สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
ประกาศ รับอาจารย์ (15 พฤษภาคม - 13 กรกฎาคม 2555)

 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 
 ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3519
 สังกัด สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 
 อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 21,690 - 49,350 บาท
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา 
 
 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 ภาระงานวิจัย
 ทำวิจัย ปีละ 1 เรื่อง (เป็นหัวหน้าโครงการ)
 ภาระงานสอน
 1. งานสอน นิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ในและนอกเวลาราชการ)
 2. คุมปริญญานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ในและนอกเวลาราชการ)
 ภาระงานบริการวิชาการ
 1. มีส่วนร่วมโครงการบริการวิชาการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 2. เขียนบทความทางวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสาร ปีละ 2 เรื่อง
 ภาระงานทั่วไป
 ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 เงื่อนไขการจ้าง
 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงาน และจัดหาบุคคลมาค้ำประกัน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน ได้แก่ การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย ประกันสังคม ตลอดจนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จดทะเบียนแล้ว
 บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ไม่สำเร็จปริญญาเอกจะไม่มี การเพิ่มประสบการณ์ และสำหรับประสบการณ์จะคำนวณให้เฉพาะระยะเวลาหลังจากสำเร็จปริญญาเอกเท่านั้น
 กรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือกซึ่งอยู่ระหว่างการชดใช้ทุน หรือมีความประสงค์ขอเพิ่มประสบการณ์ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะและนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงประกาศผลการคัดเลือกและดำเนินการจ้างต่อไป
 
 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด 
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
 
 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 7600 , 5223
เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 11 พฤษภาคม 2555
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คู่มือสอบ ตำรวจอำนวยการ วุฒิ ม.6/ปวช. ปี 2555 สรุปสาระสำคัญวิชาเฉพาะตำแหน่ง (NK)
NK216
ติวสัญจรภาค ก. ก.พ. ติวที่จังหวัดยะลา ทุกระดับ (อ.ชลสิทธิ์)
SG547

ราคาปกติ 5,500 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
ติวสัญจรภาค ก. ก.พ. ติวที่จังหวัดยะลา ทุกระดับ (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

ติวสัญจรภาค ก. ก.พ. ติวที่จังหวัดนครราชสีมา ทุกระดับ (อ.ชลสิทธิ์)
SG548

ราคาปกติ 5,500 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
ติวสัญจรภาค ก. ก.พ. ติวที่จังหวัดนครราชสีมา ทุกระดับ (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่จังหวัดอุดรธานี วุฒิ ม.6/ปวช.(อ.ชลสิทธิ์)
SG542

ราคาปกติ 9,900 บาท

ราคาพิเศษ 5,000 บาท
ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่จังหวัดอุดรธานี วุฒิ ม.6/ปวช.(อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่จังหวัดบุรีรัมย์ วุฒิ ม.6/ปวช. (อ.ชลสิทธิ์)
SG544

ราคาปกติ 9,900 บาท

ราคาพิเศษ 5,000 บาท
ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่จังหวัดบุรีรัมย์ วุฒิ ม.6/ปวช. (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่พิษณุโลก วุฒิ ม.6/ปวช. (อ.ชลสิทธิ์)
SG545

ราคาปกติ 9,900 บาท

ราคาพิเศษ 5,000 บาท
ติวสัญจรนายสิบตำรวจ ติวที่พิษณุโลก วุฒิ ม.6/ปวช. (อ.ชลสิทธิ์)

ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved