สนง.การตรวจเงินเเผ่นดิน (สตง.)
PK แนวข้อสอบ สำนักงาน สตง แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (กฏหมาย) สตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี ติว สตง สมัครสอบ สำนักงานการตรวจเงินเเผ่นดิน สตง, ปี 2560 ชุดที่3
ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สตง,สอบนักวิชาการพัสดุ สตง,แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ติว สตง,สมัครสอบ สำนักงาน สตง,แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สตง,เปิดสอบ สตง,ข้อสอบเก่า สตง,pdf file สตง นักจัดการงานทั่วไป

PK แนวข้อสอบ สำนักงาน สตง แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (กฏหมาย) สตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี ติว สตง สมัครสอบ สำนักงานการตรวจเงินเเผ่นดิน สตง, ปี 2560 ชุดที่3

1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน เป็นฉบับพ.ศ.ใด
ก. พ.ศ. 2542 
ข. พ.ศ. 2545
ค. พ.ศ. 2547
 ง. พ.ศ. 2549
ตอบ ก. พ.ศ. 2542
 
2.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 15 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
 
3. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน คือผู้ใด
ก. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ง. นายกรัฐมนตรี
 
ตอบ ก. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่งที่มี
ผลเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
 
4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกี่คน
ก. ห้าคน 
ข. เจ็ดคน
ค. เก้าคน 
ง. สิบเอ็ดคน
 
ตอบ ค. เก้าคน
 
5.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของผู้ใด
ก. ประธานศาลฎีกา 
ข. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ค. วุฒิสภา 
ง. รัฐสภา
 
ตอบ ค. วุฒิสภา
 
6. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ก. สามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
ข. สี่สิบปีบริบูรณ์
ค. สี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
ง. ห้าสิบปีบริบูรณ์
 
ตอบ ค. สี่สิบห้าปีบริบูรณ์
ให้มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา
จากบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์
 
7. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องเคยเป็นข้าราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับใด
ก. ระดับ 7 ข. ระดับ 8
ค. ระดับ 9 ง. ระดับ 10
ตอบ ง. ระดับ 10
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 10
หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
8. การสรรหาและการเลือกกรรมการให้ดำเนินการ ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจำนวนกี่
คน
ก. เก้าคน 
ข. สิบเอ็ดคน
ค. สิบสามคน 
ง. สิบห้าคน
 
ตอบ ง. สิบห้าคน
 
9.มติในการเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหา ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวน
กรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ก. หนึ่งในสาม 
ข. หนึ่งในสอง
ค. สองในสาม 
ง. สามในสี่
 
ตอบ ง. สามในสี่
การสรรหาและการเลือกกรรมการให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มี
คณะกรรมการสรรหากรรมการจำนวนสิบห้าคน ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุก
แห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือเจ็ดคน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจำนวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเลือกกันเอง
ให้เหลือห้าคนและให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
จำนวนสองเท่าของแต่ละประเภทเสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยได้รับความยินยอมของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อนั้น ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุที่ให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ดังกล่าว มติในการเสนอชื่อต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการสรรหา
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
 
10. หากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ้นจากตำแหน่งต้องเริ่มดำเนินการจัดทำรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในระยะเวลาใด
ก. เจ็ดวัน 
ข. สิบห้าวัน
ค. สามสิบวัน 
ง. หกสิบวัน
 
ตอบ ค. สามสิบวัน
 
 
11. หากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ้นจากตำแหน่ง ให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ
เป็นจำนวนเท่าใดต่อประธานวุฒิสภา
ก. สองเท่าของผู้พ้นจากตำแหน่ง 
ข. สามเท่าของผู้พ้นจากตำแหน่ง
ค. สี่เท่าของผู้พ้นจากตำแหน่ง 
ง. ห้าเท่าของผู้พ้นจากตำแหน่ง
 
ตอบ ก. สองเท่าของผู้พ้นจากตำแหน่ง
เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่ง ให้เริ่มดำเนินการ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจาก
ตำแหน่ง ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจำนวนสองเท่าของ
ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเสนอต่อประธานวุฒิสภา
 
12. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าเท่าใดของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ มีสิทธิร้องขอต่อประธาน
วุฒิสภาให้คณะกรรมการสรรหาพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
ก. หนึ่งในสอง 
ข. หนึ่งในสาม
ค. หนึ่งในสี่ 
ง. หนึ่งในห้า
 
ตอบ ค. หนึ่งในสี่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุที่กรรมการ
นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง
 
13. มติของวุฒิสภาในการให้กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ้นจากตำแหน่งนั้น ต้องมีจำนวนเท่าใดของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่
ก. หนึ่งในสอง 
ข.สองในสาม
ค. สามในสี่ 
ง. สี่ในห้า
 
ตอบ ค. สามในสี่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุที่กรรมการ
นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง
มติของวุฒิสภา ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
 
14. การประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดจึงครบ
องค์ประชุม
ก. หนึ่งในสอง 
ข.สองในสาม
ค. สามในสี่ 
ง. สี่ในห้า
 
ตอบ ค. สามในสี่
การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน
กรรมการที่มีอยู่ จึงเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม
 
15.ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก. การวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. การกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
ค. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณ
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน การกำหนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาในเรื่อง
วินัยทางงบประมาณและการคลัง การให้คำปรึกษาและคำแนะนำ การเสนอแนะให้มีการแก้ไข
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การกำหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัย
ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุด การพิจารณาเลือกผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

 

 

      ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
 
 
 แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นิติกร นักบัญชี พนักงานราชการ พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง
http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/1000/ http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/1000/ http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/1000/ http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/1000/ 
 
 
 

 

 

 

ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***
 
เว็บไซต์ http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
 
  LINE ID :  sheetram
qr code sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
 
ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สตง,สอบนักวิชาการพัสดุ สตง,แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน,ติว สตง,สมัครสอบ สำนักงาน สตง,แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สตง,เปิดสอบ สตง,ข้อสอบเก่า สตง,pdf file สตง นักจัดการงานทั่วไป

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 22 พฤศจิกายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)
SGB126

ราคาปกติ 9900 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)
TBC825

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 257 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4  ปี 60 (TD)
TD266

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4 ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved