลักสูตรและกำหนดการสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้ อนึ่ง หากปรากฏว่าการดำเนินการสอบแข่งขัน มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต หรือดำเนินการผิดพลาด อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนี้ ได้

ประกาศ ณ วันที่       เดือน เมษายน  พ.ศ. 2556

(นายวิชิต ไตรสรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 

ต้องการดูรายละเอียดการรับสมัครละเอียด <CLICK>

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2556
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)
NK244

ราคาพิเศษ 150 บาท
แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ปี 56/57 (ใช้สอบทุกตำแหน่ง)(NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

 รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)
CW067

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,020 ข้ออธิบายคำคอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)
CW065

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,336 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานประจำโรงงานยาสูบ วุฒิ ป.ตรี/โท รัฐศาสตร์ทุกสาขา รหัสตำแหน่ง 1021 (อ.ชวิศ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

บัตรติวฟรี !!+ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SG050
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)
CA209

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปรษณีย์ไทย (CA)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ CAMPUS ACDEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved