วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2555 (2 ม.ค.-19 เม.ย.55)

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียน
ผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ประเภททุนส่วนตัว จำนวน ๑๐๐ นาย
( รับทั้งเพศชายและเพศหญิง )

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
๒. ๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าทางวิชาชีพ) หรือเป็นผู้ที่สถานศึกษารับรองว่ากำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่เปิดรับสมัคร
๒.๒ มีสถานภาพโสด อายุครบ ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ปี นับถึงวันเปิด
การศึกษาของปีที่สมัคร
๒.๓ มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า
๑๕๕ เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนด
๒.๔ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะมิใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๒.๕ ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๖ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย
๒.๗ ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษา
ให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ
๒.๙ ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
๒.๑๐ ได้รับอนุญาตจากบิดา – มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
๒.๑๑ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์เป็นพนักงานช่วยการพยาบาล ให้ต้นสังกัดออกหนังสือ
รับรองประสบการณ์การทำงานด้วย

๓. กำหนดการจำหน่ายระเบียบการสมัคร
๓.๑ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
๓. ๑.๑ วันเวลาราชการ ที่อาคาร กองอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
๓. ๑.๒ วันหยุดราชการ ที่อาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป หมดเขตวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
๓.๒ ทางไปรษณีย์ สั่งซื้อระเบียบการได้ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป หมดเขต
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์) โดยสั่งซื้อได้ที่ คณะกรรมการรับสมัครวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถีเขตราชเทวี ๑๐๔๐๐ ในราคาชุดละ ๑๕๐ บาท ธนาณัติสั่งจ่าย
ในนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก “ปณ. ดุสิต” เท่านั้น
๓.๓ ทางเว็บไซต์ www.rtanc.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๔ – วันที่ ๙ เมษายน
๒๕๕๕ สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
๓.๓.๑ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th โดย คลิ๊กที่ “ สมัครเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล “
๓.๓.๒ ท่านสามารถ Download ระเบียบการและใบสมัคร และลงรายละเอียดใน
ใบสมัครแล้วสั่งพิมพ์ หรือสั่งพิมพ์ใบสมัคร เพื่อนำมากรอกข้อมูล แล้วยื่นใบสมัครฯ พร้อมบัตรประจำตัว
ผู้สมัคร (เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัคร ออกหมายเลขประจำตัวและประทับตราให้ต่อไป)
๔.การรับสมัคร
๔.๑ การรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕
เป็นต้นไป หมดเขตการรับสมัครวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์) โดยผู้สมัครต้อง
ปฏิบัติตามที่ระเบียบการสมัครกำหนดไว้ทุกประการ
๔.๒ การรับสมัครโดยตรงที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ตั้งแต่๒ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง
๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
๕. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาควิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่คุณสมบัติและหลักฐาน
การสมัครครบถ้วน เป็นผู้มีสิทธิสอบความรู้ภาควิชาการ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์
http://www.rtanc.ac.th ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๖. กำหนดการสอบภาควิชาการ
๖.๑ กำหนดการสอบในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
๖.๒ วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๖)

๗. การประกาศผลการสอบภาควิชาการ การทดสอบบุคลิกภาพ และการสอบ
สัมภาษณ์
๗.๑ การประกาศผลการคัดเลือกภาควิชาการและรายชื่อผู้มีสิทธิรับการทดสอบสุขภาพจิต
และสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th ในวันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และผู้สมัครต้องรายงานตัวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๗.๒ การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ณ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
โดยผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ต้องไปรายงานตัวและทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วย
พยาบาลกองทัพบก ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด
ถือว่าสละสิทธิ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐โทร. ๐ – ๒๓๕๔-๗๘๔๒ และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 95.27 KB )
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 22 ธันวาคม 2554
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คู่มือสอบ ภาค ก. ปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร ปี 55 (NV)
NV349
ราคาพิเศษ 160 บาท
คู่มือสอบ ภาค ก. ปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร ปี 55 (NV)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

คู่มือสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ (อก.) ปี 2555 (NK)
NK197
ราคาพิเศษ 120 บาท
คู่มือสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ (อก.) ปี 2555 (NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

รวมข้อสอบเก่า+เก็งข้อสอบ นายสิบทหารบก (GB)
GB271
ราคาพิเศษ 200 บาท
รวมข้อสอบเก่า+เก็งข้อสอบ นายสิบทหารบก (GB)

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการตำราทอง

คู่มือสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 /ปวช. ปี 2555 (NK)
NK200
ราคาพิเศษ 160 บาท
คู่มือสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 /ปวช. ปี 2555 (NK)

จัดทำโดย... ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved