สนง.สภาเกษตรกรเเห่งชาติ
DOWNLOAD ฟรี แนวข้อสอบสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1 ปี 2560
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
 
DOWNLOAD ฟรี แนวข้อสอบสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1 ปี 2560
 
1. ตามความหมายของผู้จัดการ (Manager) นั้นหมายถึง
(1) ผู้บริหารธุรกิจ หรือผู้มีตำแหน่ง
(2) ผู้มีบทบาทในการผสมผสานและประสานงานของหน่วยต่างๆ ในองค์การธุรกิจ
(3) ผู้สร้างบรรยากาศในการทำงานและควบคุมดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(4) ผู้รับผิดชอบในทุกเรื่องที่ธุรกิจดำเนินการ
(5) ถูกทั้งหมด
 
ตอบ 5 ผู้จัดการหรือผู้บริหาร (Manager) คือ สมาชิกในองค์การ ซึ่งทำหน้าที่รวบรวม
ประสานงานของสมาชิกคนอื่นๆ ในองค์การมีชื่อเรียกต่างๆ กันได้แก่ ผู้ควบคุมงาน
หัวหน้าฝ่าย คณบดี ผู้จัดการสาขา รองประธาน ฯลฯ
 
2. ผู้จัดการระดับล่าง (first – line manager) นั้นได้แก่
(1) ผู้วางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ 
(2) ผู้จัดการแผนก
(3) ผู้จัดการฝ่าย 
(4) หัวหน้างาน
(5) รองประธานกรรมการ
 
ตอบ 4 ผู้บริหารระดับล่าง (First – Line Manager) เป็นการบริหารงานในระดับใกล้ชิดกับ
เนื้องาน เช่น ผู้ควบคุมงาน (Supervisor) หรือ หัวหน้าคนงาน (Forman)
3. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง
(1) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และได้รับผลสำเร็จอย่างคุ้มค่า
(2) การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และได้รับผลลัทธ์ที่สูงที่สุด
(3) การเข้าถึงความสำเร็จที่ต้องการได้ตามเป้าประสงค์
(4) การเข้าถึงความสำเร็จโดยใช้การทรัพยากรอย่างสูงสุด
(5) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์แก่องค์การ
 
ตอบ 3 ประสิทธิผล คือ การบรรลุถึงวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ต้องการ คือ การมองตั้งแต่
ต้นทางถึงปลายทาง
 
4. การจัดการเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับ
(1) การประสานงานและการผสมผสานกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) การบริหารงานอย่างราบรื่นโดยเกิดประโยชน์สูงสุด
(3) การวางแผนและการจัดองค์การ
(4) การควบคุมดูแล และการสั่งการ
(5) การใช้คนอย่างถูกต้องกับตำแหน่งงาน
 
ตอบ 1 การจัดการเป็นกระบวนการเกี่ยวกับ การประสานและการรวบรวมกิจกรรม ในการ
ทำงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุประสิทธิผลโดยอาศัยคน
5. หน้าที่ทางการบริหารที่เกี่ยวกับการอำนวยการหรือสั่งการจะมีประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้น ผู้บริหาร
จะต้องมีคุณสมบัติด้านใด
(1) การจูงใจ 
(2) การเป็นผู้นำ
(3) การติดต่อสื่อสารที่ดี 
(4) มีคุณธรรม
(5) ถูกทุกข้อ
 
ตอบ 5 การชักนำ (Leading) เป็นการนำและการจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา การสั่งการการ
เลือกช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ถือว่าเป็นหน้าที่ทางการบริหารที่
เกี่ยวกับการอำนวยการที่มีประสิทธิภาพ
 
6. Staff assistant ได้แก่ ผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งใด
(1) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
(2) รองผู้จัดการใหญ่
(3) หัวหน้าฝ่าย 
(4) ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ
(5) ไม่มีข้อใดถูกต้อง
 
ตอบ 1 Staff Assistant หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยประเภทต่างๆ เช่น ผู้ช่วย
ผู้บริหารสูงสุด ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ
 
 
7. ในการควบคุมผลการปฏิบัติงานนั้น เครื่องมือที่เรียกว่า Break – even – point หมายถึงอะไร
(1) จุดที่ทำให้เกิดกำไร
 (2) จุดที่ทำให้เกิดการขาดทุน
(3) จุดที่ปริมาณการขายต่ำกว่าค่าใช้จ่าย (4) จุดที่ไม่มีกำไรและขาดทุน
(5) ผิดทุกข้อ
ตอบ 4 จุดคุ้มทุน (Break – even Point) หมายถึง จุดที่ไม่มีกำไรหรือขาดทุน คือ
จุดรายได้ = รายจ่าย
 
8. งบประมาณ (Budget) คือ
(1) แผนการอย่างหนึ่งขึ้นแสดงการคาดหมายผลที่จะได้ไว้ล่วงหน้าออกมาในรูปทางตัวเลข
(2) แผนการรับและแผนการจ่ายงาน
(3) เครื่องมือในการควบคุมของผู้บริหาร
(4) เกณฑ์กำหนดอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ที่จะใช้จ่ายโดยไม่ต้องขออนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา
(5) ถูกทั้งหมด
 
ตอบ 5 งบประมาณ คือ แผนงานอย่างหนึ่ง ซึ่งแสดงผลการคาดหมายไว้ล่วงหน้า โดยออกมา
ในรูปของตัวเลข หรือเป็นแผนรับแผนการจ่ายเงิน และยังอาจใช้เป็นเกณฑ์กำหนด
อำนาจของหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ในการจ่ายตามงบประมาณ โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือในการควบคุมของฝ่ายบริหารด้วย
 
9. องค์การธุรกิจจะต้องพยายามสร้างสรรแก่ก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่างๆ แก่ Stockholder
ที่ธุรกิจดำเนินการเกี่ยวข้องอยู่ คำว่า Stockholder นี้หมายถึง
(1) ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าของกิจการ
(2) ชุมชนที่ธุรกิจตั้งอยู่รวมทั้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(3) ผู้ส่งวัตถุดิบ
(4) ผู้บริหาร, พนักงาน, ลูกค้า
(5) ถูกทั้งหมด
 
ตอบ 5 Stakeholder หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากองค์การ ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจ และนโยบายขององค์การ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น ชุมชน รัฐบาล ผู้ส่งสินค้า ฯลฯ
 
10. ในการบริหารงานต้องคำนึงถึงหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ หมายถึง
(1) การพิจารณาถึงผลสำเร็จที่ธุรกิจสามารถกระทำได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
(2) การพิจารณาถึงทุนที่ลงไป และผลลัพธ์ที่ได้ว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด
(3) การพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่ลงทุนไปว่ามีต้นทุนต่ำสุดหรือไม่
(4) การพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่
(5) การประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
 
ตอบ 2 ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดและเกิด
ผลประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาถึง อัตราส่วนระหว่างปัจจัยการผลิตต่อผลผลิต
11. แผนงานที่มีการจัดสรรทรัพยากรและเรียงลำดับก่อนหลังของกิจกรรมเพื่อให้เสร็จตามเวลาที่
กำหนด เรียกว่า
(1) นโยบาย (Policy) 
(2) งบประมาณ (Budget)
(3) กระบวนการ (Process) 
(4) แผนการ (Program)
(5) วิธีปฏิบัติ (Procedure)
 
ตอบ 4 เป็นแผนเบ็ดเสร็จซึ่งรวบรวมทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในรูปแบบเดียวกัน โดยจัด
เรียงลำดับก่อนหลังของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องทำให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
 
 
12. การปรับลดขนาดขององค์การ (Downsizing) หมายถึง
(1) การตัดลงจำนวนพนักงานให้เหลือเท่าที่จำเป็น
(2) วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงาน
(3) การลดขนาดขององค์การให้เล็กกระทัดรัด
(4) เป็นการลดขั้นตอนในการทำงานให้น้อยลง
(5) ถูกทั้งหมด
 
ตอบ 5 Downsising หรือ การลดขนาดขององค์การ เป็นกระบวนการซึ่งธุรกิจค้นหาเพื่อลด
ขนาดและขอบเขตอย่างถาวร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ โดย
การกำหนดระดับการจ้างาน ด้วยการใช้โปรแกรมให้ออกจากงานเร็วปกติ หรือใช้
โปรแกรมปลดออก ซึ่งใช้เป็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธขององค์การหรือ
ตลาด เพื่อให้องค์การมีขนาดเล็กกะทัดรัด
 
13. การจัดกลุ่มกิจกรรมที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ คือ
(1) การแบ่งงานกันทำ 
(2) การมอบหมายงาน
(3) การกระจายอำนาจ 
(4) การจัดองค์การ
(5) การมอบหมายอำนาจเบ็ดเสร็จ
 
ตอบ 1 การจัดกลุ่มกิจกรรมที่ต้องทำเพื่อทำให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
หมายถึง การจัดแผนกงาน คือ การแบ่งงานขององค์การออกเป็นหน่วยหรือแผนก
อิสระ โดยระบุความรับผิดชอบของผู้บริหาร ตลอดจนการรวมกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่มี
ลักษณะเดียวกันเข้าด้วยกัน โดยยึดหลักเกณฑ์และการแบ่งงานกันทำตามความ
ชำนาญเฉพาะด้าน
 
14. แผนภูมิองค์การ (Organization Chart) จะแสดงถึง
(1) ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆ
(2) คำบรรยายลักษณะงาน
(3) รายละเอียดระบุคุณสมบัติของตำแหน่งงาน
(4) หน้าที่และภารกิจในองค์การนั้นๆ
(5) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน
 
ตอบ 1 แผนภูมิองค์การ หมายถึง แผนผังการแบ่งส่วนงานขององค์การ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆ หน้าที่หลัก สายการบังคับบัญชา และอำนาจ
หน้าที่ของผู้บริหาร ซึ่งรับผิดชอบในหน้าที่งานต่างๆ ตามลำดับขั้นในองค์การ
 
15. ข้อใดที่เป็นลักษณะของผู้นำแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership)
(1) ผู้นำดังกล่าวจะเป็นผู้ทำการตัดสินใจเป็นส่วนมาก ในเรื่องที่มีความสำคัญ
(2) ผู้นำที่มอบหมายและกำหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาวางวัตถุประสงค์ และวางแบบต่างๆ โดยตนเองวางมือออกมา
(3) ผู้นำที่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เสนอแนะความคิดเห็นหรือคำแนะนำต่างๆ
(4) ถูกทั้งข้อ 1 และ 2 
(5) ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
 
ตอบ 3 ผู้นำแบบประชาธิปไตย คือ ผู้นำที่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เสนอความ
คิดเห็นหรือคำแนะนำต่างๆ โดยเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้คิดและหา
หนทางแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือร่วมทำการตัดสินใจด้วย
 
 

 

      ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
     E-BOOK Download  คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560      
     ราคา 259 บาท  จัดทำโดย... นักวิชารเตรียมสอบราชการ
 
 
 
 แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นิติกร นักบัญชี พนักงานราชการ พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง
 ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 ข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 
 
 
 
 

       

 

 

ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **

ค่าจัดส่งพัสดุธรรมดา = 30 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน ไม่รวมวันหยุดไปรษณีย์) 

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***
 
เว็บไซต์ http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
 
  LINE ID :  sheetram
qr code sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
แนวข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกรปฎิบัติการ,การเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,นักทรัพยากรบุคคล สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,นิติกรปฎิบัติการ สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,การเงินและบัญชี สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,นักจัดการงานทั่วไป สนง สภาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ,ติวข้อสอบสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ,ข้อสอบเก่าสำนักงานสถาเกษตรกรแห่งชาติ
ปฎิบัติการ,ข้อสอบกรมราชทัณฑ์,แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์,ติวกรมราช

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 27 พฤศจิกายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)
SGB126

ราคาปกติ 9900 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)
TBC825

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 257 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4  ปี 60 (TD)
TD266

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4 ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved