สนง.สภาเกษตรกรเเห่งชาติ
NN ฟรี แนวข้อสอบสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ นักวิชาการเกษตร นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 4ปี 2560
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
 
NN ฟรี แนวข้อสอบสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ นักวิชาการเกษตร นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 4ปี 2560
 
16.การเกษตรแบบใดที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้สูงสุด
(1) การเกษตรแบบผสม 
(2) การปลูกพืชสืบฤดู
(3) การปลูกพืชหมุนเวียน 
 
(4) การทำไร่ - นาผสม
ตอบ 2 การปลูกพืชสืบฤดู (Multiple Cropping) หมายถึง การปลูกพืชตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปในหนึ่ง
ปีในพื้นที่เดียวกัน พืชที่นำมาปลูกอาจเป็นพืชตั้งแต่ 1 ถึง 5 ชนิด การปลูกพืชสืบฤดูนี้สามารถเพิ่ม
ผลผลิตได้อย่างมากถึงปีละ 200 – 300%
 
17.ตัวอย่างของการทำการเกษตรแบบ Subsistence Farming มีหลายอย่าง ยกเว้น
(1) การเพาะเห็ดไว้ขาย 
(2) การเลี้ยงไก่ไว้บริโภค
(3) การปลูกผักไว้บริโภค 
(4) การปลูกไม้ดอกไว้ประดับบ้าน
ตอบ 1
 
18.การปลูกมะเขือเทศเพื่อนำไปทำน้ำมะเขือเทศกระป๋องส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ เป็นการทำเกษตรแบบใด
(1) Agro-Industry 
(2) Diversified Farming
(3) Multiple Cropping 
(4) Vegetable Growing
 
ตอบ 1อุตสาหกรรมการเกษตร (Agro-Industry) คือ การทำเกษตรเพื่อนำผลผลิตเป็นวัตถุดิบ
ป้อนโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ได้ โดยพืชบางชนิดเป็นพืชที่ใช้ป้อนโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยตรง เช่น ละหุ่ง ทานตะวัน ปาล์มน้ำมัน ฝ้าย มินท์ ฯลฯ
 
19.อุปสรรคของการทำนาปรังคืออะไร
(1) ภาวะตลาดของผลผลิตไม่ดี 
(2) ปุ๋ยมีน้อยและมีราคาแพง
(3) พื้นที่การเกษตรมีน้ำไม่พอใช้ 
(4) ยาฆ่าแมลงและวัชพืชมีน้อย
ตอบ 3
 
20.ถ้าเรามีพื้นที่ดินขนาด 4 x 6 เมตร เราควรทำแปลงปลูกพืชสวนครัวขนาดมาตรฐานได้กี่แปลง
(1) 2 แปลง 
(2) 3 แปลง
(3) 4 แปลง 
(4) 5 แปลง
 
ตอบ 3แปลงปลูกพืชสวนครัวขนาดมาตรฐาน ควรมีความกว้างยาวประมาณ 1 x 4 เมตร และควร
เว้นทางเดินระหว่างแปลง 0.5 เมตร ดังนั้นพื้นที่ขนาด 4 x 6 เมตร จึงควรทำแปลงขนาด
มาตรฐานได้ 4 แปลง (โดยแบ่งตามความยาว 6 เมตร ไม่ใช่แบ่งตามความกว้าง 4 เมตร และเมื่อ
หักพื้นที่ระหว่างแปลงออกก็จะได้แปลงขนาดมาตรฐาน 4 แปลง)
 
21.การชลประทานหมายถึงอะไร
(1) การระบายน้ำ
 (2) การทดน้ำ
(3) ข้อ 1 และ 2 ถูก 
(4) ข้อ 1 และ 2 ผิด
 
ตอบ 3การชลประทาน มีทั้งการทดน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่ทำการเกษตร การทดน้ำเข้าไปใน
นาหรือในแปลงพืชใช้ในที่มีฝนตกน้อยไม่พอกับความต้องการของพืช หรือฝนตกแต่ดินเก็บน้ำไว้
ไม่ได้มาก ส่วนการระบายน้ำเป็นการช่วยการถ่ายเทน้ำที่มีมากเกินไปออกจากพื้นที่ดิน
 
22. หลักการให้น้ำที่ถูกต้องมีดังนี้คือ
(1) ให้ครั้งละมาก ๆ และให้บ่อยครั้ง 
(2) ให้ครั้งละน้อย ๆ และให้บ่อยครั้ง
(3) ให้ครั้งละมาก ๆ และให้น้อยครั้ง 
(4) ข้อ 1 หรือ 2
 
ตอบ 2น้ำที่มีคุณภาพดีซึ่งเหมาะที่จะให้กับพืชควรมีคุณสมบัติดังนี้คือ มีแร่ธาตุอยู่น้อย มีค่า pH
ปานกลาง และปราศจากเชื้อโรค ซึ่งได้แก่ น้ำจากแหล่งน้ำจืดทั่วไป น้ำบาดาล และน้ำทะเล ฯลฯ
แต่ถ้าเป็นน้ำที่มีแร่ธาตุอยู่มาก ควรปรับปรุงคุณภาพก่อนที่จะนำไปให้กับพืช
 
23. ระบบการให้น้ำแก่พืชที่สามารถลดโรคระบาดที่เข้าทำลายใบมีหลายแบบ ยกเว้น
(1)แบบพ่นหมอก 
(2) แบบระบบน้ำหยด
(3)แบบปล่อยน้ำท่วมพื้นที่ 
(4)แบบเหมืองไส้ไก่
 
ตอบ 1 การให้น้ำแบบหยด, แบบปล่อยน้ำท่วมพื้นที่ และแบบเหมืองไส้ไก่นั้น มีข้อดี คือ สามารถ
ช่วยลดโรคระบาดที่มากับน้ำซึ่งจะเข้าทำลายพืชทางใบ เพราะการให้น้ำทั้ง 3 แบบ นั้น ใบของพืช
จะไม่ถูกน้ำเลย
24.ข้อที่คล้ายคลึงกันระหว่างการให้น้ำแก่พืชระบบซึมกับระบบหยดมีหลายอย่าง ยกเว้น
(1) ถังกรองน้ำ 
(2) ถังพักน้ำ
(3) ลักษณะการใช้งาน 
(4) หัวปล่อยน้ำ
 
ตอบ 4 การให้น้ำแบบระบบน้ำซึมจะมีหลักการคล้ายคลึงกับการให้น้ำแบบหยด แต่จะต่างกัน
ตรงที่หัวปล่อยน้ำ โดยการให้น้ำแบบระบบน้ำซึมนั้นหัวปล่อยน้ำจะเป็นแท่งดินเผา ส่วนการให้น้ำ
แบบหยดหัวปล่อยน้ำจะเป็นสายท่อ
25.ประเทศไทยทำฝนเทียมโดยใช้อะไร
(1) ผลึกจุนสี 
(2) ดินปะสิว
(3) น้ำแข็งแห้ง 
(4) เงินไอโอได
 
ตอบ 3 ในการทำฝนเทียมนั้นจะใช้แคลเซียมคาร์ไบด์หรือน้ำแข็งแห้งฉีดเข้าไปในบรรยากาศ
เพื่อให้ไอน้ำในบรรยากาศรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ แล้วก้อนเมฆก็จะเปลี่ยนเป็นฝน ในการทำ
ฝนเทียมมักทำในตอนเช้า เพราะตอนเช้ามีความชื้นสูง และมีอุณหภูมิต่ำ
 
26.พื้นที่การเกษตรสภาพใดที่เหมาะแก่การทำ Contour
(1) ไม่มีความลาดชัน 
(2) มีความลาดชันน้อย
(3) มีความลาดชันมาก 
(4) พื้นที่ลุ่มมีน้ำขัง
 
ตอบ 2การทำ Contour คือ การยกร่องพื้นที่ให้ตั้งฉากกับแนวลาดเอียง เหมาะกับพื้นที่ที่มีความ
ลาดชันน้อย ส่วนการทำ Terrace คือ การทำพื้นที่ให้เป็นขั้นบันได เหมาะกับพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก
 
27.น้ำจากรากพืชเคลื่อนที่ไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของลำต้นโดยผ่านทางใด
(1) ไส้ไม้ 
(2) เนื้อไม้
(3) เปลือกไม้ 
(4) ข้อ 1, 2 และ 3
 
ตอบ 2
 
28.ธาตุอาหารพืชชนิดใดที่จัดเป็น “ธาตุปุ๋ย”
(1) โปแตสเซียม ไนโตรเจน และแมกนีเซียม
(2) ไนโตรเจน แมกนีเซียม และกำมะถัน
(3) แมกนีเซียม กำมะถัน และฟอสฟอรัส
(4) ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม และไนโตรเจน
 
ตอบ 4ธาตุอาหารพืชที่จัดเป็น “ธาตุปุ๋ย คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ซึ่งเป็นธาตุ
อาหารที่พืชต้องการใช้เป็นจำนวนมาก แต่กลับมีอยู่ในดินเป็นจำนวนน้อย ดังนั้นบริษัทที่ผลิตปุ๋ย
ขายจึงมักจะใช้ธาตุทั้ง 3 นี้เป็นหลักในการผลิตปุ๋ย
 
29.ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่อะไร
(1) สังกะสีและโบรอน 
(2) โบรอนและปรอท
(3) ปรอทและไอโอดีน 
(4) ไอโอดีนและฟลูออรีน
 
ตอบ 1ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมี 16 ธาตุคือ คาร์บอน, ไฮโดรเจน,
ออกซิเจน,ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โปแตสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, ซัลเฟอร์, แมงกานีส,
เหล็ก, โบรอน, โมลิบ ดินั่ม, ทองแดง, สังกะสี และคลอรีน
 
30.ปุ๋ยที่ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น ได้แก่อะไร
(1) ปุ๋ยพืชสด 
(2) ปุ๋ยคอก
(3) ปุ๋ยหมัก 
(4) ถูกทุกข้อ
 
ตอบ 4ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยที่ช่วยให้ดินร่วนซุยอยู่เสมอ ทำให้สภาพของดินดี
ดินอุ้มน้ำได้ดี ทำให้ความเป็นกรดเป็นด่างของดินเหมาะสม นอกจากนี้ปุ๋ยพืชสดจะช่วยเพิ่ม
อินทรีย์วัตถุ หรือ Humus และปริมาณธาตุอาหารให้แก่ดิน ทำให้พืชเจริญเติบโตเร็ว
 

 

      ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
     E-BOOK Download  คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560      
     ราคา 259 บาท  จัดทำโดย... นักวิชารเตรียมสอบราชการ
 
 
 
 แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นิติกร นักบัญชี พนักงานราชการ พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง
 ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 ข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 
 
 
 
 

       

 

 

ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***
 
เว็บไซต์ http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
 
  LINE ID :  sheetram
qr code sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
แนวข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกรปฎิบัติการ,การเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,นักทรัพยากรบุคคล สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,นิติกรปฎิบัติการ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,การเงินและบัญชี สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,นักจัดการงานทั่วไป สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ,ติวข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบเก่าสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ
ปฎิบัติการ,ข้อสอบกรมราชทัณฑ์,แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์,ติวกรมราช

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 29 พฤศจิกายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)
SGB126

ราคาปกติ 9900 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)
TBC825

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 257 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4  ปี 60 (TD)
TD266

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4 ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved