สนง.สภาเกษตรกรเเห่งชาติ
AE ฟรี แนวข้อสอบสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป นักวิชาการเงินเละบัญชี นักวิชาการเกษตร นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 8 ปี 2560
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
 
AE ฟรี แนวข้อสอบสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป นักวิชาการเงินเละบัญชี นักวิชาการเกษตร นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 8 ปี 2560
 
16. คำที่ออกเสียงแบบเคียงกันมาอยู่ในข้อใด
ก. ผกา 
ข. ผงก 
ค. ผงะ 
ง. ผงาด
 
ตอบ ก. ผกา
พยัญชนะคู่แบบเคียงกันมา (หรือแบบเรียงพยางค์) คือ แต่ละเสียงจะออกเสียงเต็มเสียง แลเสียงทั้งสองไม่
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เช่น ผกา (ผะ – กา), ขจาย (ขะ – จาย), ขดาน (ขะ – ดาน), ขจี (ขะ – จี) ฯลฯ
 
17.คำที่ออกเสียงแบบนำกันมาอยู่ในข้อใด
ก. ขจาย 
ข. ขมิ้น 
ค. ขดาน 
ง. ขจี
 
ตอบ ข. ขมิ้น
พยัญชนะคู่แบบนำกันมา (หรือแบบอักษรนำ) คือ พยัญชนะต้นหรือตัวหน้ามีอำนาจเหนือพยัญชนะตามหรือ
ตัวหลัง ทำให้พยัญชนะตามออกเสียงเปลี่ยนไปตามเสียงพยัญชนะต้นได้ ทั้งที่พยัญชนะต้นออกเสียงได้เพียง
ครึ่งเสียง เช่น ขมิ้น (ขะ – หมิ้น), ผงก (ผะ – หงก), ผงะ (ผะ – หงะ), ผงาด (ผะ – หงาด) ฯลฯ
 
18. ฤ กับ ฦ ในภาษาไทยต่างจาก ฤ กับ ฦ ในภาษาสันสกฤตอย่างไร
ก. ฤ กับ ฦ ในภาษาไทยออกเสียงได้หลายอย่าง แต่ ฤ กับ ฦ ในภาษาสันสกฤตออกเสียงได้อย่างเดียว
ข. ฤ กับ ฦ ในภาษาไทยออกเสียงต่างจาก ฤ กับ ฦ ในภาษาสันสกฤต
ค. ฤ กับ ฦ ในภาษาไทยเป็น พยัญชนะ + สระ แต่ ฤ กับ ฦ ในภาษาสันสกฤตเป็นสระ
ง. ถูกข้อ 2 และ 3
 
ตอบ ค. ฤ กับ ฦ ในภาษาไทยเป็น พยัญชนะ + สระ แต่ ฤ กับ ฦ ในภาษาสันสกฤตเป็นสระ
ฤ กับ ฦ ในภาษาไทยต่างจากภาษาสันสกฤต คือ ในภาษาสันสกฤตถือว่า ฤ เป็นสระ แต่ในภาษาไทยถือว่า
ฤ คือ พยัญชนะ ร + สระอิ (เช่น ฤทธิ์) หรือ พยัญชนะร + สระอึ (เช่น พฤกษ์) หรือพยัญชนะ ร + สระเออ
(เช่น ฤกษ์) ทั้งนี้แล้วแต่ความนิยมในการอ่าน เมื่อเราใช้ ฤ จึงไม่ต้องใช้สระกำกับอีกเพราะมีสระอยู่ในตัวแล้ว
(ส่วน ฦ คือ พยัญชนะ ล + สระอึ แต่ในปัจจุบันเกือบไม่มีที่ใช้แล้ว)
 
19. คำที่พยัญชนะท้ายทำหน้าที่เป็นทั้งตัวสะกดและพยัญชนะต้นอยู่ในข้อใด
ก. ลักยิ้ม 
ข. ลักลั่น 
ค. ลักหลับ 
ง. ลักษณะ
 
ตอบ ง. ลักษณะ
พยัญชนะท้ายคำที่ทำหน้าที่เป็นทั้งตัวสะกดและพยัญชนะต้นจะเป็นคำมากพยางค์ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 1. เป็น
คำยืมจากภาษาอื่น เช่น ราษฎร ลักษณะบุษบา ฯลฯ 2. เป็นคำที่ไม่รู้ที่มา เช่น จั๊กจั่น ตั๊กแตน ตุ๊กตา ฯลฯ 3.
เป็นคำซ้อนหรือคำประสมเช่น ลักเพศ ลักปิดลักเปิด ทุนทรัพย์ ฯลฯ
 
20.คำซึ่งมีเสียงตัวสะกดเสียงเดียวกันอยู่ในข้อใด
ก. ชัยศรี ชันษา 
ข. สัปดาห์ สัญญา 
ค. สัญญา วันทา 
ง. ปัญญา ปรัชญา
 
ตอบ ค. สัญญา วันทา
พยัญชนะท้ายคำที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในภาษาไทยมีได้เพียงเสียงเดียว แม้ในคำที่ยืมจากภาษาอื่นจะมี
พยัญชนะท้ายคำเรียงกันมามากกว่าเสียงเดียวก็ตาม โดยพยัญชนะตัวสะกดของไทยจะมีทั้งหมด 8 เสียง ดังนี้
1. แม่กก ได้แก่ ก ข ค ฆ
2. แม่กด ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส
3. แม่กบ ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ
4. แม่กน ได้แก่ น ณ ร ล ฬ ญ
5. แม่กง ได้แก่ ง
6. แม่กม ได้แก่ ม
7. แม่เกย ได้แก่ ย
8. แม่เกอว ได้แก่ ว
 
21. เสียงวรรณยุกต์ในข้อความว่า “ชักหน้าไม่ถึงหลัง” มีอะไรบ้าง
ก. สามัญ โท เอก สามัญ สามัญ 
ข. ตรี โท โท จัตวา จัตวา
ค. ตรี โท เอก สามัญ สามัญ 
ง. ตรี โท เอก จัตวา จัตวา
 
ตอบ ข. ตรี โท โท จัตวา จัตวา
เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมี 5 เสียง 4 รูป คือ
เสียงสามัญ (ไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับ), เสียงเอก (  ), เสียงโท ( ), เสียงตรี ( ), เสียงจัตวา (  )โดย
พยัญชนะเสียงกลาง (ก จ ด ต บ ป อ) จะใช้รูปวรรณยุกต์กำกับตรงตามเสียง ส่วนพยัญชนะเสียงต่ำ (ค ง
ช ซ ท น พ ฟ ม ย ร ล ว ฮ) รูปและเสียงวรรณยุกต์จะไม่ตรงกันคือ รูปวรรณยุกต์เอกจะเป็นเสียงโท
รูปวรรณยุกต์โทจะเป็นเสียงตรี, พยัญชนะเสียงสูง (ข ฉ ถ ผ ฝ ส ห) จะไม่มีเสียงสามัญ ถ้าไม่มีรูป
วรรณยุกต์กำกับจะเป็นเสียงจัตวา นอกจากนั้นรูปและเสียงวรรณยุกต์จะตรงกัน
 
22. รูปวรรณยุกต์ผิดอยู่ในข้อใด
ก. ขนมนี่กร๊อบกรอบนะ 
ข. เรียนไม่ไหวเลยดร๊อปเอาไว้ก่อน
ค. เขาร้องเพลงป๊อป 
ง. เราชอบไปช๊อปปิ้ง
 
ตอบ ง. เราชอบไปช๊อปปิ้ง
โดย ช (ช๊อป) เป็นพยัญชนะเสียงต่ำ จะไม่ใช้รูปวรรณยุกต์ตรีกำกับ (ถ้าต้องการเสียงตรีจะใช้รูปวรรณยุกต์
โท ถ้าต้องการเสียงโทจะใช้รูปวรรณยุกต์เอก)
 
23. เมื่อพูดจากัน คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเน้นเสียงไม่เหมือนข้ออื่น
ก. ยืนอยู่ที่ชะง่อนผา 
ข. ไปสืบชะตา
ค. เขาชอบกินทุเรียนชะนี 
ง. พยาบาลช่วยชะล้างแผลให้
 
ตอบ ง. พยาบาลช่วยชะล้างแผลให้
โดยคำว่า ชะล้าง จะเน้นเสียงหนักที่ ชะ มากกว่าคำว่า ชะง่อนชะตา และชะนี เพราะคำว่า ชะ ในชะล้าง
เป็นคำกริยา
 
24. คำที่มีความหมายแฝงบอกทิศทางประกอบอยู่ปรากฏในข้อใด
ก. ที่นี่มีน้ำใส 
ข. ที่นี่มีน้ำแข็ง 
ค. ที่นี่มีน้ำสะอาด 
ง. ที่นี่มีน้ำตก
 
ตอบ ง. ที่นี่มีน้ำตก
ความหมายแฝง คือ ความหมายย่อยที่แฝงอยู่ในความหมายใหญ่ซึ่งแนะรายละเอียดบางอย่างไว้ในความหมาย
นั้น ๆ เช่น ความหมายแฝงที่บอกทิศทาง ได้แก่ ฟู พอง เขย่ง ดิ่ง หล่น ตก ร่วง อัด ยัด ถ่ม บ้วน รุน
ดัน ผลัก เฉียด ประชิด เตลิด ฯลฯ
 
25. การใช้คำในเชิงอุปมาอยู่ในข้อใด
ก. เขาเป็นเจว็ดอยู่ในที่ประชุม ข. เจว็ดวางอยู่ในศาลพระภูมิ
ค. เจว็ดทำด้วยแผ่นไม้รูปคล้ายเสมา ง. ฉันไม่เคยเห็นเจว็ด
ตอบ ก. เขาเป็นเจว็ดอยู่ในที่ประชุม
คำอุปมา คือ คำที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อพรรณนาบอกลักษณะให้เห็นถนัดชัดเจนขึ้น ส่วนมากเป็นคำนามที่ใช้
อยู่ใกล้ตัว แต่บางทีหาคำที่ใช้อยู่มาเปรียบให้เห็นไม่ได้ก็ต้องสร้างคำขึ้นใหม่ที่ส่วนมากจะเป็นคำประสมที่ใช้คำเดิมที่มี
อยู่เป็นคำตั้งทำให้มีความหมายใหม่เกิดขึ้นอีกความหมายหนึ่ง เช่น เจว็ด (ผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นประธานหรือเป็น
ใหญ่แต่ไม่มีอำนาจ) ฯลฯ
 
26.คำที่แยกเสียงแยกความหมายปรากฏในข้อใด
ก. ผ้านุ่งหลุดลุ่ย ริมผ้าก็รุ่ย ไม่น่าดูเลย 
ข. ผ้านุ่งหลุดรุ่ย ริมผ้าก็ลุ่ย ไม่น่าดูเลย
ค. ผ้านุ่งหลุดหลวม ริมผ้าก็รุ่ย ไม่น่าดูเลย 
ง. ผ้านุ่งหลุดลุ่ย ริมผ้าก็ร่วง ไม่น่าดูเลย
 
ตอบ ก. ผ้านุ่งหลุดลุ่ย ริมผ้าก็รุ่ย ไม่น่าดูเลย
การแยกเสียงแยกความหมาย คือ การเปลี่ยนแปลงเสียงในคำบางคำที่มีความหมายหลายอย่างให้แตกต่างกัน
บ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนว่าคำนั้นมีความหมายว่าอย่างไรในที่นั้น ๆ โดยความหมายย่อยและที่ใช้อาจจะ
แตกต่างกัน เช่น รุ่ย คือ หลุดออกจากที่เดิมทีละเล็กละน้อย เช่น ริมผ้ารุ่ย ส่วน ลุ่ย คือ คลายออก เช่น
ผ้านุ่งที่เหน็บไว้ลุ่ยออก มักใช้คู่กับหลุด เช่น หลุดลุ่ย ความหมายจึงต่างกันตรงที่ ลุ่ย อาจเพียงคลายยังไม่หลุด
จนกว่าจะใช้คำว่า หลุดลุ่ย
 
27. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นคำซ้อน
ก. บ้านเมืองนั้นฆ่าฟันกันตายทุกวัน
 ข. อย่าถึงกับฆ่าแกงกันเลย
ค. เดินเล่นฆ่าเวลาก่อนอาหาร
 ง. ผลิตภัณฑ์ใหม่ช่วยฆ่ากลิ่นได้ดี
 
ตอบ ก. บ้านเมืองนั้นฆ่าฟันกันตายทุกวัน
คำซ้อน คือ คำเดี่ยว 2 4 หรือ 6 คำที่มีความหมายหรือมีเสียงใกล้เคียงกัน หรือเป็นไปในทำนองเดียวกัน
ซ้อนเข้าคู่กัน จึงทำให้เกิดคำใหม่ที่มีความหมายใหม่ขึ้น แต่ความหมายใหม่ก็ยังคงเกี่ยวเนื่องกับความหมายเดิม
เช่น หน้าตา เนื้อตัว ผิดชอบ ได้เสีย ใจคอ ฆ่าฟัน ทุบตี ทิ่มตำ ฯลฯ
 
28. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อต่อไปนี้ คำใดเป็นคำซ้ำ
ก. ท่าทางดี๊ด๊า 
ข. ไม่เห็นจะดีเด่ตรงไหน
ค. หน้าตาดี๊ดี 
ง. หน้าตาก็ดูดีดอก
 
ตอบ ค. หน้าตาดี๊ดี
คำซ้ำ คือ คำคำเดียวกันที่นำมากล่าว 2 ครั้ง เพื่อให้มีความหมายเน้นหนักขึ้น หรือเพื่อให้มีความหมายต่าง
จากคำเดี่ยว ซึ่งวิธีสร้างคำซ้ำก็เหมือนกับการสร้างคำซ้อน แต่ใช้คำคำเดียวมาซ้อนกันโดยมีเครื่องหมายไม้ยมกกำกับ
เช่น สวย ๆ งาม ๆ ดี ๆ ชั่ว ๆ ฯลฯ แต่บางคำเมื่อต้องการเน้นจริง ๆ เสียงวรรณยุกต์ของคำต้นจะเปลี่ยนไป
เป็นเสียงตรี เช่น หน้าตาดี๊ดี (หน้าตาดีมาก), เสื้อซ้วยสวย (เสื้อสวยมาก) เป็นต้น
 
29.คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อต่อไปนี้ คำใดเป็นคำประสม
ก. นักเรียนกำลังคิดเลขในใจ 
ข. ในใจเขาคิดอย่างไรไม่รู้
ค. อยู่ข้างในใจก็ยังเป็นห่วง 
ง. เธอยังอยู่ในใจของฉันเสมอ
 
ตอบ ก. นักเรียนกำลังคิดเลขในใจ
คำประสม คือ คำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมาประสมเข้าด้วยกัน โดยมีเจตนาเพื่อให้ได้คำใหม่ที่มีความหมายใหม่มา
ใช้ในภาษา ซึ่งคำที่นำมาประสมกันนี้จะไม่มีความหมายคล้ายกันอย่างคำซ้อน โดยความหมายสำคัญอยู่ที่คำต้น (คำ
ตัวตั้ง) ส่วนที่ตามมาเป็นคำขยาย เช่น คำตัวตั้งเป็นคำบุรพบทและคำขยายเป็นคำนามหรือคำอื่น ๆ เช่น ในใจ ใช้
ขยายเลขเป็น เลขในใจ เป็นต้น
 
30. ข้อใดมีคำซึ่งอาจจะเป็นคำประสมหรือคำเดี่ยวเรียงกันก็ได้
ก. ผ้าเช็ดหน้าแห้งแล้ว 
ข. เอาผ้าเช็ดหน้าให้แห้ง
ค. ขอผ้าเช็ดหน้าคนป่วย 
ง. ขอผ้าเช็ดหน้าผืนใหม่
 
ตอบ ก. ผ้าเช็ดหน้าแห้งแล้ว
คำประสมบางคำมีลักษณะเหมือนคำเดี่ยวมาเรียงกันเข้าทำให้พิจารณายากว่าคำใดเป็นคำประสม คำใดไม่ใช่
ทั้งนี้เราไม่มีเครื่องหมายบอกได้ในภาษาเขียนแต่ในภาษาพูดเราใช้วิธีลงเสียงเน้น เช่น ผ้าเช็ดหน้าแห้งแล้ว เราไม่
ทราบว่าประโยคนี้จะเป็นผ้า/เช็ด/หน้า/แห้งแล้ว (เป็นคำเดี่ยวเรียงกัน) หรือจะเป็น ผ้าเช็ดหน้า/แห้งแล้ว
(ผ้าเช็ดหน้าเป็นคำประสม) เป็นต้น
 

 

      ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
     E-BOOK Download  คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560      
     ราคา 259 บาท  จัดทำโดย... นักวิชารเตรียมสอบราชการ
 
 
 
 แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นิติกร นักบัญชี พนักงานราชการ พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง
 ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 ข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 
 
 
 
 

       

 

 

ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***
 
เว็บไซต์ http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
 
  LINE ID :  sheetram
qr code sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
แนวข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกรปฎิบัติการ,การเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,นักทรัพยากรบุคคล สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,นิติกรปฎิบัติการ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,การเงินและบัญชี สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,นักจัดการงานทั่วไป สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ,ติวข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบเก่าสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ
ปฎิบัติการ,ข้อสอบกรมราชทัณฑ์,แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์,ติวกรมราช

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 30 พฤศจิกายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)
SGB126

ราคาปกติ 9900 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)
TBC825

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 257 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4  ปี 60 (TD)
TD266

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4 ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved