สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประกาศ รับสมัคร คนพิการเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวม 2 อัตรา (1-21 พ.ย.55)

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศ รับสมัคร คนพิการเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวม 2 อัตรา (1-21 พ.ย.55)

 
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3  และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิที่กำหนด บาท
ประเภท : ข้าราชการ ระดับ 3
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3 รับสมัครคุณวุฒิปริญญาตรีทางกฎหมาย หรือทางรัฐศาสตร์ หรือทางรัฐประศาสนศาสตร์
(2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 รับสมัครคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นไปตามประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3
(1.1) ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม(1.2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(1.3) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงงานของศาลรัฐธรรมนูญ และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(1.4) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
(2.1) ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ นโยบายและแผน การบริหารงานบุคคล การเงินและบัญชี การคลังและงบประมาณ การพัสดุ การประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรม
(2.2) ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
(2.3) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงงานศาลรัฐธรรมนูญ

 
ทักษะ/สมรรถนะ : (1) ต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ
(2) ต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบเท่าของ ก.พ.
(3) มีคุณสมบัติอย่างอื่น ตรงตามประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555
 
 
รับสมัครดวยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2555
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 5.37 MB )
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 06 พฤศจิกายน 2555
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 3 (บัญชี) หลักสูตรการสอบปี 55 (อ.ชลสิทธิ์)
SG590

ราคาปกติ 5,500 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 3 (บัญชี) หลักสูตรการสอบปี 55 (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์ และทีมงาน

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ใช้สอบทุกวิชาเอก อบจ.นครราชสีมา (SP)
SP373

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ใช้สอบทุกวิชาเอก อบจ.นครราชสีมา (SP)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือ+ข้อสอบ E-BOOK กรมบัญชีกลางคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved