การประปานครหลวง
ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ป.ตรี-โท รวม 12 ตำแหน่ง 96 อัตรา <รับออนไลน์>(บัดนี้-10 ม.ค.55)
ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การประปานครหลวงมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กาหนด เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตาแหน่งต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งและคุณวุฒิ

1. วิศวกร จานวน 32 อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้า เครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า การวัดคุมหรือระบบเครื่องมือวัด (Instrumentation System Engineering) อิเล็กทรอนิกส์ และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) สาหรับสาขาวิชาที่กาหนดให้มีใบ ก.ว.

2. นักคอมพิวเตอร์ จานวน 6 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ทุกสาขา

4. นักวิชาการการเงินการคลัง จานวน 5 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร หรือทางเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง (หากมีคะแนน TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

5. นักบัญชี จานวน 13 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบัญชี

6. นักบริหารงานทั่วไป จานวน 22 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจทุกสาขา (ยกเว้นสาขาการบัญชี) รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (Public Administration) การบริหารการศึกษา

7. นักบริหารงานพัสดุ จานวน 3 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจทุกสาขา

8. นักบริหารงานรายได้ จานวน 6 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจทุกสาขา

9. นักทรัพยากรบุคคล จานวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)

10. นักประชาสัมพันธ์ จานวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์

11. นิติกร จานวน 4 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางกฎหมาย และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ของสภาทนายความแห่งประเทศไทย

12. นักวิทยาศาสตร์ (สอบเพื่อขึ้นบัญชีสารอง)
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิธีการสอบคัดเลือก
สอบข้อเขียน มี 3 วิชา คือ
1 วิชาเฉพาะตำแหน่ง  100 คะแนน 
2 ภาษาอังกฤษ  100 คะแนน
3 ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ  100 คะแนน


การประปานครหลวง
ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

   การประปานครหลวง

 • ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน


  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

   

  เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 280.68 KB )
  เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/upload/job_download/03_01_20121325557331.pdf
  วันที่ประกาศ : 03 มกราคม 2555
  ความคิดเห็นที่ 1
  ผมสมัครไม่ได้ครับ กดส่งใบสมัครแล้วมันก็ไม่มีข้อมูลครับ
  โดย : พงศ์พีสิธฐ ธรรมสุขี    04 ม.ค. 2555 / 21:04
  ปิดหน้านี้


  คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
  คู่มือสอบ ภาค ก. ปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร ปี 55 (NV)
  NV349
  ราคาพิเศษ 160 บาท
  คู่มือสอบ ภาค ก. ปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร ปี 55 (NV)

  จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

  คู่มือสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ (อก.) ปี 2555 (NK)
  NK197
  ราคาพิเศษ 120 บาท
  คู่มือสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ (อก.) ปี 2555 (NK)

  จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

  รวมข้อสอบเก่า+เก็งข้อสอบ นายสิบทหารบก (GB)
  GB271
  ราคาพิเศษ 200 บาท
  รวมข้อสอบเก่า+เก็งข้อสอบ นายสิบทหารบก (GB)

  จัดทำโดย... สถาบันวิชาการตำราทอง

  คู่มือสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 /ปวช. ปี 2555 (NK)
  NK200
  ราคาพิเศษ 160 บาท
  คู่มือสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 /ปวช. ปี 2555 (NK)

  จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

  คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

  Copyright © 2015 All rights reserved