สถาบันราชานุกูล
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รวม 17 อัตรา (บัดนี้-28 ธ.ค.55)

 

สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
เพศชาย/หญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 
1. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน  11,230  บาท
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
2. ตำแหน่ง     นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ค่าตอบแทน   11,230 บาท
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด
3. ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด 1  อัตรา ค่าตอบแทน   11,230 บาท
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
4. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1  อัตรา ค่าตอบแทน   9,032  บาท
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล
5. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 1  อัตรา ค่าตอบแทน   9,032  บาท
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือทางการศึกษา  
6. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 1  อัตรา ค่าตอบแทน  9,032 บาท
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา 
7. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1  อัตรา ค่าตอบแทน  9,032 บาท
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
8. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 3  อัตรา ค่าตอบแทน  9,032 บาท
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา  
9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  อัตรา ค่าตอบแทน 8,146 บาท
  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 5  อัตรา ค่าตอบแทน  8,146 บาท
  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพณิชยการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1  อัตรา ค่าตอบแทน  8,146 บาท
  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาก่อสร้างหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
12. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ 1  อัตรา ค่าตอบแทน  8,146 บาท
  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
13. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2  อัตรา ค่าตอบแทน  6,552 บาท
  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพณิชยการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
14. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3  อัตรา ค่าตอบแทน  6,552 บาท
  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าและมีความรู้ความชำนาญงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และสามารถเข้าเวร – บ่าย – ดึก ได้
15. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1  อัตรา ค่าตอบแทน 6,738 บาท
  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 
16. ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก 1  อัตรา ค่าตอบแทน  6,552 บาท
  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
17. ตำแหน่ง คนสวน 2  อัตรา ค่าตอบแทน  6,552 บาท
  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 
 
  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม – วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ  
ผู้สนใจติดต่อและสมัครงานได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3  สถาบันราชานุกูล   www.rajanukul.com      
โทร.  02 - 248 -8900  ต่อ  70315 - 70317
เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 18 ธันวาคม 2555
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
สรุป+ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สายประมวลผล (SP)
SP386

ราคาพิเศษ 250 บาท
สรุป+ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สายประมวลผล (SP)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

คอร์สติวไปรษณีย์ นายร้อยตำรวจสายการไฟฟ้าสื่อสาร (อ.ชลสิทธิ์)
SG596

ราคาปกติ 8,500 บาท

ราคาพิเศษ 5,500 บาท
คอร์สติวไปรษณีย์ นายร้อยตำรวจสายการไฟฟ้าสื่อสาร (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2556 (อ.วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์)
JG045

ราคาปกติ 280 บาท

ราคาพิเศษ 266 บาท
วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2556 (อ.วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์)

จัดทำโดย... วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา

สรุปเนื้อหา นายสิบทหารบก และข้อสอบเฉลยอย่างละเอียด (SP)
SP389

200

ราคาพิเศษ 200 บาท
สรุปเนื้อหา นายสิบทหารบก และข้อสอบเฉลยอย่างละเอียด (SP)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

สรุปเนื้อหา+รวมข้อสอบเก่า นักเรียน จ่าอากาศ วุฒิ ม.6 (SP)
SP388

ราคาพิเศษ 250 บาท
สรุปเนื้อหา+รวมข้อสอบเก่า นักเรียน จ่าอากาศ วุฒิ ม.6 (SP)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2013 (GB)
GB363

ราคาพิเศษ 150 บาท
สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2013 (GB)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการตำราทอง

คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ วุฒิ ม.6 (SP)
SP417

ราคาพิเศษ 200 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ วุฒิ ม.6 (SP)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved