สนง.สภาเกษตรกรเเห่งชาติ
E-B ฟรี แนวข้อสอบสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน นักวิชาการเกษตร นักจัดการงานทั่วไป การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 5 ปี 2560
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
 
E-B ฟรี แนวข้อสอบสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน นักวิชาการเกษตร นักจัดการงานทั่วไป  การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 5 ปี 2560
 
 
1. พรบ.วิธีการงบประมาณ ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับใด
ก. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2539 
ข. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2541
ค. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543
 ง. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2549
 
ตอบ ค. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543
 
2. “ปีงบประมาณ” หมายความถึงระยะเวลาตั้งแต่เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนของปีหนึ่งถึงวันที่ 31 พฤษภาคมของปีถัดไป
ข. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 มิถุนายนของปีถัดไป
ค. ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 31 กรกฎาคมของปีถัดไป
ง. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป
 
ตอบ ง. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30
กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น
 
3. รัฐวิสาหกิจ ที่รัฐบาลเป็นหุ้นส่วนอยู่นั้น จะต้องมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าเท่าใด
ก. ร้อยละ 49 
ข. ร้อยละ 50
ค. ร้อยละ 51 
ง. ร้อยละ 52
 
ตอบ ค. ร้อยละ 51
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่
ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
4. งบประมาณประจำปีที่รัฐวิสาหกิจจะต้องนำเสนอต่อรัฐสภานั้น ต้องประกอบไปด้วยสิ่งใด
ก. คำแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะ
ข. รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ
ค. คำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
งบประมาณประจำปีที่เสนอต่อรัฐสภานั้น โดยปกติให้ประกอบด้วย
(1) คำแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน สาระสำคัญ
ของงบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
(2) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบันและปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
(3) คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ
(4) คำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
(5) รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ
(6) คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่เสนอขอกู้เพิ่มเติม
(7) รายงานการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ
(8) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
5. ถ้ารายจ่ายสูงกว่ารายได้ ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินได้ตามความจำเป็น แต่กรณีจะเป็น
ประการใดก็ตาม การกู้เงินตามมาตรานี้ในปีหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินกว่าร้อยละเท่าใดของจำนวนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ก. ร้อยละห้า 
ข. ร้อยละสิบ
ค. ร้อยละสิบห้า 
ง. ร้อยละยี่สิบ
 
ตอบ ง. ร้อยละยี่สิบ
ถ้ารายจ่ายสูงกว่ารายได้ ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินได้ตามความจำเป็น แต่กรณีจะ
เป็นประการใดก็ตาม การกู้เงินตามมาตรานี้ในปีหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกิน ร้อยละยี่สิบของจำนวนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือของจำนวนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วมา แล้วแต่กรณี
 
6. การกู้เงินจากข้อข้างต้น ใช้วิธีใด
ก. ตั๋วเงินคลัง 
ข. พันธบัตร
ค. สัญญากู้ 
ง. ถูกทุกข้อ
 
การกู้เงิน จะใช้วิธีออกตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตราสารอื่น หรือทำสัญญากู้ก็ได้
 
7. ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ
ก. รัฐมนตรี 
ข. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ค. อธิบดีสำนักงบประมาณ 
ง. อธิบดีกรมสรรพากร
 
ตอบ ก. รัฐมนตรี
รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หรือข้อบังคับ
 
8. ผู้ใดมีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการได้
ก. รัฐมนตรี 
ข. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ค. อธิบดีสำนักงบประมาณ 
ง. อธิบดีกรมสรรพากร
 
ตอบ ก. รัฐมนตรี
ให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการได้
 
9. “เงินทุนสำรองจ่าย” เงินทุนนี้ให้นำไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
แผ่นดิน มีจำนวนเท่าใด
ก. หนึ่งล้านบาท 
ข. สิบล้านบาท
ค. ห้าสิบล้านบาท
 ง. หนึ่งร้อยล้านบาท
 
ตอบ ง. หนึ่งร้อยล้านบาท
ให้มีเงินทุนจำนวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง เรียกว่า “เงินทุนสำรองจ่าย” เป็น
จำนวนหนึ่งร้อยล้านบาท เงินทุนนี้ให้นำไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
แผ่นดิน โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเมื่อได้จ่ายไปแล้ว ให้ขอตั้งรายจ่ายชดใช้เพื่อสมทบเงินทุน
นั้นไว้จ่ายต่อไป
 
      ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
     E-BOOK Download  คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560      
     ราคา 259 บาท  จัดทำโดย... นักวิชารเตรียมสอบราชการ
 
 
 
 แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นิติกร นักบัญชี พนักงานราชการ พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง
 ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 ข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 
 
 
 
 

       

 

 

ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***
 
เว็บไซต์ http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
 
  LINE ID :  sheetram
qr code sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
แนวข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกรปฎิบัติการ,การเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,นักทรัพยากรบุคคล สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,นิติกรปฎิบัติการ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,การเงินและบัญชี สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,นักจัดการงานทั่วไป สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ,ติวข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบเก่าสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ
ปฎิบัติการ,ข้อสอบกรมราชทัณฑ์,แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์,ติวกรมราช

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 30 พฤศจิกายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)
SGB126

ราคาปกติ 9900 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)
TBC825

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 257 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4  ปี 60 (TD)
TD266

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4 ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved