สนง.สภาเกษตรกรเเห่งชาติ
DD ฟรี แนวข้อสอบสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2 ปี 2560
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
 
DD ฟรี แนวข้อสอบสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2 ปี 2560
 
16. ข้อใดที่ไม่ใช่หลักการที่ตรงกับทฤษฎีการจูงใจหา Abraham Maslow
(1) มนุษย์มีความต้องการ 5 ขั้น
(2) ความต้องการของมนุษย์เริ่มต้นจากความต้องการทางกายภาพ เป็นขั้นแรก
(3) ความต้องการความผูกพันในสังคม (Social Needs) คือ ต้องการการยกย่องนับถือตนจากผู้อื่น
(4) ความต้องการที่จะประสบผลตามความมุ่งมาดปรารถนา (Self – actualization) เป็นความต้องการของมวลมนุษย์ที่อยู่ในระดับสูงสุด
(5) มนุษย์จะต้องได้รับการตอบสนองในแต่ละขั้นตอนสมบูรณ์แล้วจึงก้าวขึ้นไปขั้นที่สูงต่อๆ ไป
 
ตอบ 3 ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นความต้องการ ความรัก ความเป็น
เจ้าของ การยอมรับและมิตรภาพ
 
17. คนที่จะมีคุณสมบัติในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) นั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ
(1) พยายามเสาะแสวงหาโอกาสและนำโอกาสเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์
(2) กล้าเสี่ยง ยอมแม้กระทั่งใช้ทรัพยากรที่มีของตนมาใช้ในสิ่งที่เชื่อมั่น
(3) มีแรงจูงใจสูง มีความทะเยอทะยานไปสู่ความสำเร็จ
(4) ไม่ย่อท้อต่อคำนินทา, ติเตียน แต่มีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ตนเองเชื่อ
(5) ถูกทั้งหมด
 
ตอบ 5 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เป็นบทบาทในการแสวงหาช่องทางศึกษา
สภาพแวดล้อม และโอกาสในทางธุรกิจ ผู้ประกอบการควรมีคุณสมบัติคือ มีความ
ตั้งใจในการทำงาน เป็นผู้ที่ใช้ทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่ทั้งหมด เป็นผู้มุ่งมั่นที่จะให้งาน
ประสบความสำเร็จ (Commitment)
 
18. การอำนวยการ (Directing) หมายถึง หน้าที่ในการ
(1) จัดหาคนเข้าทำงาน
(2) ออกคำสั่ง แนะนำชี้แจงผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องต่างๆ
(3) ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ตนรับผิดชอบอยู่
(4) เป็นตัวแทนขององค์การในการติดต่อกับกลุ่มบุคคลภายนอก
(5) สร้างสรรสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงงานต่างๆ ให้ดีขึ้น
 
ตอบ 2 การอำนวยการ หมายถึง หน้าที่ในการออกคำสั่ง แนะนำชี้แจง ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาใน
การทำงานประจำวัน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มี
โอกาสปรับปรุงทักษะ ให้เกิดการทำงานอย่างกระตือรือร้นเท่าที่จะทำได้
 
19. วัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยทั่วไปมักกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ ยกเว้นข้อ
(1) เพื่อหาผลกำไร 
(2) เพื่อหาความมั่งคั่ง
(3) เพื่อหาทางเจริญก้าวหน้า 
(4) เพื่อให้มีทักษะเหนือกว่าคู่แข่งขัน
(5) เพื่อรักษาวัฒนธรรมขององค์การ
 
ตอบ 5 ธุรกิจโดยทั่วไปมักจะกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ คือ
1. เพื่อหากำไร
2. เพื่อจัดให้มีสินค้าและบริการที่ดี
3. เพื่อมีฐานะเหนือกว่าคู่แข่ง
4. เพื่อให้สวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน
5. เพื่อหาทางเจริญก้าวหน้า
6. เพื่อประสิทธิภาพ
 
20. หากเป็นการพิจารณาถึงลักษณะของงานที่จะต้องแบ่งแยกในรายละเอียดของงาน ตลอดจนระดับ
ของทักษะของพนักงานที่จะเหมาะสมกับงานนั้นๆ เป็นการพิจารณาการจัดองค์การในประเด็นที่เกี่ยวกับ
(1) Centralization/Decentralization 
(2) Work Specialization
(3) Departmentalization 
(4) Formalization
(5) Unity of command
 
ตอบ 2 ในการจัดองค์การนั้น ขั้นแรกผู้บริหารจะต้องแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ ซึ่งงานแต่ละ
ส่วนที่มีอยู่ให้แต่ละคนทำ จะต้องเหมาะกับความรู้ การฝึกอบรมและประสบการณ์
ของแต่ละคน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความชำนาญเฉพาะด้าน (Work Specialization)
ซึ่งจะทำให้แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
21. หากเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดกลุ่มของงาน ว่าจะใช้กฎเกณฑ์ใดเป็นเครื่องแบ่งกลุ่ม จึงจะ
เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องของการพิจารณาปัจจัยในหมวดหมู่ของ
(1) Formalization 
(2) Departmentalization
(3) Work Specialization 
(4) Centralization/Decentralization
(5) Scalar Principles
 
ตอบ 2 การจัดแผนกงาน (Departmentalization) คือ การแบ่งงานขององค์การออกเป็น
หน่วยหรือ แผนกกึ่งอิสระ โดยระบุความรับผิดชอบของผู้บริหาร ตลอดจนการ
รวมกลุ่มของกิจกรมต่างๆ ที่ปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อจะได้จัดคนเข้าทำงานให้เหมาะสม
 
22. การให้สิทธิอำนาจเบ็ดเสร็จ หรือที่เรียกว่า Empowerment นั้นหมายถึง
(1) ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจให้แก่ผู้บังคับบัญชารับไปดำเนินการอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบที่กำหนด
(2) ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถดำเนินการตัดสินใจโดยไม่ต้องนำกลับมาขออนุมัติครั้งสุดท้ายอีก
(3) ธุรกิจ ทรัพยากรให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความจำเป็นและเหมาะสม
(4) ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องคิดเอง ทำเอง ตัดสินใจเอง
(5) ถูกทั้งหมด
 
ตอบ 5 การให้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จ (Empowerment) เป็นการปรับลดลำดับสายการบังคับ
บัญชา มอบหมายอำนาจการตัดสินใจให้กับผู้บริหารระดับล่าง และให้บริหารงานอย่างอิสระ
 
23. หากธุรกิจเราแบ่งแผนกงานออกเป็นสถาบันการศึกษา, หน่วยราชการ, ผู้อุปโภคบริโภค และ
โรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะดีกว่า เราแบ่งแผนกงานโดยยึดหลัก
(1) หน้าที่ 
(2) ผลิตภัณฑ์ 
(3) ลูกค้า
(4) ภูมิศาสตร์ 
(5) ความมุ่งหมาย
 
ตอบ 3 การจัดแผนกงานโดยใช้ลูกค้าเป็นหลัก หมายถึง การรวมกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ตามชนิด
ของบุคคล หรือหน่วยงานที่องค์การให้บริการ ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้ให้บริการแก่ลูกค้าได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับองค์การ
และสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ
 
24. การที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิอันชอบธรรมที่จะปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสั่งให้บุคคลอื่น
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นั้น เรียกว่า
(1) ความรับผิดชอบ 
(2) การมอบอำนาจ 
(3) การมอบหมายงาน
(4) อำนาจหน้าที่ 
(5) ภาระหน้าที่
 
ตอบ 4 อำนาจหน้าที่ หมายถึง สิทธิอันชอบธรรมที่จะปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจะสั่ง
ให้บุคคลอื่นปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
 
25. ตามความหมายของ Henri Fayol คำว่า เอกภาพในการบังคับบัญชา Unity of Commandหมายถึง
(1) ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสั่งงาน
(2) ความสามัคคีกันระหว่างผู้บังคับบัญชาที่ออกคำสั่งทุกระดับ
(3) การมีผู้บังคับบัญชาหลายๆ คน แต่ทุกคนต้องสามัคคี
(4) การมีผู้บังคับบัญชาเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง (เหนือหัว)
(5) การที่ผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ากันได้อย่างสนิทสนมดูเสมือนเป็นคนๆ เดียวกันทั้งองค์กร
 
ตอบ 4 Unity of Command หมายถึง ผู้ใต้บังคับบัญชาควรได้รับคำสั่ง จากหัวหน้าเพียงคนเดียวเท่านั้น
 
26. ตามหลักการ 14 ข้อของ Henri Fayol ว่าด้วยความสามัคคี การทำงานเป็นทีมอย่างสันติสุข
และมีเอกภาพนั้น ตรงกับคำต่อไปนี้คือ
(1) Order 
(2) Equity 
(3) Scalar Chain
(4) Unity of Direction 
(5) Esprit de corps
ตอบ 5 ความสามัคคี (Esprit de corps) หมายถึง การทำงานกันเป็นทีม โดยมีความรู้สึกที่ดี
ต่อกันเป็นหนึ่งเดียวและปรองดองกัน
 
27. ตามหลักการของ Henri Fayol ที่พูดถึงคำว่า “Order นั้น Fayol หมายถึง
(1) คำสั่ง ระเบียบต่างๆ ภายในองค์การ
(2) การดูแลระเบียบวินัย องค์การที่ขาดระเบียบ ถึงองค์การที่ล้มเหลวในการบังคับบัญชา
(3) คน และเครื่องมือตลอดจนวัตถุดิบต่างๆ จะต้องอยู่ในที่อันควรที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ในเวลาที่ต้องการ
(4) การกระจายอำนาจ และการรวมอำนาจ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาในองค์การ
(5) ผู้จัดการมีอำนาจในการบังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์การ
 
ตอบ 3 ความมีระเบียบ (Order) หมายถึง การจัดสรรวัตถุดิบ และคนที่เกี่ยวข้องกับงานใด
งานหนึ่ง โดยเฉพาะควรมอบหมายอย่างแน่นอนและรัดกุม หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านประสิทธิภาพและการประสานงาน
 
28. นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันที่เป็นผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ “ระบบราชการ” ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งใน
การนำมาจัดองค์การได้ นักสังคมวิทยาผู้นี้คือ
(1) Ralph C. Davis 
(2) Max Weber
(3) Henri Fayol 
(4) Chester Barnard 
(5) Robert McNamera
 
ตอบ 2 Max Weber เป็นนักสังคมชาวเยอรมัน เป็นผู้คิดค้นทฤษฎีโครงสร้างองค์การ โดยยึด
หลักความสัมพันธ์ของอำนาจหน้าที่ เรียกว่า องค์การแบบราชการในอุดมคติ (Idealbureaucracy)
 
29. การบริหารแบบ “สีเขียว” (The “Greening” of Management) มีความหมายในแง่ของการจัดการดังนี้
(1) การบริหารแบบไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้บริโภคอย่างไม่เป็นธรรม
(2) การบริหารแบบโปร่งใส ตรวจสอบ และมีความชัดเจนตลอดเวลา
(3) การตระหนักว่าการตัดสินใจขององค์การธุรกิจย่อมมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
(4) การบริหารงานตรงไปตรงมาให้ความยุติธรรม เสมอภาพต่อผู้บริโภคและชุมชน
(5) การบริหารงานต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 
ตอบ 3 การบริหารสีเขียว หมายถึง การคำนึงถึงการบริหารงานที่จะต้องไม่ทำให้เกิดผล
กระทบ กับทรัพยากรธรรมชาติ หรือสภาพธรรมชาติ ไม่ว่าเรื่องใดๆ
 
30. หน้าที่ใดที่ถือว่าเป็นพื้นฐานของหน้าที่อื่นๆ ที่ต้องดำเนินการก่อน หลังจากนั้นจึงจะมีหน้าที่อื่นๆติดตามมา
(1) การจัดองค์การ 
(2) การจัดคนเข้าทำงาน
(3) การวางแผน 
(4) การควบคุม 
(5) การสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ
 
ตอบ 3 การวางแผนเป็นงานพื้นฐานที่ต้องทำก่อนงานอื่น ๆ ในกระบวนการบริหาร เพราะ
การวางแผนเป็นงานที่มีลักษณะพิเศษ ที่กำหนดวัตถุประสงค์อันสำคัญขององค์การ
ก่อนที่จะทำการจัดความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในองค์การ
 
 

 

      ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
     E-BOOK Download  คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560      
     ราคา 259 บาท  จัดทำโดย... นักวิชารเตรียมสอบราชการ
 
 
 
 แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นิติกร นักบัญชี พนักงานราชการ พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง
 ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 ข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 
 
 
 
 

       

 

 

ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***
 
เว็บไซต์ http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
 
  LINE ID :  sheetram
qr code sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
แนวข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกรปฎิบัติการ,การเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,นักทรัพยากรบุคคล สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,นิติกรปฎิบัติการ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,การเงินและบัญชี สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,นักจัดการงานทั่วไป สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ,ติวข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบเก่าสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ
ปฎิบัติการ,ข้อสอบกรมราชทัณฑ์,แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์,ติวกรมราช

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 27 พฤศจิกายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)
SGB126

ราคาปกติ 9900 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)
TBC825

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 257 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4  ปี 60 (TD)
TD266

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4 ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved