สนง.สภาเกษตรกรเเห่งชาติ
FF ฟรี แนวข้อสอบสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ นักวิชาการเกษตร นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3 ปี 2560
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
 
FF ฟรี แนวข้อสอบสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ นักวิชาการเกษตร นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3 ปี 2560
 
1.กสิกรรมหมายถึงอะไร
(1) การทำไร่ข้าวโพด 
(2) การทำนา
(3) การทำสวนผลไม้ 
(4) ถูกทุกข้อ
 
ตอบ 4 “กสิกรรม” หมายถึง การเพาะปลูกพืช เช่น ปลูกข้าวโพด (ทำไร่), ปลูกข้าว (ทำนา), ปลูก
ผักหรือผลไม้ (ทำสวน) โดยที่คำว่า “เกษตรกรรม” จะหมายถึง การเพาะปลูกพืช (กสิกรรม) และ
การเลี้ยงสัตว์ (ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ)
2.ดินพลุพบมากในภาคใด
(1) ภาคเหนือ 
(2) ภาคใต้
(3) ภาคกลาง 
(4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ตอบ 2 ดินพลุ คือ ดินที่เกิดจากการทับถมของซากพืช ซึ่งมีอยู่ตามแถบชายทะเล
3.การทำนาปรังมักจะทำกันในฤดูใด
(1) กลางฤดูฝน 
(2) ต้นฤดูแล้ง
(3) ต้นฤดูฝน 
(4) ปลายฤดูแล้ง
 
ตอบ 2 การปลูกข้าวนาปี คือ การปลูกข้าวในฤดูกาลปกติ (ฤดูฝน) หรือปลูกข้าวในฤดูแล้ง โดย
ใช้ข้าวพันธุ์หนัก ส่วนการปลูกข้าวนาปรัง คือ การปลูกข้าวนอกฤดูกาลปกติ หรือปลูกข้าวในฤดู
แล้ง โดยใช้ข้าวพันธุ์เบา
 
4.สารโรทีโนนและไพรีธรินมีประโยชน์เหมือนกันอย่างหนึ่ง คือ
(1)ใช้กำจัดแมลง 
(2) ใช้กำจัดวัชพืช
(3)ใช้เพิ่มการติดผล (ไม้) 
(4)ใช้กำจัดเชื้อรา
 
ตอบ 1สารที่อยู่ในพืชบางชนิดสามารถนำมาใช้เป็นยาฆ่าแมลงได้ เช่น สารโรทีโนน (Rotenone)
ซึ่งได้จากรากของพืชตระกูลถั่วที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้และตะวันออกไกล และสารไพรีธริน
(Pyrethrin) ซึ่งสกัดได้จากดอกไม้ตูมของพืชชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้
 
6.การทำให้พืชใบเลี้ยงคู่แตกยอดมากขึ้นทำได้โดย
(1) เด็ดยอดทิ้ง 
(2) ใช้สารเคมี
(3) ให้น้ำมากขึ้น 
(4) ให้ปุ๋ยมากขึ้น
 
ตอบ 1 พืชใบเลี้ยงคู่จะมีการแตกกิ่งก้านสาขาทุกปี ลำต้นจึงเป็นพุ่มและมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
ตามอายุ เมื่อเด็ดยอดทิ้งจะแตกยอดมากขึ้น ส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะไม่มีการแตกกิ่งก้านสาขา ลำ
ต้นจึงมีลักษณะเป็นลำสูงชะลูด และมีใบอยู่ที่ยอดเป็นกลุ่ม มีการสร้างใบ ดอกและผลที่ยอดของ
ลำต้น เมื่อเด็ดยอดทิ้งจะหยุดการเจริญเติบโต
 
7.Wind Break ใช้ทำอะไร
(1)ป้องกันแมลงศัตรูพืช 
(2) ป้องกันลมหนาว
(3) ป้องกันลมพัดแรง ๆ 
(4) ป้องกันลมร้อน
 
ตอบ 3 ในบริเวณทะเลทรายจะมีลมพัดแรงมาก เขาจะมี Wind Break ไว้สำหรับป้องกันลมที่พัดแรงๆ
 
8.ดอกไม้ที่ให้ผลได้ดีหลายชนิด ยกเว้น
(1) ดอกตัวผู้ 
(2) ดอกไม่สมบูรณ์
(3) ดอกตัวเมีย 
(4) ดอกไม่สมบูรณ์เพศ
 
ตอบ 1 ดอกตัวผู้ หมายถึง ดอกไม้ที่มีเฉพาะเกสรตัวผู้แต่ไม่มีเกสรตัวเมีย ดังนั้นจึงไม่สามารถให้
ผลได้ ทั้งนี้เพราะ “ผลคือรังไข่ที่สุกแล้ว” หรือผลไม้นั้นเจริญเติบโตมาจากรังไข่ ซึ่งมีเฉพาะในเกสร
ตัวเมียเท่านั้น
 
9.โดยทั่ว ๆ ไปใบมีหน้าที่หลาย ๆ อย่าง ยกเว้น
(1) คายน้ำ 
(2) สะสมอาหาร
(3) สร้างอาหาร 
(4) แลกเปลี่ยนแก๊ส
 
ตอบ 4 ใบพืชโดยทั่วไปจะทำหน้าที่ ดังนี้
1. สร้างอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
2. สะสมอาหารและน้ำ
3. ขยายพันธุ์
4. เป็นใบยึดเกาะ
5. จับสัตว์เป็นอาหาร
6. คายน้ำและถ่ายเทอากาศ
7. ลดการคายน้ำ (ใบหนาม)
 
10. เนื้อเยื่อชนิดใดที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสง
(1) Epidermis 
(2) Xylem
(3) Spongy Cells 
(4) Phloem
 
ตอบ 3 เนื้อเยื่อหรือเซลล์ในชั้น Mesophyll ของใบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Palisade Cells
และ Spongy Cells โดยเซลล์ในชั้นนี้จะมีรงควัตถุ (Pigment) ซึ่งมีสีเขียว ทำหน้าที่สำคัญในการ
สังเคราะห์แสงหรือสังเคราะห์อาหารให้กับต้นพืช
 
11.ท่อลำเลียงน้ำและอาหารของใบอยู่ที่ใด
(1) ตัวใบ 
(2) ก้านใบ
(3) เส้นใบ 
(4) ข้อ 3 และ 4
 
ตอบ 3 ท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอาหารของใบจะอยู่ที่เส้นใบ (Vein) ซึ่งจะติดต่อกับท่อ
ลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอาหารของก้านใบและลำต้นตามลำดับ
 
12.ผลแห้งที่แตกได้ ได้แก่อะไร
(1) ลำไย 
(2) ทุเรียน
(3) เกาลัด 
(4) ข้าวเจ้า
 
ตอบ 2ผลแห้งที่แตกได้ เป็นผลที่จะแตกเมื่อแก่เต็มที่ การแตกของผลจะมีวิธีการต่าง ๆ กัน ขึ้นอยู่
กับชนิดของผล ผลพวกนี้ส่วนมากจะมีเมล็ดมาก ได้แก่ ดอกรัก, ดอกขจร, จำปี, จำปา, ถั่วฝักยาว,
มะขาม, มะขามเทศ, คูณ, ทุเรียน, ลำโพง, ฝิ่น ฯลฯ
 
13.ไม้กระดานที่ใช้ทำบ้านได้มาจากส่วนใดของพืช
(1) Xylem 
(2) Phloem
(3) Meristem 
(4) Bark
 
ตอบ 1 ไม้กระดานที่ใช้ทำบ้านได้มาจากเนื้อไม้ (Wood) ของพืชยืนต้น ซึ่งก็คือส่วนที่เป็นท่อ
ลำเลียงน้ำ (Xylem) ของลำต้นนั่นเอง โดยการสร้างท่อลำเลียงน้ำนี้จะทำให้เกิดวงปีขึ้นในเนื้อไม้
 
14. ชาวนาบอกกับเกษตรอำเภอว่า “ผมจะใช้ที่นาของผมปลูกข้าวไว้กินครับ” อยากทราบว่า
เป็นการเกษตรแบบใด
(1) Agro-Industry 
(2) Agribisiness
(3) Off-Crop 
(4) Subsistence Farming
 
ตอบ 4การทำเกษตรแบบพอกินพอใช้ (Subsistence Farming) มีจุดมุ่งหมายเพียงให้ได้ผลผลิต
เพื่อนำมาใช้ในครอบครัว ซึ่งอาจหมายถึงการปลูกข้าว, พืชผัก, ไม้ผล, ไม้ดอก, พืชไร่ ชนิดต่าง ๆ
หรือการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ขนาดเล็ก ๆ ผลผลิตมีปริมาณไม่มากนัก
 
15.ข้อใดเป็นการเกษตรแบบผสม
(1) ปลูกถั่วเหลืองเพื่อทำน้ำมัน 
(2)เลี้ยงเป็ดและขายไข่เป็ด
(3) ปลูกผักและเลี้ยงไก่ 
(4)ข้อ 2 และ 3
 
ตอบ 3 การเกษตรแบบผสม หมายถึง การทำเกษตรตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปในเวลาเดียวกันหรือใน
เวลาที่คาบเกี่ยวกัน ได้แก่
1. การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลูกผักและเลี้ยงไก่
2. การปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เช่น ปลูกผักและปลูกข้าว เลี้ยงไก่และเลี้ยงเป็ด
3. การเลี้ยงสัตว์ชนิดเดียวกันแต่มีจุดประสงค์ต่างกัน เช่น เลี้ยงวัวเนื้อและเลี้ยงวัวนมเป็นต้น
 

 

      ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
     E-BOOK Download  คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560      
     ราคา 259 บาท  จัดทำโดย... นักวิชารเตรียมสอบราชการ
 
 
 
 แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นิติกร นักบัญชี พนักงานราชการ พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง
 ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 ข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 
 
 
 
 

       

 

 

ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***
 
เว็บไซต์ http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
 
  LINE ID :  sheetram
qr code sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
แนวข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกรปฎิบัติการ,การเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,นักทรัพยากรบุคคล สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,นิติกรปฎิบัติการ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,การเงินและบัญชี สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,นักจัดการงานทั่วไป สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ,ติวข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบเก่าสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ
ปฎิบัติการ,ข้อสอบกรมราชทัณฑ์,แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์,ติวกรมราช

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 29 พฤศจิกายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)
SGB126

ราคาปกติ 9900 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)
TBC825

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 257 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4  ปี 60 (TD)
TD266

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4 ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved