กองพลทหารราบที่ 5
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจาก สิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2556

 

กองพลทหารราบที่ ๕ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีหลักเกณฑ์การบรรจุ ดังนี้.
 
 ๑.ตำแหน่งที่บรรจุ จำนวน ๒ อัตรา ให้บรรจุในตำแหน่งของหน่วยระดับกองพันภายในกองพลส่วนกำลังรบหรือสนับสนุนการรบเท่านั้น หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากหน่วยระดับกองพันใด ให้บรรจุในตำแหน่งของหน่วยนั้น ๆ
 
 ๒.คุณสมบัติผู้สมัคร
 ๒.๑ เป็นสิบตรีกองประจำการ สังกัด กองพลทหารราบที่ ๕ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 ๒.๒ เป็นสิบตรีกองประจำการ ที่ปลดพ้นจากกองประจำการใน พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 และ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (สอบคัดเลือกพร้อมกัน)
 ๒.๓ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป
 ๒.๔ ผู้สมัคร,บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด
 ๒.๕ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 ๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
 ๒.๘ สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบในภายหลัง ทบ. จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ.ได้ในภายหลัง ดังนั้น ทบ.จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอาจไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
 
 ๓. ห้วงเวลาในการดำเนินการ
 ๓.๑ ผู้ที่ปลดจากกองประจำการใน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้หน่วยดำเนินการให้เสร็จสิ้น
 ภายใน ธันวาคม ๒๕๕๕ (การบรรจุหลังจากปลดจากกองประจำการแล้ว)
 ๓.๒ ผู้ที่จะปลดจากกองประจำการใน พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้หน่วยดำเนินการให้เสร็จสิ้น
 ภายใน มิถุนายน ๒๕๕๖ (การบรรจุหลังจากปลดจากกองประจำการแล้ว)
 
 ๔. หลักฐานการรับสมัคร (ถ่ายสำเนา ๑ ชุด) ประกอบด้วย
 ๔.๑ ใบสมัครเข้ารับราชการ
 ๔.๒ สำเนาใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน
 ๔.๓ สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
 ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา - มารดา
 ๔.๕ สำเนาใบสาคัญทางทหาร (แบบ สด.๘) และหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา (ระดับผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป)
 ๔.๖ ใบรับรองความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ. ๔๖๖-๖๒๐) พร้อมผลการตรวจเลือดจากแพทย์ทหารประจำการ ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน
 ๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
 ๔.๘ สำเนาประวัติทหารบก (แบบ ทบ.๑๐๐ - ๐๗๕)
 ๔.๙ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศสิบตรีกองประจำการ
 ๔.๑๐ หลักฐานอื่น ๆ เช่น, การเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล และใบมรณะบัตรของบิดา มารดา(ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี))
 
 ๕.หลักเกณฑ์ข้อกาหนด
 ๕.๑ การจัดการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้.-
 ๕.๑.๑ ขั้นตอนที่ ๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (หากผู้สมัครสอบที่ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ทบ.กาหนด (๕๕%)) ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบในขั้นตอนต่อไป
 ๕.๑.๒ ขั้นตอนที่ ๒ ทดสอบภาควิชาการ
 ๕.๑.๓ ขั้นตอนที่ ๓ การสอบสัมภาษณ์
 ๕.๑.๔ ผลการสอบคัดเลือกจะนำคะแนนภาควิชาการ,ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
 ที่ได้มารวมกันแล้วจัดเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะจัดลาดับผู้สอบคัดเลือกไว้เป็นบุคคลจริง ๒ นายและบุคคลอะไหล่ ๑๐ นาย (บุคคลอะไหล่ ๕ เท่าของบุคคลจริง) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (บุคคลอะไหล่ขึ้นบัญชีไว้ถึง ๓๐ ก.ย.๕๖)
 ๕.๒ ผู้สมัครสอบที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ หากตรวจพบภายหลังว่าเคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดียาเสพติดทุกประเภท จะตัดสิทธิ์การบรรจุทันทีและให้บรรจุบุคคลอะไหล่แทนโดยเรียงตามลาดับ
 
 ๖. กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่ ๗ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ กองบัญชาการ
 กองพลทหารราบที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 ๗. กำหนดวันสอบคัดเลือก
 ๗.๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 ๗.๑.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สถานที่ ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
 - เวลา ๐๖๐๐ รายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ทบ.กำหนด (๕๕ %)
 - เริ่มทดสอบ เวลา ๐๖๓๐ – ๐๘๓๐ การแต่งกาย ชุดกีฬา
 ตามเกณฑ์การปฏิบัติในการทดสอบแต่ละท่า ดังนี้.-
 ๗.๑.๑.๑ ทดสอบท่าดันพื้น ภายใน ๒ นาที
 - อายุ ๑๘ - ๒๑ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๓๗ ครั้ง)
 - อายุ ๒๒ - ๒๖ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๓๕ ครั้ง)
 ๗.๑.๑.๒ ทดสอบท่าลุกนั่ง ภายใน ๒ นาที
 - อายุ ๑๘ - ๒๑ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๔๗ ครั้ง)
 - อายุ ๒๒ - ๒๖ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๔๒ ครั้ง)
 ๗.๑.๑.๓ ทดสอบการวิ่ง ๒ กม.
 - อายุ ๑๘ - ๒๑ ปี เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๑๐.๓๕ นาที)
 - อายุ ๒๒ - ๒๖ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๑๑.๐๐ นาที)
 ๗.๑.๒ การสอบภาควิชาการ (ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้ว)
 - ๑๐๐๐ รับฟังคำชี้แจง ณ กองร้อยทหารสารวัตรกองพลทหารราบที่ ๕
 - ๑๐๐๐ – ๑๖๐๐ เข้ารับการทดสอบภาควิชาการ สถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบ ในห้วงรับฟังคาชี้แจง การแต่งกาย : ชุดฝึกพราง
 ๗.๒ การสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 - ๐๗๐๐ รับฟังคำชี้แจง ณ กองร้อยทหารสารวัตรกองพลทหารราบที่ ๕
 - ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ สอบสัมภาษณ์ สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในห้วงรับฟังคาชี้แจง
 การแต่งกาย : ชุดฝึกพราง
 
 ๘. การทดสอบความรู้ภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์ ( คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน )
 ๘.๑ ทดสอบภาควิชาการ : วิชาแบบธรรมเนียมทหาร ( ๔๐ คะแนน )
 ๘.๒ สอบสัมภาษณ์ ( ๒๐ คะแนน )
 
 ๙. ประกาศผลการสอบ ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐
 ณ กองร้อยทหารสารวัตรกองพลทหารราบที่ ๕
 
 ๑๐. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ให้สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายกำลังพลกองพลทหารราบที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.๐๗๕ ๔๙๕๐๗๔ – ๘ ต่อ ๔๕๐๙๑ หรือที่ www.infdv5.com
เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 14 พฤศจิกายน 2555
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 3 (บัญชี) หลักสูตรการสอบปี 55 (อ.ชลสิทธิ์)
SG590

ราคาปกติ 5,500 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 3 (บัญชี) หลักสูตรการสอบปี 55 (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์ และทีมงาน

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ใช้สอบทุกวิชาเอก อบจ.นครราชสีมา (SP)
SP373

ราคาพิเศษ 200 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ใช้สอบทุกวิชาเอก อบจ.นครราชสีมา (SP)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved