สำนักงาน ก.ล.ต.
รับสมัครพนักงาน 14 ตำแหน่ง

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กลต. รับสมัครพนักงานเข้าทำงานดังรายละเอียดดังนี้ 
 
 1. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกำกับตลาด (สายงานพัฒนาตลาด) 
 - มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ที่ปรึกษาทางการเงิน ฯลฯ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุนในองค์กรของรัฐ สถาบันการเงิน หรือบริษัททั่วไป 
 
 2. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายยุทธศาสตร์ และการต่างประเทศ 
 - มีประสบการณ์ในภาคการเงิน การวิเคราะห์ วิจัย และการวางกลยุทธ์ 
 
 3. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายวิจัยและบริหารความเสี่ยงตลาดทุน (สายงานวิจัยและบริหารความเสี่ยง)
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดีมาก 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ 
 - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารทางการเงินและกลไกในตลาดทุน หรือมีคุณวุฒิ CFA 
 
 4. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายวิจัยและบริหารความเสี่ยงตลาดทุน (สายพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน) 
 - มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาพัฒนาเกี่ยวกับธุรกรรมและสินค้าในตลาดทุน 
 - มีคุณวุฒิ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 
 5. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน (สายความรู้การลงทุน) 
 - มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน การลงทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุน 
 - มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน เช่น การบริหารจัดการและวางแผนสื่อ การเขียนบท วิทยุและโทรทัศน์ การเขียนบทความนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ 
 
 6. เจ้าหน้าที่บริหาร สายตรวจสอบงบการเงิน ฝ่ายกำลังบัญชีตลาดทุน 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 - มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชีเป็นอย่างดี 
 - มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 
 7. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารหนี้และตราสารอื่น 
 - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจจัดการลงทุน 
 - มีความรู้ด้านตราสารทางการเงิน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า นวัตกรรมของตราสารทางการเงิน การบริหารการเงิน การจัดการลงทุน เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง การคำนวณมูลค่าตราสารทางการเงิน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการลงทุน และความเสี่ยงที่ถูกต้องครบถ้วน 
 
 8. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 
 9. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายคดี 
 คุณสมบัติข้อ 8-9
 - วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านกฎหมายมหาชน 
 
 10. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน (สายงานกลั่นกรอง) 
 - มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ 
 
 11. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน (สายงานตรวจสอบ) 
 - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และการดำเนินคดี หรือมีประสบการณ์ในการว่าความ 
 
 12. เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์คดีปกครอง 
 - วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านกฎหมายแรงงาน หรือมีประสบการณ์ในการทำคดีปกครอง 
 
 13. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 - วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านกฎหมายแรงงาน หรือมีประสบการณ์ในการทำคดีปกครอง 
 
 14. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 - มีประสบการณ์เป็น System Administrator อย่างน้อย 2 ปี 
 - มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบปฏิบัติการ UNIX (Solaris) หรือ Windows Server 2003 และ 2008 และระบบเครือข่าย LAN และ WAN 
 
 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 5.5 หรือผลสอบCU-TEP หรือ TU-GET (ที่มีคะแนนเทียบเท่า) ไม่เกิน 3 ปีมาแสดง ผู้สนใจสามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและส่งมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ชั้น 10 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ส บี ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ E-mail: recruit@sec.or.th หรือแฟกซ์ 0-2695-9874 โทร. 0-2263-6178 คุณสุวิมล ทองแคล้ว
เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 18 พฤษภาคม 2555
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คู่มือสอบ ตำรวจอำนวยการ วุฒิ ม.6/ปวช. ปี 2555 สรุปสาระสำคัญวิชาเฉพาะตำแหน่ง (NK)
NK216
ติวสัญจรภาค ก. ก.พ. ติวที่จังหวัดยะลา ทุกระดับ (อ.ชลสิทธิ์)
SG547

ราคาปกติ 5,500 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
ติวสัญจรภาค ก. ก.พ. ติวที่จังหวัดยะลา ทุกระดับ (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

ติวสัญจรภาค ก. ก.พ. ติวที่จังหวัดนครราชสีมา ทุกระดับ (อ.ชลสิทธิ์)
SG548

ราคาปกติ 5,500 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
ติวสัญจรภาค ก. ก.พ. ติวที่จังหวัดนครราชสีมา ทุกระดับ (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่จังหวัดอุดรธานี วุฒิ ม.6/ปวช.(อ.ชลสิทธิ์)
SG542

ราคาปกติ 9,900 บาท

ราคาพิเศษ 5,000 บาท
ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่จังหวัดอุดรธานี วุฒิ ม.6/ปวช.(อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่จังหวัดบุรีรัมย์ วุฒิ ม.6/ปวช. (อ.ชลสิทธิ์)
SG544

ราคาปกติ 9,900 บาท

ราคาพิเศษ 5,000 บาท
ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่จังหวัดบุรีรัมย์ วุฒิ ม.6/ปวช. (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่พิษณุโลก วุฒิ ม.6/ปวช. (อ.ชลสิทธิ์)
SG545

ราคาปกติ 9,900 บาท

ราคาพิเศษ 5,000 บาท
ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่พิษณุโลก วุฒิ ม.6/ปวช. (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved