กรมสารบรรณทหารบก
ประกาศ รับเสมียนพิมพ์ดีด, พลขับ (บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2555)

 

กรมสารบรรณทหารบก ประกาศ รับเสมียนพิมพ์ดีด, พลขับ (บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2555)
 
กรมสารบรรณทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่ง 
 
 เสมียนพิมพ์ดีด กรมสารบรรณทหารบก (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา 
 
 พลขับ กรมสารบรรณทหารบก (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา 
 
 รับเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 8.5 (6,970 บาท)
 
 1. คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้สมัครสอบคัดเลือก
 1.1 ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด กรมสารบรรณทหารบก เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ งดรับผู้สมัครที่เกิด พ.ศ. 2535 – 2536 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตาม คุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
 1.3 ผู้สมัคร,บิดา และมารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 1.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 1.5 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร ส่วนผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกทหาร ต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร)
 1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
 1.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 1.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
 1.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
 1.10 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
 1.11 ตำแหน่ง พลขับ กรมสารบรรณทหารบก รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ กับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตาม คุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
 
 2. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนาหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด้วยตนเอง (นำฉบับตัวจริงมาแสดง และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด)
 2.1 ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
 2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา
 2.3 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
 2.4 สมุดประวัติทหารกองหนุน (สด.8), ใบลาพักเพื่อรอการปลด, หรือใบรับรองการฝึกวิชาทหาร จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี
 2.5 ภาพถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 2.6 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 - 620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)
 2.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดา มารดา ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
 2.8 รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น
 
 3. วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ในเวลาราชการ (0830 - 1500) ณ กองธุรการ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 3 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2297 7513,
 0 2297 8202, โทรสาร 0 2297 7500
 
 4. โดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไปได้ที่เว็บไซต์ของกองทัพบก http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th และที่บอร์ดกิจกรรม กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 1
 
 5. วิชาที่ทาการสอบคัดเลือกตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด
 5.1 พิมพ์ดีดจับความเร็วด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 คะแนน (ภายในเวลา 10 นาที)
 5.2 คอมพิวเตอร์ 60 คะแนน
 5.2.1 โปรแกรม MICROSOFT WORD (20 คะแนน)
 - มีความเข้าใจในหลักการใช้งานของโปรแกรม
 - สามารถนำเสนองานได้ในรูปแบบรายงานหรือหัวข้อที่กาหนด
 - พิมพ์งานตามระเบียบของหนังสือราชการได้
 - จัดทาตารางตามรูปแบบที่กาหนดได้
 5.2.2 โปรแกรม MICROSOFT EXCEL (20 คะแนน)
 - มีความเข้าใจในหลักการใช้งานของโปรแกรม และสามารถนำเสนองานอย่างเป็นระบบได้
 - สามารถใช้ตารางและเชื่อมโยงกับการใช้สูตรคานวณได้
 5.2.3 โปรแกรม MICROSOFT POWER POINT (20 คะแนน)
 - มีความเข้าใจในหลักการใช้งานของโปรแกรมและนำเสนองานได้
 - สามารถสรุปเนื้อหาข้อความสาคัญให้ออกมาในรูปแบบของการนำเสนอตามลำดับความสาคัญ
 - สามารถตบแต่งรูปแบบการนำเสนอให้ออกมาได้อย่างสวยงามเหมาะสมและมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบ
 5.3 ความรู้ทั่วไป 10 คะแนน
 5.4 สัมภาษณ์ 10 คะแนน
 
 6. วิชาที่ทำการสอบคัดเลือกตำแหน่งพลขับ
 6.1 การปฏิบัติการขับรถยนต์ ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น สอบที่โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก สี่แยกเกียกกาย
 6.2 สัมภาษณ์ สอบที่ห้องประชุม กรมสารบรรณทหารบก ชั้น 4 เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบจากโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก จึงมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 
 7. กำหนดวันสอบคัดเลือกตาแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด
 7.1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ข้อเขียน
 - เวลา 0700 - 0745 ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัว หน้าห้องอเนกประสงค์ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 4 หากเลยเวลาที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ
 - เวลา 0745 - 0755 ผู้สมัครสอบคัดเลือก พร้อมรับฟังคาชี้แจงต่อคณะกรรมการ หน้าห้องอเนกประสงค์ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 4
 - เวลา 0830 ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าห้องสอบ
 7.2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ประกาศผลสอบข้อเขียน คัดเลือกไว้จานวน 5 เท่าของโควตาที่ได้รับ โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ของกองทัพบก http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th และที่บอร์ดกิจกรรม กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 1
 7.3 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน
 - เวลา 0700 - 0745 รายงานตัว หน้าห้องอเนกประสงค์ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 4
 - เวลา 0800 เข้าห้องสอบสัมภาษณ์
 
 8. กำหนดวันสอบคัดเลือกตำแหน่งพลขับจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทางเว็บไซต์ของกองทัพบก http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th และที่บอร์ดกิจกรรม กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 1
 
 9. ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ กองธุรการ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 3 ในบริเวณกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดาเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือเว็บไซต์ของกองทัพบก http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบได้มารายงานตัว ภายใน 7 วันหลังจากวันประกาศผลสอบคัดเลือก
เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 14 พฤศจิกายน 2555
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 3 (บัญชี) หลักสูตรการสอบปี 55 (อ.ชลสิทธิ์)
SG590

ราคาปกติ 5,500 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 3 (บัญชี) หลักสูตรการสอบปี 55 (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์ และทีมงาน

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ใช้สอบทุกวิชาเอก อบจ.นครราชสีมา (SP)
SP373

ราคาพิเศษ 200 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ใช้สอบทุกวิชาเอก อบจ.นครราชสีมา (SP)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved