สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประกาศ รับสมัคร คนพิการเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวม 2 อัตรา (1-21 พ.ย.55)

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศ รับสมัคร คนพิการเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวม 2 อัตรา (1-21 พ.ย.55)

 
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3  และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิที่กำหนด บาท
ประเภท : ข้าราชการ ระดับ 3
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3 รับสมัครคุณวุฒิปริญญาตรีทางกฎหมาย หรือทางรัฐศาสตร์ หรือทางรัฐประศาสนศาสตร์
(2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 รับสมัครคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นไปตามประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3
(1.1) ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม(1.2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(1.3) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงงานของศาลรัฐธรรมนูญ และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(1.4) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
(2.1) ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ นโยบายและแผน การบริหารงานบุคคล การเงินและบัญชี การคลังและงบประมาณ การพัสดุ การประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรม
(2.2) ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
(2.3) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงงานศาลรัฐธรรมนูญ

 
ทักษะ/สมรรถนะ : (1) ต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ
(2) ต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบเท่าของ ก.พ.
(3) มีคุณสมบัติอย่างอื่น ตรงตามประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555
 
 
รับสมัครดวยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2555
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 5.37 MB )
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 06 พฤศจิกายน 2555
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 3 (บัญชี) หลักสูตรการสอบปี 55 (อ.ชลสิทธิ์)
SG590

ราคาปกติ 5,500 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 3 (บัญชี) หลักสูตรการสอบปี 55 (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์ และทีมงาน

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ใช้สอบทุกวิชาเอก อบจ.นครราชสีมา (SP)
SP373

ราคาพิเศษ 250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ใช้สอบทุกวิชาเอก อบจ.นครราชสีมา (SP)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved