กรมยุทธศึกษาทหารบก
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2556 รวม 100 อัตรา (13 ธ.ค.55-24 ก.พ.56)

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก
เรื่อง การรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี
ประจำปีงบประมาณ 2556


กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น
สิบตรีประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเสมียนสัสดีอำเภอ
และจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ เพศชาย อายุ ระหว่าง ๑๘ - ๓๐ ปี(เกิดปี พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๘)
๑.๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  ๑.๒.๑ สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
  ๑.๒.๒ เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
            (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรือขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด)
๑.๓ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
๑.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๑.๕ มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน

      ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๑.๖ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
๑.๗ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎ    กระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตราแห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ าหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ กก. ขึ้นไป
๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
๑.๙ ไม่อยู่ในสมณเพศ
๑.๑๐ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำ พิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
๑.๑๑ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
๑.๑๓ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
๑.๑๔ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
๑.๑๕ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๑๖ ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด

กำหนดการ
การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ( ไม่มีการจำหน่าย )   
การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร   ชุดละ ๑๐๐.- บาท
-  ส่วนภูมิภาค   วันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๕ – ๑๓ ก.พ.๕๖
-  กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่ วันที่   ๑๓ ธ.ค.๕๕ –  ๑๕ ก.พ.๕๖ เว้นวันหยุดราชการ
-  กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่ วันที่   ๑๖ – ๒๔ ก.พ.๕๖   ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การรับสมัคร
การรับสมัครส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ณ กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๒ ม.ค.๕๖
 - ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๕ ม.ค.๕๖
 - ณ กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ม.ค. – ๑ ก.พ.๕๖
 - ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๔ ก.พ.๕๖
 - ณ กองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๑ ก.พ.๕๖
 - ณ จังหวัดทหารบกชุมพร จังหวัดชุมพร วันที่ ๑๓ ก.พ.๕๖
การรับสมัครส่วนกลาง ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ - ๒๔ ก.พ.๕๖ เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๖.๐๐ น.  ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มี.ค.๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันเสาร์ที่ ๑๖ มี.ค.๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบทาง www.atc-rta.com

 

ต้องการสั่งซื้อ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ติว นายทหารประทวน สายงานสัสดี <CLICK>

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 0 B )
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.atc-rta.com
วันที่ประกาศ : 19 พฤศจิกายน 2555
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
รวมข้อสอบ 1,009 ข้อ ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4 ธ.ก.ส. ปี 2556 (อ.ชวิศและคณะ)
CW021

ราคาพิเศษ 220 บาท
รวมข้อสอบ 1,009 ข้อ ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4 ธ.ก.ส. ปี 2556 (อ.ชวิศและคณะ)

จัดทำโดย... อ.ชวิศ ใจทิพย์ ,รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ,อ.สุธีร์ ตั้งสถิตย์

คู่มือเตรียมสอบ นักสืบสวนสอบสวนฯ สำนักงาน ป.ป.ส.(NV)
NV415

ราคาพิเศษ 185 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักสืบสวนสอบสวนฯ สำนักงาน ป.ป.ส.(NV)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ทุกตำแหน่ง (อ.ชลสิทธิ์)
SG612

ราคาพิเศษ 5,000 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ก+ข ท้องถิ่น ทุกตำแหน่ง (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

คอร์สติวทางไปรษณีย์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส.(อ.ชลสิทธิ์)
SG620

ราคาปกติ 5,000 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส.(อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์ และทีมงาน

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2013 (GB)
GB363

ราคาพิเศษ 150 บาท
สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2013 (GB)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการตำราทอง

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved