สนง.การตรวจเงินเเผ่นดิน (สตง.)
์์NN แนวข้อสอบ สำนักงาน สตง แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (กฏหมาย) สตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี ติว สตง สมัครสอบ สำนักงานการตรวจเงินเเผ่นดิน สตง, ปี 2560 ชุดที่2
ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สตง,สอบนักวิชาการพัสดุ สตง,แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ชอบข้อสอบชุดนี้ อย่าลืมกด like เป็นกำลังใจทีมงาน ด้วยครับ!! )
ติว สตง,สมัครสอบ สำนักงาน สตง,แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สตง,เปิดสอบ สตง,ข้อสอบเก่า สตง,pdf file สตง นักจัดการงานทั่วไป

NN แนวข้อสอบ สำนักงาน สตง แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (กฏหมาย) สตง แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี ติว สตง สมัครสอบ สำนักงานการตรวจเงินเเผ่นดิน สตง, ปี 2560 ชุดที่2

1.พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ใช้อยู่เป็นฉบับแก้ไขฉบับใด พ.ศ.ใด
ก. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2547 
ข. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2549
ค. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 
ง. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
 
ตอบ ค. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
 
2.พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ใช้อยู่ประกาศใช้เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 3 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ใช้อยู่ประกาศใช้ ถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ตามกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 7 มาตรา 2
 
3.รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือข้อใด
ก. ส่วนกลาง, ส่วนท้องถิ่น
ข. ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค , ส่วนท้องถิ่น
ค. ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
ง. ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนนครบาล
 
ตอบ ข. ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค , ส่วนท้องถิ่น
รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือ ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค , ส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ให้จัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ดังนี้
(1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
(2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
(3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 
4.ในการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนนั้น จะต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นหลัก
ก. คุณภาพและปริมาณงาน
ข. คุณภาพ และประสิทธิภาพ
ค. คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ง. คุณภาพ ปริมาณงานและประสิทธิผล
 
ตอบ ก. คุณภาพและปริมาณงาน
การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ให้กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยคำนึงถึงคณะภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้น
ๆ ไว้ด้วย (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 5)
 
5.ผู้ใดรักษาการตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน นี้
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. ปลัดกระทรวง
ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ง. คณะรัฐมนตรี
 
ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 มาตรา 6)
 
6.ในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางนั้นจะประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. สำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม
ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม
ค. สำนักนายกรัฐมนตรี, ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง , ทบวง , กรม
ง. จังหวัด, อำเภอ
ตอบ ก. สำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม
ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังนี้
(1) สำนักนายกรัฐมนตรี
(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
(3) ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
(4) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือ
ไม่สังกัดสำนักนากยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7)
 
7.สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นหน่วยงานใด
ก. กระทรวง 
ข. ทบวง
ค. กรม 
ง. หน่วยงานอิสระ
 
ตอบ ก. กระทรวง
สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 มาตรา 7 วรรค 2)
 
8.การบริหารราชการส่วนกลางนั้นมีฐานะเป็นอย่างไร
ก. นิติรัฐ 
ข. นิติบุคคล
ค. รัฐวิสาหกิจ 
ง. หน่วยงานอิสระ
 
ตอบ ข. นิติบุคคล
การบริหารราชการส่วนกลางมีฐานะเป็นนิติบุคคล
(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรค 3)
 
9.อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้แก่ข้อใด
ก. ราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่ง
ค. กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี
ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำ
ทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใด
กรมหนึ่งในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ของสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการส่วนราชการซึ่งกฎหมายกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้น
ตรงต่อนายกรัฐมนตรี (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 17)
 
10.ข้อใดมิใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวง
ก. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
ข. สำนักงานปลัดกระทรวง
ค. ทบวง 
ง. กรม
 
ตอบ ค. ทบวง
ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้
(1) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
(2) สำนักงานปลัดกระทรวง
(3) กรม
(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 18 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.
2545)
 
11. ในการแต่งตั้งอธิบดีนั้น ให้ผู้ใดนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ก. ปลัดกระทรวง 
ข. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ค. นายกรัฐมนตรี 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 
ตอบ ข. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
การแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของส่วนราชการตามวรรคสี่ ให้
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 18 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5
พ.ศ. 2545)
 
12.ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงคือข้อใด
ก. สำนักงานเลานุการรัฐมนตรี 
ข. สำนักงานปลัดทบวง
ค. สำนักงานปลัดกระทรวง 
ง. กรม
 
ตอบ ค. สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง และ
ราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 มาตรา 23)
 
13.การจัดระเบียบราชการในทบวงหนึ่งๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายใด
ก. กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน
ข. กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
ค. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
 
ตอบ ข. กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
การจัดระเบียบราชการในทบวงหนึ่ง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ส่วนการจัดระเบียบราชการในทบวงมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 26)
 
14.ทบวง มีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายใด
ก. กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน
ข. กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
ค. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
 
ตอบ ข. กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
ทบวงมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 26 วรรคสอง)
 
15.ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และกำหนดนโยบายของทบวงให้สอดคล้องกับที่คณะรัฐมนตรี
กำหนดคือใคร
ก. ปลัดกระทรวง 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง 
ง. รัฐมนตรีว่าการทบวง
 
ตอบ ง. รัฐมนตรีว่าการทบวง
ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 11 ทบวงหนึ่งมีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ และกำหนดนโยบายของทบวงให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะ
รัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวงและจะให้มี
รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 27)

 

 

      ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก
 
 
 
 แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นิติกร นักบัญชี พนักงานราชการ พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง
http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/1000/ http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/1000/ http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/1000/ http://www.sheetram.com/product.jsp/search/17/1000/ 
 
 
 

 

 

 

ราคาค่าจัดส่งสินค้า

** กรณีเป็น E-BOOK Downlod ค่าจัดส่ง ฟรี !! ไม่ได้เป็นหนังสือกระดาษ เป็น file PDF **


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน 
http://www.sheetram.com/page-howto-payment.html

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (พัสดุธรรมดา 30 บาท / EMS เล่มแรก 70 บาท เล่มต่อไป 35 บาท)
2. แจ้งการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์ 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้านตามระยะเวลาในการจัดส่งที่แจ้งด้านบน

*** ถ้าต้องการสั่งซื้อสะดวกและรวดเร็ว ให้สั่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ 
http://www.Sheetram.com ***
 
เว็บไซต์ http://www.Sheetram.com
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
 
  LINE ID :  sheetram
qr code sheetram
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,085-9993722,085-9993740
         เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน
                 แฟกซ์ : 02-718-6528
 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ชีทราม จำกัด 
                 ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่ 
                 453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53) 
                       หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
 
ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน สตง,สอบนักวิชาการพัสดุ สตง,แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน,ติว สตง,สมัครสอบ สำนักงาน สตง,แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สตง,เปิดสอบ สตง,ข้อสอบเก่า สตง,pdf file สตง นักจัดการงานทั่วไป

 

เปิดดูรายละเอียด : -
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 18 พฤศจิกายน 2560
ปิดหน้านี้


คู่มือเตรียมสอบออกใหม่ ล่าสุด !!
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)
SGB126

ราคาปกติ 9900 บาท

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายสิบตำรวจ-สายปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)
TBC825

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 257 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง (TBC)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4  ปี 60 (TD)
TD266

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท
เก็งข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. สนง.ก.พ ระดับ 3-4 ปี 60 (TD)

จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ คู่มือ ข้อสอบ ติว นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวชคู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  สำนักงบประมาณคู่มือ ข้อสอบ ติว นายร้อยตำรวจ บุคคลภายใน  

Copyright © 2015 All rights reserved