สนง.สภาเกษตรกรเเห่งชาติ
PD ฟรี แนวข้อสอบสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป นักวิชาการเงินเละบัญชี นักวิชาการเกษตร นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 6 ปี 2560
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
 
PD ฟรี แนวข้อสอบสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป นักวิชาการเงินเละบัญชี นักวิชาการเกษตร นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 6 ปี 2560
 
1.ประโยคใจความสำคัญของเรื่องนี้คือข้อใด
ก. การกินอาหารทีมีโปรตีนสูงทำให้อิ่มเร็วขึ้น
ข. ควรกินอาหารที่มีโปรตีนในปริมาณพอเหมาะ
ค. โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต
ง. อาหารที่มีโปรตีนสูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง
 
ตอบ ค. โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต
2. ใจความสำคัญของย่อหน้าที่ 4 คือข้อใด
ก. ร่างกายเพิ่มการกำจัดแคลเซียมได้มากขึ้น
ข. โอกาสขาดสารอาหารชนิดอื่นๆ เป็นไปได้สูง
ค. การกินอาหารที่มีโปรตีนสูง จะทำให้กินอาหารอื่นได้น้อยลง
ง. การกินอาหารที่มีโปรตีนสูงทำให้ร่างกายต้องกินแคลเซียมสูงด้วย
 
ตอบ ค. การกินอาหารที่มีโปรตีนสูง จะทำให้กินอาหารอื่นได้น้อยลง
 
3. ข้อใดเรียงลำดับจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
1) การกินอาหารจึงควรมีโปรตีนในปริมาณที่พอเหมาะ
2) การกินอาหารที่มีโปรตีนสูง จะทำให้กินอาหารอื่นได้น้อยลง
3) การกินอาหารที่มีโปรตีนสูง ทำให้ร่างกายต้องกินแคลเซียมสูงด้วย
4) การที่ได้รับโปรตีนสูงเกินไปจะไม่มีประโยชน์ จะเพิ่มความเสี่ยงอาจเป็นโรคอ้วนได้
ก. 2 1 3 4 
ข. 4 2 1 3
ค. 1 2 3 4 
ง. 4 3 2 1
 
ตอบ ง. 4 3 2 1
 
4. จากเนื้อความข้างต้นผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไร
ก. แนะนำ 
ข. ชี้แจง
ค. สั่งสอน 
ง. ให้ข้อคิด
 
ตอบ ข. ชี้แจง
 
5. ความคิดสำคัญของเรื่องนี้คืออะไร
ก. สตรีมีครรภ์ควรทานอาหารประเภทโปรตีนมากๆ
ข. ผู้ที่อยู่ในวัยเด็กควรทานอาหารประเภทโปรตีน
ค. ผู้ที่กินอาหารประเภทโปรตีนมากมีโอกาสเป็นโรคอ้วน
ง. โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต
 
ตอบ ง. โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตลักษณะภาษา
. คำในข้อใดแสดงลักษณะของภาษาไทยที่อาจจะไม่ตรงกับลักษณะของภาษาคำโดด
ก. คลอง 
ข. ปู่ 
ค. หนาว 
ง. ยืน
 
ตอบ ก. คลอง
 
1ลักษณะทั่วไปของภาษาคำโดดประการหนึ่งคือ คำแต่ละคำมีพยางค์เดียวและไม่มีเสียงควบกล้ำ แต่บางที
ภาษาไทยก็ไม่เป็นเช่นนี้เสียทีเดียว ทั้งนี้เพราะคำในภาษาไทยเป็นอันมากที่มีมากพยางค์และมีเสียงควบกล้ำ เช่น
คลอง คราด ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงฯลฯ
 
2. ข้อใดมิได้เรียงคำตามแบบภาษาไทย
ก. บาร์เบียร์ 
ข. เบียร์บาร์ 
ค. เบียร์ไทย 
ง. ฝาเบียร์
 
ตอบ ข. เบียร์บาร์
การเรียงคำตามแบบภาษาไทยนั้นจะต้องเรียงคำตามตำแหน่งหน้าที่คำใดทำหน้าที่ใด หมายความว่าอย่างไร ก็อยู่
ที่การเรียงลำดับคำ การเรียงคำผิดที่ผิดตำแหน่งความหมายจะเปลี่ยนไปด้วย เช่น คำขยายจะต้องอยู่หลังคำที่ถูก
ขยาย ฯลฯ
 
3. คำในข้อใดมิได้แสดงเพศตามแบบไทย
ก. เจ้าบ่าว 
ข. เจ้าสาว 
ค. บุรุษพยาบาล 
ง. อาจารย์หญิง
 
ตอบ ง. อาจารย์หญิง
ในภาษาคำโดด เมื่อต้องการแสดงเพศของคำนามจะใช้คำแสดงเพศมาประกอบข้างหน้า ข้างหลัง หรือ
ประสมกันตามแบบคำประสม เช่นเจ้าบ่าว – เจ้าสาว, พระเอก – นางเอก, บุรุษพยาบาล – นางพยาบาล ฯลฯ
 
4. คำในข้อใดแสดงมาลาตามแบบไทย
ก. จะให้คะแนน 
ข. ไม่ให้คะแนน 
ค. ให้คะแนนแล้ว 
ง. น่าให้คะแนน
 
ตอบ ง. น่าให้คะแนน
การแสดงมาลาตามแบบไทย คือ การแสดงภาวะหรืออารมณ์ในขณะที่พูด เช่น ออกคำสั่ง ขอร้อง อ้อน
วอน คาดคะเน ฯลฯ โดยการนำคำอื่นมาช่วยประกอบคำกริยาหรืออาจใช้กริยาช่วย ได้แก่ คง พึง จง ต้อง
อาจ โปรด ย่อม ฯลฯ หรือคำอื่น ๆ ช่วยแสดง ได้แก่ น่า เถอะ เถิด เป็นต้น
 
5. ระบบเสียงสูงต่ำแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในข้อใด
ก. ท่ามันจะเข้ามาด่าเราแน่ 
ข. ท่ามันจะเข้ามาตีเราแน่
ค. ท่ามันจะเข้ามารวนเราแน่ 
ง. ท่ามันจะเข้ามาท้าเราแน่
 
ตอบ ง. ท่ามันจะเข้ามาท้าเราแน่
ระบบเสียงสูงต่ำ (เสียงวรรณยุกต์) ในภาษาไทย คือ การกำหนดเสียงสูงต่ำไว้ตายตัวในคำแต่ละคำ เพื่อ
ต้องการแยกความหมาย โดยให้เสียงหนึ่งมีความหมายอย่างหนึ่ง หากเปลี่ยนเสียงความหมายก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย
เช่น ท่า = กิริยาอาการที่ปรากฏให้เห็น , ท้า = ชวนวิวาท ชวนขันสู้ ชวนให้ทดลองความรู้ความสามารถ ฯลฯ
 
6. ข้อใดใช้ตรวจสอบลักษณะของภาษาไทยได้
ก. กิน นอน นั่ง ยืน 
ข. เสวย นิทรา สถิต
ค. กินเจ นอนเล่น 
ง. กินนอกกินใน นอนหลับทับสิทธิ์
 
ตอบ ก. กิน นอน นั่ง ยืน
คำพยางค์เดียวที่เป็นคำพื้นฐานของภาษาไทย มักเป็นคำที่ใช้เรียกสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนกิริยาอาการที่จำเป็นแก่
มนุษย์ เช่น คำกริยาที่สำคัญและจำเป็น ได้แก่ กินนอน นั่ง ยืน เดิน วิ่ง พูด โดด โจน ฯลฯ
 
7. ที่มาของคำมากพยางค์ในภาษาไทยคืออะไร
ก. ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ 
ข. ไทยสร้างขึ้นใหม่เองตามแบบไทย
ค. เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาษาบางประการ 
ง. ทุกประการที่กล่าวแล้ว
 
ตอบ ง. ทุกประการที่กล่าวแล้ว
คำมากพยางค์ในภาษาไทยอาจมีที่มา 3 ทาง คือ
 
1. ยืมมาจากภาษาอื่น เช่น บาลี สันสกฤต เขมร อังกฤษ ฯลฯ
2. สร้างขึ้นใหม่ตามแบบวิธีการสร้างคำของไทย
3. เกิดคำใหม่เพราะการเปลี่ยนแปลงทางภาษาบางประการ
8. ทำอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่าออกเสียงสระ
ก. ปล่อยลมผ่านหลอดลมโดยไม่กักที่ส่วนใดในปาก
ข. ปล่อยลมผ่านหลอดลม แล้วกักที่เพดานปาก
ค. ปล่อยลมผ่านหลอดลม แล้วกักที่โคนฟัน
ง. ปล่อยลมผ่านหลอดลม แล้วกักที่ริมฝีปาก
 
ตอบ ก. ปล่อยลมผ่านหลอดลมโดยไม่กักที่ส่วนใดในปาก
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการออกเสียงสระกับการออกเสียงพยัญชนะ คือ การออกเสียงสระนั้นลม
หายใจที่พุ่งออกมาจากปอดสู่หลอดลมแล้วมาออกทางปากจะไม่ถูกกักไว้ที่ส่วนใดในปากเลย แต่การออกเสียง
พยัญชนะนั้นลมหายใจที่พุ่งออกมาจากหลอดลมจะถูกกักหรือถูกขัดขวางที่จุดใดจุดหนึ่งในปาก
 
9. สระเดี่ยวปรากฏในข้อใด
ก. วัว 
ข. โค 
ค. ควาย 
ง. หมวย
 
ตอบ ข. โค
เสียงสระในภาษาไทยมี 28 เสียง แบ่งออกเป็น
 
1. สระเดี่ยว 18 เสียง ได้แก่ อะ อา อึ อื เออะ เออ (สระกลาง), อิ อี เอะ เอ แอะ แอ(สระ
หน้า), อุ อู โอะ โอ เอาะ ออ (สระหลัง)
2. สระผสม 10 เสียง ได้แก่ เอือะ เอือ เอาอาว ไอ อาย (สระกลาง), เอียะ เอีย (สระหน้า), อัวะ
อัว (สระหลัง)
 
10. สระผสมไม่ปรากฏในข้อใด
ก. เฉา 
ข. เฉียด 
ค. ฉับ 
ง. ฉาย
 
ตอบ ค. ฉับ
 
11. พยัญชนะกึ่งสระอยู่ในข้อใด
ก. สาม 
ข. ศิลป์ 
ค. โสม 
ง. ใส
 
ตอบ ง. ใส
พยัญชนะกึ่งสระ ได้แก่ ย ว ซึ่งเป็นพยัญชนะที่มีคุณสมบัติทั้ง 2 ประการคือ 1. เป็นพยัญชนะ คือ อาจ
ใช้เป็นพยัญชนะต้น เช่น ยาก วิ่ง ฯลฯ และเป็นพยัญชนะตัวสะกด เช่น สาย (ใส), ราว (เรา) ฯลฯ 2. เป็น
สระ คือ อาจผสมกับพยัญชนะได้อย่างสระ เช่น เอย (เออ + อี), รวย (อุ + อิ) ฯลฯ
 
12. คำในข้อใดออกเสียงสั้นยาวต่างจากข้ออื่น
ก. ม่าน 
ข. ด่าน 
ค. ท่าน 
ง. อ่าน
 
ตอบ ค. ท่าน
อัตราการออกเสียงสั้นยาวในภาษาไทยนั้น จะใช้ “มาตรา” ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้วัดความยาวของเสียงดังนี้คือ
สระเสียงสั้นออกเสียง 1 มาตรา และสระเสียงยาวออกเสียง 2 มาตรา แต่ในการออกเสียงจริงคำบางคำก็ออกเสียง
สั้นหรือยาวต่างจากเสียงอื่น เช่นท่าน ออกเสียงเป็น ทั่น (1 มาตรา) เป็นต้น
 
13. ทำอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่าออกเสียงพยัญชนะ
ก. ปล่อยลมผ่านหลอดลม แล้วกักที่จุดใดจุดหนึ่งในปาก
ข. ปล่อยลมผ่านหลอดลม แล้วผ่านตลอด
ค. ปล่อยลมผ่านหลอดลม แล้วออกทางจมูก
ง. ปล่อยลมผ่านหลอดลม แล้วออกทางปาก
 
ตอบ ก. ปล่อยลมผ่านหลอดลม แล้วกักที่จุดใดจุดหนึ่งในปาก
 
14. ข้อใดมีแต่จุดกักลมทั้งหมด
ก. ลิ้นไก่ เพดานอ่อน เพดานแข็ง โคนฟัน 
ข. เพดานอ่อน เพดานแข็ง โคนฟัน โคนลิ้น
ค. เพดานอ่อน เพดานแข็ง โคนฟัน ริมฝีปากล่าง 
ง. เพดานอ่อน เพดานแข็ง ริมฝีปากบน ปลายลิ้น
 
ตอบ ค. เพดานอ่อน เพดานแข็ง โคนฟัน ริมฝีปากล่าง
จุดกักลม คือ จุดที่ลมหายใจถูกกักหรือถูกขัดขวางอันเป็นที่เกิดหรือที่ตั้งของเสียง เรียกว่า ฐานกรณ์ แบ่ง
ออกได้ดังนี้ 1. ฐานคอ 2. ฐานเพดานอ่อน 3. ฐานเพดานแข็ง 4. ฐานฟัน (โคนฟัน) 5. ฐานริมฝีปาก (ริมฝีปาก
ล่างกับบนมาประกบกันและริมฝีปากล่างประกบกับฟันบน)
 
15. เสียงหนักหายไปในข้อใด
ก. ทหาร 
ข. ทวยหาร 
ค. คูณหาร 
ง. ตะหาน
 
ตอบ ก. ทหาร
การลงเสียงเน้นหนักจะสัมพันธ์กับเสียงสั้นยาวและเสียงสูงต่ำตลอดจนความหมาย โดยเสียงที่ไม่ได้เน้นนี้บางที
อาจจะออกเสียงสั้นและเบาจนแทบไม่ได้ยินและในไม่ช้าเสียงนั้นก็จะหายไปเลย เช่น ทหาร จะไม่เน้นที่ ทะ ฯลฯ
 

 

      ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
     E-BOOK Download  คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560      
     ราคา 259 บาท  จัดทำโดย... นักวิชารเตรียมสอบราชการ
 
 
 
 แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นิติกร นักบัญชี พนักงานราชการ พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง
 ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 ข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 
 
 
 
 

       

 

 

ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***
 
เว็บไซต์ http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
 
  LINE ID :  sheetram
qr code sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
แนวข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกรปฎิบัติการ,การเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,นักทรัพยากรบุคคล สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,นิติกรปฎิบัติการ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,การเงินและบัญชี สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,นักจัดการงานทั่วไป สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ,ติวข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบเก่าสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ
ปฎิบัติการ,ข้อสอบกรมราชทัณฑ์,แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์,ติวกรมราช

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 30 พฤศจิกายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)
SGB126

ราคาปกติ 9900 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)
TBC825

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 257 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4  ปี 60 (TD)
TD266

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4 ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved