กองพลทหารราบที่ 5
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจาก สิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2556

 

กองพลทหารราบที่ ๕ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีหลักเกณฑ์การบรรจุ ดังนี้.
 
 ๑.ตำแหน่งที่บรรจุ จำนวน ๒ อัตรา ให้บรรจุในตำแหน่งของหน่วยระดับกองพันภายในกองพลส่วนกำลังรบหรือสนับสนุนการรบเท่านั้น หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากหน่วยระดับกองพันใด ให้บรรจุในตำแหน่งของหน่วยนั้น ๆ
 
 ๒.คุณสมบัติผู้สมัคร
 ๒.๑ เป็นสิบตรีกองประจำการ สังกัด กองพลทหารราบที่ ๕ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 ๒.๒ เป็นสิบตรีกองประจำการ ที่ปลดพ้นจากกองประจำการใน พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 และ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (สอบคัดเลือกพร้อมกัน)
 ๒.๓ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป
 ๒.๔ ผู้สมัคร,บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด
 ๒.๕ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 ๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
 ๒.๘ สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบในภายหลัง ทบ. จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ.ได้ในภายหลัง ดังนั้น ทบ.จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอาจไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
 
 ๓. ห้วงเวลาในการดำเนินการ
 ๓.๑ ผู้ที่ปลดจากกองประจำการใน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้หน่วยดำเนินการให้เสร็จสิ้น
 ภายใน ธันวาคม ๒๕๕๕ (การบรรจุหลังจากปลดจากกองประจำการแล้ว)
 ๓.๒ ผู้ที่จะปลดจากกองประจำการใน พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้หน่วยดำเนินการให้เสร็จสิ้น
 ภายใน มิถุนายน ๒๕๕๖ (การบรรจุหลังจากปลดจากกองประจำการแล้ว)
 
 ๔. หลักฐานการรับสมัคร (ถ่ายสำเนา ๑ ชุด) ประกอบด้วย
 ๔.๑ ใบสมัครเข้ารับราชการ
 ๔.๒ สำเนาใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน
 ๔.๓ สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
 ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา - มารดา
 ๔.๕ สำเนาใบสาคัญทางทหาร (แบบ สด.๘) และหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา (ระดับผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป)
 ๔.๖ ใบรับรองความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ. ๔๖๖-๖๒๐) พร้อมผลการตรวจเลือดจากแพทย์ทหารประจำการ ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน
 ๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
 ๔.๘ สำเนาประวัติทหารบก (แบบ ทบ.๑๐๐ - ๐๗๕)
 ๔.๙ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศสิบตรีกองประจำการ
 ๔.๑๐ หลักฐานอื่น ๆ เช่น, การเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล และใบมรณะบัตรของบิดา มารดา(ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี))
 
 ๕.หลักเกณฑ์ข้อกาหนด
 ๕.๑ การจัดการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้.-
 ๕.๑.๑ ขั้นตอนที่ ๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (หากผู้สมัครสอบที่ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ทบ.กาหนด (๕๕%)) ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบในขั้นตอนต่อไป
 ๕.๑.๒ ขั้นตอนที่ ๒ ทดสอบภาควิชาการ
 ๕.๑.๓ ขั้นตอนที่ ๓ การสอบสัมภาษณ์
 ๕.๑.๔ ผลการสอบคัดเลือกจะนำคะแนนภาควิชาการ,ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
 ที่ได้มารวมกันแล้วจัดเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะจัดลาดับผู้สอบคัดเลือกไว้เป็นบุคคลจริง ๒ นายและบุคคลอะไหล่ ๑๐ นาย (บุคคลอะไหล่ ๕ เท่าของบุคคลจริง) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (บุคคลอะไหล่ขึ้นบัญชีไว้ถึง ๓๐ ก.ย.๕๖)
 ๕.๒ ผู้สมัครสอบที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ หากตรวจพบภายหลังว่าเคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดียาเสพติดทุกประเภท จะตัดสิทธิ์การบรรจุทันทีและให้บรรจุบุคคลอะไหล่แทนโดยเรียงตามลาดับ
 
 ๖. กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่ ๗ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ กองบัญชาการ
 กองพลทหารราบที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 ๗. กำหนดวันสอบคัดเลือก
 ๗.๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 ๗.๑.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สถานที่ ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
 - เวลา ๐๖๐๐ รายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ทบ.กำหนด (๕๕ %)
 - เริ่มทดสอบ เวลา ๐๖๓๐ – ๐๘๓๐ การแต่งกาย ชุดกีฬา
 ตามเกณฑ์การปฏิบัติในการทดสอบแต่ละท่า ดังนี้.-
 ๗.๑.๑.๑ ทดสอบท่าดันพื้น ภายใน ๒ นาที
 - อายุ ๑๘ - ๒๑ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๓๗ ครั้ง)
 - อายุ ๒๒ - ๒๖ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๓๕ ครั้ง)
 ๗.๑.๑.๒ ทดสอบท่าลุกนั่ง ภายใน ๒ นาที
 - อายุ ๑๘ - ๒๑ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๔๗ ครั้ง)
 - อายุ ๒๒ - ๒๖ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๔๒ ครั้ง)
 ๗.๑.๑.๓ ทดสอบการวิ่ง ๒ กม.
 - อายุ ๑๘ - ๒๑ ปี เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๑๐.๓๕ นาที)
 - อายุ ๒๒ - ๒๖ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๑๑.๐๐ นาที)
 ๗.๑.๒ การสอบภาควิชาการ (ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้ว)
 - ๑๐๐๐ รับฟังคำชี้แจง ณ กองร้อยทหารสารวัตรกองพลทหารราบที่ ๕
 - ๑๐๐๐ – ๑๖๐๐ เข้ารับการทดสอบภาควิชาการ สถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบ ในห้วงรับฟังคาชี้แจง การแต่งกาย : ชุดฝึกพราง
 ๗.๒ การสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 - ๐๗๐๐ รับฟังคำชี้แจง ณ กองร้อยทหารสารวัตรกองพลทหารราบที่ ๕
 - ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ สอบสัมภาษณ์ สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในห้วงรับฟังคาชี้แจง
 การแต่งกาย : ชุดฝึกพราง
 
 ๘. การทดสอบความรู้ภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์ ( คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน )
 ๘.๑ ทดสอบภาควิชาการ : วิชาแบบธรรมเนียมทหาร ( ๔๐ คะแนน )
 ๘.๒ สอบสัมภาษณ์ ( ๒๐ คะแนน )
 
 ๙. ประกาศผลการสอบ ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐
 ณ กองร้อยทหารสารวัตรกองพลทหารราบที่ ๕
 
 ๑๐. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ให้สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายกำลังพลกองพลทหารราบที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.๐๗๕ ๔๙๕๐๗๔ – ๘ ต่อ ๔๕๐๙๑ หรือที่ www.infdv5.com
เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 14 พฤศจิกายน 2555
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 3 (บัญชี) หลักสูตรการสอบปี 55 (อ.ชลสิทธิ์)
SG590

ราคาปกติ 5,500 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 3 (บัญชี) หลักสูตรการสอบปี 55 (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์ และทีมงาน

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ใช้สอบทุกวิชาเอก อบจ.นครราชสีมา (SP)
SP373

ราคาพิเศษ 200 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ใช้สอบทุกวิชาเอก อบจ.นครราชสีมา (SP)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือ+ข้อสอบ E-BOOK กรมบัญชีกลางคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved